Afgørelse om ikke VVM-pligt Ullerød Nord

12-07-2019

Etablering af ledninger, LAR-grøfter, pumpestation, rensebassin og bortledning af grundvand i Ullerød Nord er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 13 a) Ændringer eller udvidelser af projekter i Bilag 1 eller 2, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelig indvirkning på miljøet, punkt 10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1). 10 m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1. 11 c) Rensningsanlæg (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

Beskrivelse af det planlagte anlæg
Projektet omfatter etablering af ledninger, LAR-grøfter, pumpestation og rensebassin i Ullerød Nord. Derudover flyttes den øvre del af det tekniske anlæg Freersvanggrøften til Stamvejen. Projektet vedrører matrikel 4b, 5b, 6b, 3v og 23a Ullerød Nord, Ullerød. Rensebassinet renser og forsinker tag- og overfladevand fra Ullerød Nord (lokalplanområde 400) og det rensede vand udledes via Freersvangsgrøften og Stenfeltslillegrøften til Pøleå. Rensebassinet etableres med membran og dræn, der årligt leder 30-150.000 m3 vand væk. I forbindelse med anlægsarbejdet er der behov for at lede op til 200.000 m3 grundvand bort for at tørholde ledningsgrave og byggegruber.

Hillerød Kommune har afgjort sagen efter Lovbekendtgørelsen nr. 1225 af 25. oktober 2018 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), §21 og bilag 6.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen og i ansøgningen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 9. august 2019.

Læs ansøgning samt afgørelse her

Siden blev senest opdateret d. 12-07-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her