Projekt restaurering af Gørløse Å skal ikke miljøvurderes

15-07-2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Gørløse Å er et tilløb til Havelse Å. Havelse Å har udløb i Roskilde Fjord nord for Frederikssund. Vandløbet er offentligt og hører under Vandområdedistrikt Sjælland

Projektstrækningen er 1632 meter lang og er udpeget til restaurering. Det anviste virkemiddel til restaurering af strækningen er ”udlægning af groft materiale”, dvs. udlæg af grus, sten eller træ, jf. BEK nr. 1521 af 15/12/2017 /5/.

Det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2 punkt 10 litra f, Anlæg af vandveje.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som er beskrevet for Hillerød Kommune i ansøgningen og på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, som er gældende på screeningstidspunktet. Afgørelsen er truffet efter §21 i miljøvurderingsloven.

I afgørelsen er der især lagt vægt på:

  • projektet ikke, i hverken anlægs- eller driftsfasen, får negativ påvirkning af nærliggende beskyttede naturtyper, bilag IV arter eller Natura 2000-områder
  • at anlægsarbejdet udføres uden for havørredens gydesæson og dermed ikke påvirker havørreden eller havørredæggene.
  • At kørsel i beskyttede naturtyper, så vidt muligt undgås og at der udlægges køreplader, hvis det skulle vurderes nødvendigt at køre, for at undgå påvirkning af de beskyttede naturtyper.

Der kan læses mere om projekt samt klagevejledning i afgørelsen. Der er 4 ugers klagefrist, som udløber den 12. august 2019.

Se afgørelse inkl. bilag vedr. projektet her

Spørgsmål

Eventuelle spørgsmål kan rettes til By og Miljø på tlf. 7232 2146 eller mail byplan@hillerod.dk.

 

Siden blev senest opdateret d. 15-07-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her