Kommuneplantillæg for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder i høring

30-08-2019

Hillerød Byråd har den 28. august 2019 godkendt at sende forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder i høring.

Tillægget til Kommuneplan 2017 indeholder ændrede retningslinjer, der udpeger beliggenheden af to erhvervsområder (ved Novo Nordisk og Biogen), der skal forbeholdes produktionsvirksomheder samt et konsekvensområde ved hver af de to erhvervsområder. De to erhvervsområder er omfattet af rammeområde EO.E.3 og FH.E.2 samt del af EO.E.2. Herudover indeholder kommuneplantillægget de fornødne ændringer i de specifikke rammer som følge af de ændrede retningslinjeudpegninger.

Høringsperiode
Planforslaget er i høring fra den 3. september 2019 til den 29. oktober 2019.

 

Se forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 her

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde torsdag den 24. oktober 2019 kl. 17.00. Mødet bliver holdt i kantinen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 29. oktober 2019.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar og ændringsforslag bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planen.

Når byrådet har vedtaget det endelige kommuneplantillæg, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planen blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017
Det vurderes, at kommuneplantillægget ikke falder inden for miljøvurderingslovens anvendelsesområde, da kommuneplantillægget ikke fastlægger nye rammer for fremtidige anlægstilladelser. Samtidig foretages der ikke ændringer i planlægningen, men der er udelukkende tale om et skærpet fokus på hensynet til produktionsvirksomheder.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til kommuneplantillægget, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2124, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 30-08-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her