Lokalplan for Markedspladsen i Hillerød vedtaget

08-11-2019

Hillerød Byråd har den 30. oktober 2019 endeligt vedtaget lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød.

Se lokalplan 433 for Markedspladsen her

Se høringsnotat vedr. lokalplan for Markedspladsen her

Se sammenfattende redegørelse af miljørapport af forslag til lokalplan 433 for Markedspladsen her

Lokalplan 433 skal sikre det planmæssige grundlag for at opføre et hotel- og lejlighedsbyggeri med centerfunktioner i den centrale del af Hillerød. Lokalplanen bygger på ”Helhedsplanen for Slotssøkarréen”, som Hillerød Byråd vedtog i 2008. Hovedelementerne i helhedsplanen er tværgående ”flows”, der indfanger bevægelsen mellem vigtige punkter i byen. Markedspladsen indgår i helhedsplanen, og udgør en del af Markedsflowet. Markedsflowet mellem Markedspladsen og Posen skal sammen med Arkadeflowet og Kulturflowet skabe markante tværgående passager på tværs af gågaden. Det er også helhedsplanen, der lægger op til at placere et hotel- og konferencecenter samt eventuelt boliger på Markedspladsen.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at foretage en række ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Alle ændringerne kan ses i indstillingen i høringsnotatet.

Sammenfattende redegørelse af miljørapport for forslag til lokalplan 433
Den sammenfattende redegørelse af miljørapport for forslag til lokalplan 433 er vedtaget til offentliggørelse af byrådet.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød medfører, at ændringer af forholdene inden for lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 6. december 2019.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 08-11-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her