Lokalplan for boligområde ved Milnersvej i høring

01-07-2019

Hillerød Byråd har den 26. juni 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej og forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 i høring.

Formålet med lokalplanen er at udlægge lokalplanområdet til boligformål med henblik på at etablere rækkehuse og etageboliger.

Projektet omhandler en lokalplan for Milnersvej 45 (matr.nr. 17z), Milnersvej 43 (matr. nr. 17ab og en del af 17ac) og Herlufdalsvej 3 (matr. nr. 17al). Bygherrer og ejere af grundene ønsker at opføre henholdsvis rækkehuse ved Milnersvej 45 og etageboliger ved Milnersvej 43 i 2-3 etager. I dag ligger en større erhvervsejendom på 14.703 m² på grunden for Milnersvej 45, som har været delvist uudnyttet i en længere periode. Ved Milnersvej 43 findes PWC´s erhvervsejendom.

Rækkehuse, delområde I
Hovedformålet med delområde 1 er at muliggøre, at der kan opføres rækkehusbebyggelse i 2-3 etager. Illustrationsplanen på kortbilag A skitserer ca. 60 boliger med saddeltag og teglstensfacader. Boligerne vil variere i størrelse mellem 100 m2 og 150 m2. Antallet af boliger kan opjusteres til ca. 70 boliger, hvis projektet lever op til Kommuneplanens bestemmelser.

Etageboliger, delområde II
Hovedformålet med delområde 2 er at muliggøre, at der kan opføres etageboliger med saddeltag og teglstensfacader i 2-3 etager. Illustrationsplanen på kortbilag A viser, at området vil indeholde ca. 60 boliger med saddeltag og teglstensfacader på ca. 50 m2. Antallet af boliger kan opjusteres til ca. 70 boliger, hvis projektet lever op til Kommuneplanens bestemmelser.

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for at anvende lokalplanområdet til tæt-lav boliger og etageboliger, samt sikre gode tilhørende opholdsarealer.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Se forslag til lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej her

Indhold i Kommuneplantillægget
Tillægget til Kommuneplanen indeholder ændringer for anvendelsen i rammebestemmelsen fra erhvervsformål til boligformål.

Lokalplanområdet er beliggende stationsnært og er omfattet af kommuneplanramme SB.E.1 - Slotsbyen, Milnersvej/Slangerupgade. Rammen udlægger området til erhverv, hvor der kan etableres offentlig og privat service, erhvervsformål, kulturelle og sociale formål. Rammområde SB.E.1 er udlagt med mulighed for at bygge i op til to etager med en bebyggelsesprocent på maksimalt 55.

Projektet er ikke i overensstemmelse med Kommuneplanramme SB.E.1. Forud for vedtagelsen af lokalplan 448 udarbejdes derfor et kommuneplantillæg nr. 12, der ændrer anvendelsesrammen fra erhverv til boligformål med en bebyggelsesprocent på 50 for området under ét.

Lokalplanen kan først vedtages, når Kommuneplantillæg 12 er endeligt vedtaget.

Se forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 her

Høringsperiode
Planforslagene er i høring i 8 uger fra den 2. juli 2019 til den 27. august 2019.

 

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 15. august 2019 kl. 17.00 – 19.00. Mødet bliver holdt i byrådssalen på Hillerød Rådhus, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og bygherrer vil fortælle om deres projekter. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 27. august 2019.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planerne.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan nr. 448 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at planerne må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der udarbejdes en miljørapport af lokalplan 448 og tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017. Miljørapporten fremgår af planernes redegørelse.

Du kan også se miljørapporten her


Har du spørgsmål
Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2123, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 01-07-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her