Lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade vedtaget

19-12-2019

Hillerød Byråd har den 18. december 2019 endeligt vedtaget lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade samt Kommuneplantillæg nr. 10 til kommuneplan 2017.

Formålet med lokalplanen er at muliggøre et projekt, der tilpasses sine omgivelser og således fremstår urbant mod Slangerupgade og med ”villa skala” mod det tilstødende villakvarter mod øst og nord.

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for et boligområde med etageboligbebyggelse.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen besluttet at foretage en række ændringer i forhold til det forslag, der har været fremlagt i offentlig høring. Alle ændringerne kan ses i høringsnotatet nedenfor.

Lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade

Høringsnotat vedr. lokalplan 441

Kommuneplantillæg nr. 10
Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 for Hillerød Kommune er vedtaget af byrådet med følgende rettelser:

Følgende redegørelsestekst tilføjes til kommuneplantillægget:

Bilag IV
I henhold § 7 i bekendtgørelse om administration af planloven i forbindelse med internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (bekendtgørelse nr. 1383 af 26. november 2016) er kommuneplantillægget screenet for, om dets indhold kan medføre en beskadigelse eller ødelægning af yngle- eller rasteområder for bilag IV-arter. Det er vurderet i forbindelse med screeningen, at gennemførelsen af planen ikke vil indebære en beskadigelse eller ødelæggelse af bilag IV-arters yngle- eller rasteområder. Der er ikke konstateret bilag IV-arter inden for rammeområdet og området ligger ikke inden for eller kan have indflydelse på et internationalt naturbeskyttelsesområde.

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017

Binding
Vedtagelsen af lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade medfører, at ændringer af forholdene inden for lokalplanområdet kun må foretages i overensstemmelse med de retningslinjer, der er beskrevet i lokalplanen.


Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 18. januar 2020.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 19-12-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her