Etablering af dybeboringer og grundvandssænkning i forbindelse med opførelsen af Nyt Hospital Nordsjælland skal ikke miljøvurderes

15-03-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens Bilag 2, punkt 2 d) Dybeboringer (projekter, der ikke er omfattet af Bilag 1), for så vidt grundvandssænkning Bilag 2, punkt 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i Bilag 1 eller Bilag 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlig skadelig indvirkning på miljøet (ændringer eller udvidelser, som ikke er omfattet af Bilag 1)

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Der søges om 40 aflastningsboringer, boredybde 18 – 18 m under terræn og 40 pejleboringer 10 – 15 m u.t. Hovedparten af boringerne vil være midlertidige i anlægsfasen 2019 -2022. Herefter vil de blive sløjfet.
Der søges om afledning af 10.000 m3 spildevand og der forventes afledt 300.000 m3 oppumpet grundvand via 2 regnvandssøer (LAR-søer) til to vandløb. Det skal bemærkes, at tilladelser til dette skal meddeles i særskilte tilladelser efter Miljøbeskyttelsesloven. Det skal bemærkes, at udledningen til henholdsvis Pøle Å og Havelse Å er maksimalt 3 l/s og 21 l/s inkl. alle bidrag også grundvand.
Det vurderes, at projekterne ikke forventes at medføre væsentlige påvirkninger af miljøet, da det drejer sig om relativt små mængder vand, og at boringerne sløjfes, når anlægsfasen er afsluttet.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen og i Ansøgningen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 12. april 2019.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. miljøvurdering af etablering af dybeboringer og grundvandssænkning NHN

Spørgsmål
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på tlf.: 7232 2133 eller pr. mail byplan@hillerod.dk.

Siden blev senest opdateret d. 15-03-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her