Forslag til lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød i høring

03-06-2019

Hillerød Byråd har den 29. maj 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød med tilhørende Miljørapport i høring.

Forslag til lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød

Miljørapport af forslag til lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød


Formålet med lokalplanen er at muliggøre en centerbebyggelse på Markedspladsen, som i dag benyttes som parkeringsplads. Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af et salg af Markedspladsen til hotel- og lejlighedsbebyggelse.
Bebyggelsen vil blive i 5 etager og forventes at blive anvendt til hotel, boliger og café. Størstedelen af den fremtidige parkering i området vil blive placeret i en parkeringskælder.

Lokalplanen sikrer det planmæssige grundlag for at lokalplanområdet kan anvendes til boliger, kulturelle og sociale formål, liberale erhverv, offentlig og privat service samt andre ikke genegivende erhverv, som byrådet finder naturligt kan indpasses i området. Herudover kan der opføres et hotel- og kongrescenter. En mindre del af området kan udnyttes til udadvendte og publikumsorienterede anvendelser som f.eks. café og lobby.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Høringsperiode
Planforslaget og Miljørapporten er i høring fra den 4. juni til den 6. august 2019.

 

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde tirsdag den 11. juni kl. 19.00 – 21.00. Mødet bliver holdt på Hillerød Rådhus Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 6. august 2019.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planforslaget.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil lokalplanen blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljørapport af forslag til lokalplan 433
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).

By og Miljø har gennemført en screening af lokalplanens indhold, jf. Miljøvurderingsloven. Konklusionen på screeningen er, at lokalplanen vurderes, at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Derfor er der gennemført en miljøvurdering af forslag til lokalplan 433 jf. Miljøvurderingsloven. ”Miljørapport - Miljømæssig vurdering af forslag til lokalplan 433 - Markedspladsen i Hillerød”. Miljørapporten fremgår af planens redegørelse.

Miljørapporten offentliggøres samtidig med offentliggørelsen af lokalplanforslaget i en periode på mindst 8 uger jf. Miljøvurderingslovens § 8.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en
begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800
Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2144, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 03-06-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her