Projekt vedr. etablering af cykelsti ved Hejrevej 1 skal ikke miljøvurderes

21-08-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2

  • Pkt. 10.e) Bygning af veje, havne og havneanlæg, herunder fiskerihavne (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
  • Pkt. 13.a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1)
  • Pkt. 10.f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Projektet omhandler anlæg af cykelsti langs det allerede eksisterende vejanlæg fra Viemosevej langs Tulstrupvej over Pøle Å til Axel Jarls Vej og videre langs T. Rosenquists Vej. Stien har til formål at forbinde Viemosevej med fællesstien ved T. Rosenquists Vej.

I afgørelsen er der især lagt vægt på:

  • Der vil ikke være en væsentlig påvirkning af grundvandsforekomster eller Ullerød Vandværks drikkevand
  • Der er tale om et befæstede areal, hvorpå der ikke er motoriserede trafik, hvorfor der ikke forventes at være miljøfremmede stoffer og olierester i vandet, der kan medføre en påvirkning af recipienten. Er der alene tale om overfladevand fra cykelstien forventer myndigheden, at det kan sidestilles med almindeligt separat regnvand
  • Der er ikke kendskab til gul- eller rødlistede arter, som kan påvirkes som følge af projektet
  • Projektet vurderes ikke at have væsentlig negativ påvirkning af hverken §3 arealer, natura 2000-arealer eller bilag IV, såfremt det udføres som beskrevet.
  • Projektet vurderes ikke at være til hinder for opfyldelse af vandområdeplanerne.


Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 19.09.2019.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. cykelsti ved Hejrevej 1 her 

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2144 eller pr. mail tdyb@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 21-08-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her