Lokalplan 445 for daginstitution ved Roskildevej vedtaget

04-02-2019

Hillerød Byråd har den 30. januar 2019 endeligt vedtaget lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej samt Kommuneplantillæg nr. 6.

Lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej

Tillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017

Høringsnotat


Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for at opføre en daginstitution. Lokalplanen udlægger en byggezone, hvor den nye daginstitution må opføres. Daginstitutionen bliver ca. 2.000 m2. Byggezonen er på ca. 4.000 m2, og på det resterende areal opføres legeplads. Grundens samlede areal er 10.000 m2, og det resterende areal udlægges til parkering og friareal/opholdsareal til brug for daginstitutionen.

Området er i Kommuneplan 2017 udpeget til erhvervsområde til kontor og serviceerhverv i kommuneplanramme EO.E.1 med en maks. miljøklasse på 1. Der er udarbejdet et tillæg til Kommuneplan 2017, hvor området får en ny ramme, som ændrer rammens anvendelse til også at rumme offentlig service (undervisning og daginstitution), samt en højere miljøklasse på 2.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at foretage nogle ændringer i lokalplanen i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Du kan se alle ændringerne i høringsnotatet samt på side 5 og 6 i lokalplanen.

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej medfører, at ændringer af forholdene indenfor lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 5. marts 2019.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 04-02-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her