Udvidelse af Sophienborg Plejecenter skal ikke miljøvurderes

29-05-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Se afgørelse og bilag vedr. miljøvurdering vedr. udvidelse af Sophienborg Plejecenter her

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10, litra b, ”Infrastruktur, anlægsarbejder i byzone” og bilag 2, punkt 10, litra e, ”Bygning af veje, havne og havneanlæg”.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Hillerød Kommune har besluttet at opføre 30 nye boliger ved det eksisterende Sophienborg Plejecenter på Axel Jarls Vej 12. Domea er bygherre på projektet. Den nye bebyggelse udformes som to to-etagers enheder syd og nord for de eksisterende demensboliger. Der etableres ikke kælder under byggeriet. Ud over de 30 nye boliger skal der etableres ca. 250 m2 serviceareal, ved ombygning af eksisterende depotrum mv. i det eksisterende byggeri. Der etableres desuden en gangforbindelse mellem de eksisterende demensafsnit og det kommende byggeri. Der etableres 250 m2 parkeringsplads med minimum 55 parkeringspladser, og der anlægges en adgangsvej mod syd, ud til T. Rosenquists Vej.

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). I afgørelsen er der især lagt vægt på, at:

  • projektet ikke, i hverken anlægs- eller driftsfasen, får negativ påvirkning af nærliggende beskyttede naturtyper, bilag IV arter eller Natura 2000-områder
  • den øgede udledning kan håndteres inden for eksisterende tilladelse
  • anlægsarbejdet kan ske uden overskridelse af de gældende støjkrav, dvs. overholde forskrift om støj og støv for bygge- og anlægsarbejder.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen.

Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 27. juni 2019.

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2124 eller pr. mail byplan@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 29-05-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her