Etablering af cykelsti på Frejasvej og Selskovvej skal ikke miljøvurderes

21-06-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10, litra b, ”Infrastrukturanlæg, anlægsarbejder i byzonen” og punkt 10, litra e, ”Infrastrukturanlæg, bygning af veje”.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Hillerød Kommune (Trafik, Vej og Park) ønsker at etablere enkeltrettede cykelstier, delte stier og fortove på en strækning på knap 1,5 km på Frejasvej og Selskovvej startende fra Frejasvej 46 til Hillerødholmsallé samt fra Selsvej til Skovhegnet/Pilevej. I dag består strækningen af to modsatrettede kørebaner med fortov i hver side. I forbindelse med anlægget foretages en permanent kørebaneudvidelse med ca. 2.680 m2 langs vejstrækningen.

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). I afgørelsen er der især lagt vægt på, at:

  • projektet hverken i anlægs- eller driftsfase vil få negativ påvirkning af nærliggende beskyttede naturtyper, bilag IV-arter eller Natura 2000-områder
  • projektet ikke til hindring for opfyldelse af vandområdeplanens målsætning
  • projektet forbedrer trafiksikkerheden for de bløde trafikanter.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), § 21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 19. juli 2019.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. etablering af cykelsti på Frejasvej og Selskovvej her

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf. 7232 2124 eller pr. mail byplan@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 21-06-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her