Lokalplan og kommuneplantillæg for Hildis Have vedtaget

11-03-2019

Hillerød Byråd har den 27. februar 2019 endeligt vedtaget lokalplan 446 for Hildis Have samt Kommuneplantillæg nr. 11.

Lokalplan 446 for Hildis Have

Tillæg nr. 11 til Kommuneplan 2017

Høringsnotat lokalplan 446 og kommuneplantillæg 11

Udbygningsaftale vedr. Lokalplan 446


Formålet med lokalplan 446 for Hildis Have er at give mulighed for at opføre 85 nye etageboliger boliger på Vibekevej 7, 9 og 11 og Søndre Jernbanevej 25. Den nye bebyggelse er etageboliger i varierende højde fra i 2-6 etager. Bygningerne bliver svanemærket. De eksisterende bygninger på Vibekevej 7, 9 og 11 skal rives ned. Søndre Jernbanevej 25 bevares og påtænkes renoveret med Nordisk svanemærkning.

Parkering til boligområdet finder sted i en parkeringskælder under det nye byggeri. I midten af byggeriet etableres der et samlet grønt fællesareal til ophold. Det nye boligområde får et seniorbofælleskab, hvor tanken er, at det er seniorbofælleskabet, der skal drive fællesarealerne.

Projektet indeholder en udbygningsaftale vedrørende udbygning af Vibekevej som sivegade, hvor vejen blandt andet får ny belægning og siddemøbler. Det er hensigten at omdannelsen af Vibekevej skal skabe en tydeligere forbindelse fra stationen og til bymidten. Det nye byggeri har samme bygherre som The Hill, på hjørnet af Søndre Jernbanevej, og hensigten med projektet er, at det nye byggeri skal spille sammen med The Hill og bidrage med at skabe en helhed i området.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen og kommuneplantillægget besluttet at foretage en række ændringer i forhold til de forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Du kan se alle ændringerne i høringsnotatet ovenfor.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 8. april 2019.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 12-03-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her