Høringer og afgørelser 2019

By og Miljø giver hermed landzonetilladelse til indretning af håndværker by på matr.nr. 1 ln Favrholm efter § 35, stk. 1. i lov om planlægning.
Hillerød Byråd har den 18. december 2019 endeligt vedtaget Kommuneplantillæg 7 for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder.
Hillerød Byråd har den 18. december 2019 endeligt vedtaget lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade samt Kommuneplantillæg nr. 10 til kommuneplan 2017.
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har meddelet landzonetilladelse til at opsætte 5 shelters på kanten af et gammelt grusgravsområde på Halbjerg Skovhaves areal i Hillerød Kommune
Økonomiudvalget har den 11. december 2019 godkendt at sende udbudsmaterialet i høring.
Hillerød Kommune giver hermed dispensation til at udvide sø og benytte denne til vanding.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Tilladelsen indeholder 5 delprojekter, som enten udleder til Pøle Å, tilsluttes LAR-anlægget i Ullerød Nord eller fordamper i et grøfteanlæg uden nedsivning eller udledning. De 5 delprojekter består af etablering af Stamvejen, udvidelse og omlægning af eksisterende veje samt etablering af cykelstier.
Hillerød Byråd har den 27. november 2019 endeligt vedtaget lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej samt Kommuneplantillæg nr. 12.
Hillerød Byråd har den 27. november 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 417 for Bydelscenter ved Ullerød SuperBrugs og forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2017 i høring.
Hillerød Byråd har den 27. november 2019 endeligt vedtaget Lokalplan 442, Kommuneplantillæg nr. 14, miljøkonsekvensrapport (VVM) samt tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Klima- og Miljøpark Solrødgård, som blandt andet indeholder Hillerød Centralrenseanlæg Syd, ny genbrugsstation og nyt vandværk. Derudover er der meddelt tilladelse til udledning af renset spildevand til Pøle Å-systemet og Havelse Å-systemet.
Hillerød Kommune giver hermed Ullerød Vandværk tilladelse til opsætning af UV-anlæg på vand fra afgang værk.
Landzonetilladelse til opførelse af 125 m² skyggehal på ejendommen Rendelæggerbakken 3. Matr. nr.: 14 a, Hillerødsholm, Hillerød Jorder
4 ugers offentlig høring af fornynet tilladelse til udledning af regnvand fra Overdrevsvejen. På baggrund af administrationsgrundlaget i den gældende Spildevandsplan, er der søgt om at udlede 1,5 l/s/red. ha. frem for 1 l/s/red. ha., som der er givet tilladelse til i den gældende udledningstilladelse til Pøle Å. Regnvandet fra Overdrevsvejen forsinkes og renses i et bassin inden det ledes via dræn til Pøle Å. Høringsfristen er til og med tirsdag d. 17. december 2019. Bemærkninger kan sendes til miljo@hillerod.dk
Revurdering af miljøgodkendelse
Hillerød Kommune har givet Landzonetilladelse til etablering af 20*40 m ridebane på ejendommen Krogvej 9. Matr. nr.: 24 d, Skævinge By, Skævinge
Hillerød Byråd har den 30. oktober 2019 endeligt vedtaget lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød.
I det seneste år har Hillerød Kommune arbejdet med en ny arkitekturpolitik. Fagfolk og borgere er blevet spurgt, og nu sendes udkast til arkitekturpolitik i høring frem til den 6. januar 2020.
Hillerød Kommune meddeler miljøgodkendelse til indbygning af ren jord i støjvold beliggende mellem erhvervsområdet Falkevej/Høgevej og Cirkelbuen. Støjvolden er beliggende på matr. nr. 5g og 5b Ullerød By, Ullerød.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
By og Miljø giver hermed tilladelse, efter § 35, stk. 1. i lov om planlægning, til etablering af et støjhegn mellem bolig og Amtsvejen. Hegnet placeres ca. 2-3 m fra vejskel og ca. 1,2 m fra nabo mod øst. Hegnet får en højde på 2,2 til 2,5 m og vil blive beplantet med efeu og lignende planter som skaber et grønt udtryk.
