Etablering af boligområdet Frederiksbro etape 2 skal ikke miljøvurderes

24-01-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, pkt. 10 b) anlægsarbejder i byzone, pkt. 10 e) bygning af veje mm., pkt. 10 m) arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1 samt pkt. 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Etape 2 af boligbyggeriet består af 5 bygninger, hvor af en skal anvendes til detailhandel i stueetagen og serviceformål på 1. og 2. sal. samt herudover til parkering. Projektet omfatter tillige etablering af forsyningsledninger inden for etape 2.
By og Miljø har vurderet, at projektet ikke vil medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, herunder påvirkninger af grundvandet eller påvirkninger af det nærliggende naturområde.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen og i ansøgningen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 21. februar 2019

Ansøgning om miljøvurdering af projekt etablering af boligområdet Frederiksbro etape 2 samt forsyningsledninger

Bilag til ansøgning 

Myndighedsbehandling af projektet

Afgørelse i henhold til miljøvurderingsloven

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2133 eller pr. mail bra@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 24-01-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her