Endelig vedtagelse af lokalplan 448 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017

03-12-2019

Hillerød Byråd har den 27. november 2019 endeligt vedtaget lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej samt Kommuneplantillæg nr. 12.

Formålet med lokalplanen er at udlægge lokalplanområdet til boligformål med henblik på at etablere rækkehuse og etageboliger. Projektet omhandler en lokalplan for Milnersvej 45 (matr. nr. 17z), Milnersvej 43 (matr. nr. 17ab og en del af 17ac) og Herlufdalsvej 3 (matr. nr. 17al). Bygherrer og ejere af grundene ønsker at opføre henholdsvis rækkehuse ved Milnersvej 45 og etageboliger ved Milnersvej 43. Begge boligtyper opføres i 2-3 etager.

Lokalplan 448
Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at foretage en række ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Du kan se ændringerne i høringsnotatet nedenfor.

Lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej

Høringsnotat vedr. lokalplan 448

Kommuneplantillæg nr. 12
Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 for Hillerød Kommune er vedtaget af byrådet uden rettelser.

Tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017


Binding
Vedtagelsen af lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 3. januar 2020.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til lokalplan og kommuneplantillæg, kan du ringe til byplanlægger Johan Thomas Buus på tlf. nr. 7232 2123.
Telefontiden er mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 03-12-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her