Byrådet i Hillerød Kommune har på møde den 28. november 2018, truffet foreløbig beslutning om at nedlægge et offentligt vejareal i forbindelse med vedtagelse af lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød.
Hillerød Kommune har behandlet ansøgning om landzonetilladelse til opførelse af mobile læskure, anvendelse til heste i kommision, møddingsplads m.m.
Natur, Miljø og klimaudvalget har godkendt ansøgningen om dispensation fra overholdelse af støjgrænser ind mod erhvervsområdet til udgangen af 2020.
I forbindelse med lokalplanlægningen af Dyremosegård, Skævinge, har Hillerød Kommune truffet afgørelse om, at udstykningen ikke kræver udarbejdelse af et varmeprojekt efter varmeforsyningsloven. Klagevejledning fremgår af afgørelsen.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til vandløbsrestaurering af Slåenbækken samt dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens §3 til vandløbsrestaurering af Slåenbækken.
Til etablering af parkering og oplag på arealerne syd og øst for bebyggelsen på ejendommen Frederiksværksgade 197, 3400 Hillerød, matr.nr. 1 a, Æbelholtsvang, Tjæreby.
Hillerød Kommune har i d. 30. august 2019 modtaget en ny ansøgning vedr. udledning og nedsivning af oppumpet grundvand til Pøle Å via offentlig kloak. Den nye ansøgning er indsendt på baggrund af nye tal for den forventede grundvandsmængde, der skal udledes. Udledningen sker i forbindelse med byggemodningen af storparcellen Cirkelbuen i Ullerød Nord, matr. 3v Ullerød By, Ullerød.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til udskiftning af rørbro på Slåenbækken i Brødeskov
Tilladelse til midlertidig diffus nedsivning af regnvand fra vejareal, Cirkelbuen, Ullerød Nord
Hillerød Kommune meddeler d. 10. september 2019 fornyet tilladelse til NOVO Nordisk A/S eksisterende grundvandskøleanlæg, Brennum Park, Bygning 24 A, 3400 Hillerød. Hillerød Kommune meddeler tilladelse til, at Novo Nordisk A/S fortsat indvinder indtil 635.000 m³ grundvand pr. år til energiproduktion. Tilladelsen meddeles i henhold til Vandforsyningslovens § 20 og gælder i 3 år. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til drivhus på 50 m² på ejendommen Strølillevej 38. Matr. nr.: 17 a, Sigerslevøster By, Strø
På baggrund af sagens drøftelse, besluttede Børn, Familie- og ungeudvalget at anlægsønske ”50AØ2020-215 Th Petersens vej 23 i Gørløse, etablering af udflytterbørnehave” indgår i budgetforhandlinger for budget 2020-2023. Anlægsønsket sendes derfor I høring.
Hillerød Kommune har den 19. juni 2019 modtaget de sidste oplysninger til ansøgning om midlertidig bortledning af terrænnært grundvand til Pøle Å via Freersvanggrøften og Stenfeltslillegrøften under anlægsfasen af ledninger, LAR-grøfter, pumpestation og rensebassiner i Ullerød Nord, Lokalplan 400.
Hillerød Byråd har den 28. august 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade i høring og forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 i høring.
Hillerød Byråd har den 28. august 2019 godkendt at sende forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder i høring.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune giver hermed tilladelse til at anlægge en stibro over Pøle Å. Stibroen skal betjene cyklister og gående.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune giver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk.3 til tilslutning af overfladevand fra befæstede arealer fra delområde 5 på Campus, Ramblaen 1, 3400 Hillerød
Hillerød Kommune giver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 3 til tilslutning af overfladevand fra befæstede arealer fra delområde 4 på Campus, Carlsbergvej 26, 3400 Hillerød
Hillerød Kommune har behandlet ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en hundetræningsbane samt etablering af p-plads til max. 7 biler.
Hillerød Kommune giver hermed tilladelse til restaurering i Gørløse i forbindelse med et projekt under de statslige vandområdeplaner.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her