Lokalplan 442, Kommuneplantillæg nr. 14, miljøkonsekvensrapport (VVM) samt udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Klima- og Miljøpark Solrødgård i høring

28-06-2019

Hillerød Byråd har den 26. juni 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård og forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017 i høring i 8 uger. Sideløbende er miljøkonsekvensrapport og Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark ligeledes i høring i 8 uger.

Indhold i lokalplanforslaget
Lokalplanens hovedformål er at sikre plangrundlaget for forsyningsvirksomheder. Herudover giver lokalplanen mulighed for etablering af et Klima- og Miljøcenter, der samler områdets driftsfaciliteter som garager, værksted, kontorer samt undervisnings- og formidlingslokaler.

Det er endvidere formålet at sikre, at der etableres en grøn kile i landzone igennem lokalplanområdet jf. Fingerplanen 2019.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Se forslag til lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård her


Indhold i Kommuneplantillægget

Tillægget til Kommuneplanen indeholder ændringer for den fremtidige zonestatus samt for krav til anlæg af en grøn kile i landzone ved udlæg af ny byzone i landområderne i ydre Hillerødfinger jf. Fingerplan 2019. Herudover er der en mindre regulering af højden af fremtidig bebyggelse.

Se forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017 her


Miljøvurdering af lokalplan 442 og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017

By og Miljø har gennemført en screening af kommuneplantillæggets og lokalplanens indhold, jf. Miljøvurderingslovens § 2, stk. 2 og bilag 2. Konklusionen på screeningen er, at planlægningen vurderes, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der gennemført en miljøvurdering af forslag til lokalplan 442 jf. Miljøvurderingslovens § 2, stk. 2. ”Miljøvurdering af forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017 samt af forslag til lokalplan 442 – Klima- og Miljøpark Solrødgård i Hillerød”.

På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport af lokalplan 442 og tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017. Miljørapporten fremgår af planernes redegørelse.


Miljøkonsekvensrapport (VVM) 

I miljøkonsekvensrapporten vurderes projektets udledning af forurenende stoffer i form af kvælstof(N) og fosfor(P) til Roskilde Fjord, ved en udledning til Havelse Å på 18 l/sek. og 188 l/sek. til Pøle Å.
Forvaltningen vurderer, at Klima- og Miljøpark Solrødgård kan etableres som forudsat i miljøkonsekvensrapporten uden væsentlige konsekvenser for miljøet.

Se Miljøkonsekvensrapport for Klima- og Miljøpark Solrødgård her

Se bilag 1-24 til Miljøkonsekvensrapport for Klima- og Miljøpark Solrødgård her

Se et ikke-teknisk resume af Miljøkonsekvensrapport for Klima- og Miljøpark Solrødgård her 


Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark

Hillerød Forsyning har som bygherre anmodet Hillerød Kommune om at gennemføre en miljøvurdering af etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark. Baggrunden for ansøgningen er, at Miljø- og Fødevareklagenævnet har ophævet VVM-tilladelse med VVM-redegørelse for etablering af Energi- og Klimaparken. Derfor er der udarbejdet en ny miljøvurdering, selvom dele af anlægget allerede er anlagt og taget i brug.

Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven indeholder en beskrivelse af forudsætningerne for projektet, og tilladelsen meddeles under forudsætning af, at projektet ikke afviger fra det projekt, der er søgt om. Forudsætningerne for projektet indeholder også de nødvendige overvågnings- og afværgetiltag som skal sikre, at der ikke er væsentlige påvirkninger af miljøet som følge af projektet.

Tilladelsens vilkår skal sikre, at projektet etableres og drives som forudsat i projektforudsætningerne, herunder at der etableres de nødvendige afværge- og overvågningstiltag.

Se udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark på Solrødgårdsalle 6 her


Høringsperiode
Forslag til lokalplan 442 og kommuneplantillæg nr. 14 er i høring fra den 28. juni til den 27. august 2019.

Miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af projekt Solrødgård Klima- og Miljøpark er i høring fra den 28. juni til den 23. august 2019.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde onsdag den 14. august 2019 kl. 19.00 til senest kl. 21.00. Mødet bliver holdt i kantinen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. På mødet vil vi gennemgå planerne, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.


Høringssvar til lokalplan og kommuneplantillæg

Hvis du ønsker at komme med høringssvar til lokalplanforslaget og kommuneplantillægget, skal du sende en mail til: byplan@hillerod.dk.
Husk tydeligt at anføre, at høringssvaret omhandler lokalplan/kommuneplantillæg samt at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Høringssvar eller ændringsforslag til lokalplan og kommuneplantillæg skal være modtaget senest den 27. august 2019.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planerne.

Når byrådet har vedtaget det endelige plangrundlag, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Høringssvar til miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven

Hvis du ønsker at komme med høringssvar til miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven, skal du sende en mail til: byplan@hillerod.dk.
Husk tydeligt at anføre, at høringssvaret omhandler miljøkonsekvensrapport/tilladelse efter miljøvurderingsloven samt at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Høringssvar vedr. Miljøkonsekvensrapport og udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark skal være modtaget senest den 23. august 2019.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planerne.

Når byrådet har vedtaget det endelige plangrundlag, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen og kommuneplantillæg, kan du ringe til byplanlægger Tommy Dybdal Nielsen på tlf. nr. 7232 2144.
Spørgsmål til miljøkonsekvensrapport og tilladelse efter miljøvurderingsloven kan rettes til Marianne Brink Sørensen på tlf. 7232 2154.
Alternativt kan Klima, Natur og Byplan kontaktes på tlf. 7232 2146.

Telefontiden er mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 28-11-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her