Fælles vandløbsregulativer for offentlige tilløb til Havelse Å vedtaget

02-07-2019

Hillerød Byråd har den 26. juni 2019 godkendt fælles vandløbsregulativer for henholdsvis Stokkebrorende, Fruervadgrøften, Skåre Rende, Vejlegrøften og Mosegrøften samt for Ås Å, Bygrøften, Egholmvandløbet, Freerslevgrøften, Søgrøften, Lille Slåenbækken og Gl. Slåenbækken.

Fælles vandløbsregulativ for  Stokkebrorende, Fruervadgrøften, Skåre Rende, Vejlegrøften og Mosegrøften

Fælles vandløbsregulativ for Ås Å, Bygrøften, Egholmvandløbet, Freerslevgrøften, Søgrøften, Lille Slåenbækken og Gl. Slåenbækken


Regulativerne udgør administrationsgrundlaget for vandløbene, og regulativerne beskriver de rettigheder og forpligtigelser, der gælder for bredejere og vandløbsmyndighed.

Udkast til regulativer har været i offentlig høring i 8 uger, hvor der er indkommet et enkelt høringssvar fra Hillerød Forsyning, som har givet anledning til enkelte tilretninger.

Regulativerne er vedtaget med hjemmel i vandløbslovens § 12 (LBK nr. 127 af 26. januar 2017) og § 6 i Bekendtgørelse om regulativer for offentlige vandløb (BEK 919 af 27.juni 2016).

Afgørelser efter vandløbsloven kan i henhold til lovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra modtagelse af afgørelse, dvs. den 31. juli 2019. Klagevejledning er angivet nedenfor.

Regulativet træder i kraft, når klagefristen er udløbet den 31. juli 2019.

Klagevejledning

Afgørelser efter Vandløbsloven kan i henhold til lovens kapitel 16 påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

  • den, afgørelsen er rettet til,
  • enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
  • en berørt nationalparkfond oprettet efter lov om nationalparker,
  • lokale foreninger og organisationer, som har en væsentlig interesse i afgørelsen,
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, og
  • landsdækkende foreninger og organisationer, som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, når afgørelsen berører sådanne interesser.

Klagen skal sendes til Miljø– og Fødevareklagenævnet via Klageportalen. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk og kan desuden findes via link på Miljø– og Fødevareklagenævnets hjemmeside: www.nmkn.dk. Der logges på www.borger.dk eller www.virk.dk med NEM-ID.
Klagen sendes gennem Klageportalen til kommunen. Det er en betingelse for Miljø– og Fødevareklagenævnets behandling af en klage, at der indbetales et gebyr. Gebyret tilbagebetales, hvis der gives helt eller delvis medhold i klagen. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Miljø– og Fødevareklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Siden blev senest opdateret d. 02-07-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her