Kommuneplantillæg for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder vedtaget

19-12-2019

Hillerød Byråd har den 18. december 2019 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg 7 for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder.

Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder


Tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 indeholder ændrede retningslinjer, der udpeger beliggenheden af to erhvervsområder (ved Novo Nordisk og Fujifilm), der skal forbeholdes produktionsvirksomheder samt et konsekvensområde ved hver af de to erhvervsområder. De to erhvervsområder er omfattet af rammeområde EO.E.3 og FH.E.2 samt del af EO.E.2. Herudover indeholder kommuneplantillægget de fornødne ændringer i de specifikke rammer som følge af de ændrede retningslinjeudpegninger.

Byrådet har i forbindelse med den endelige vedtagelse af kommuneplantillægget besluttet følgende ændringer i forhold til det forslag, der har været i offentlig høring:

Ændringer i kommuneplantillæggets redegørelse:

Side 3: Analysens hovedkonklusioner og forvaltningens anbefalinger er, at produktionsvirksomhederne Novo Nordisk og Biogen Fujifilm Diosynth Biotechonlogies Denmark (Tidligere Biogen) udpeges, da det er en del af erhvervsstrategien om at tiltrække medicovirksomheder. Herudover kan både Novo Nordisk og Biogen Fujifilm anses som værende produktionsvirksomheder af national interesse, da de indgår i en væsentlig regional værdikæde. De to virksomheder er beliggende inden for rammeområde EO.E.3 og FH.E.2 samt del af EO.E.2

Ændringer i kommuneplantillæggets rammebestemmelser:
FH.B.1: Under særlige bestemmelser: Delvist stationsnært område. Forud for udarbejdelsen af lokalplaner indenfor rammeområdet skal der udarbejdes en masterplan, der fastlægger placeringen af byggefelter, etagehøjder, byrum, veje, parkering og rekreative arealer.
Masterplanen skal også indeholde arkitektoniske retningslinjer for det fremtidige byggeri. Der skal desuden redegøres for, hvordan der kan skabes adgang til og råderet over de grønne fælles rekreative arealer, der er udlagt i helhedsplanen for Favrholm, før lokalplanarbejde kan igangsættes. Det fremgår af helhedsplanen og planen for landskabet, hvor de fælles grønne rekreative områder ligger i forhold til bebyggelserne. Der skal redegøres for, at placeringen af boligområder i området ud mod Roskildevej kan realiseres under hensyntagen til krav om, at erhvervsaktiviteterne på naboerhvervsområderne kan opretholdes, og at de vejledende støjgrænser for trafikstøj (Roskildevej) kan overholdes. Boligernes afstand til Roskildevej skal reguleres i forhold dette.
Ved lokalplanlægning skal der redegøres for, at placeringen af boliger i området ud mod Roskildevej kan realiseres under hensyntagen til krav om at erhvervsaktiviteterne på naboarealerne kan opretholders.
For den del af rammeområdet, der er udpeget som konsekvensområde omkring erhvervsområde forbeholdt produktionsvirksomheder, jf. retningslinje 1.8.11, skal der redegøres for planens virkning på produktionsvirksomheder, og der skal foretages en konkret vurdering af behov for eventuelle afværgeforanstaltninger i forhold til at sikre produktionsvirksomhedernes drifts- og udviklingsmuligheder.

Binding
Vedtagelsen af kommuneplantillæg 7 for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder medfører, at ændringer af forholdene inden for de udpegede områder og rammeområderne kun må foretages i overensstemmelse med retningslinjerne og de specifikke rammebestemmelser.

Klagevejledning

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt vedtagelsen af planen er sket i overensstemmelse med de retningslinjer, der er fastsat i planlovens kapitel 6 om planers tilvejebringelse. Uenighed i planers indhold eller hensigtsmæssighed er derimod ikke et retligt spørgsmål, som kan efterprøves.

En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 17. januar 2020.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800
Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Vi skal i øvrigt gøre opmærksom på, at retsvirkninger efter samme bekendtgørelse, § 12 stk. 2 og 3 samt § 18 er gældende.

Siden blev senest opdateret d. 19-12-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her