Høringer og afgørelser 2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til vandløbsrestaurering af Slåenbækken samt dispensation i medfør af naturbeskyttelseslovens §3 til vandløbsrestaurering af Slåenbækken.
Til etablering af parkering og oplag på arealerne syd og øst for bebyggelsen på ejendommen Frederiksværksgade 197, 3400 Hillerød, matr.nr. 1 a, Æbelholtsvang, Tjæreby.
Hillerød Kommune har i d. 30. august 2019 modtaget en ny ansøgning vedr. udledning og nedsivning af oppumpet grundvand til Pøle Å via offentlig kloak. Den nye ansøgning er indsendt på baggrund af nye tal for den forventede grundvandsmængde, der skal udledes. Udledningen sker i forbindelse med byggemodningen af storparcellen Cirkelbuen i Ullerød Nord, matr. 3v Ullerød By, Ullerød.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til udskiftning af rørbro på Slåenbækken i Brødeskov
Tilladelse til midlertidig diffus nedsivning af regnvand fra vejareal, Cirkelbuen, Ullerød Nord
Hillerød Kommune meddeler d. 10. september 2019 fornyet tilladelse til NOVO Nordisk A/S eksisterende grundvandskøleanlæg, Brennum Park, Bygning 24 A, 3400 Hillerød. Hillerød Kommune meddeler tilladelse til, at Novo Nordisk A/S fortsat indvinder indtil 635.000 m³ grundvand pr. år til energiproduktion. Tilladelsen meddeles i henhold til Vandforsyningslovens § 20 og gælder i 3 år. Hillerød Kommune har samtidig afgjort, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Begge afgørelser kan påklages senest 4 uger efter d.d. Klagevejledning fremgår af afgørelserne.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til drivhus på 50 m² på ejendommen Strølillevej 38. Matr. nr.: 17 a, Sigerslevøster By, Strø
På baggrund af sagens drøftelse, besluttede Børn, Familie- og ungeudvalget at anlægsønske ”50AØ2020-215 Th Petersens vej 23 i Gørløse, etablering af udflytterbørnehave” indgår i budgetforhandlinger for budget 2020-2023. Anlægsønsket sendes derfor I høring.
Hillerød Kommune har den 19. juni 2019 modtaget de sidste oplysninger til ansøgning om midlertidig bortledning af terrænnært grundvand til Pøle Å via Freersvanggrøften og Stenfeltslillegrøften under anlægsfasen af ledninger, LAR-grøfter, pumpestation og rensebassiner i Ullerød Nord, Lokalplan 400.
Hillerød Byråd har den 28. august 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 441 for boliglænger ved Slangerupgade i høring og forslag til tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2017 i høring.
Hillerød Byråd har den 28. august 2019 godkendt at sende forslag til tillæg nr. 7 til Kommuneplan 2017 for udpegning af erhvervsområder forbeholdt produktionsvirksomheder i høring.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune giver hermed tilladelse til at anlægge en stibro over Pøle Å. Stibroen skal betjene cyklister og gående.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune giver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk.3 til tilslutning af overfladevand fra befæstede arealer fra delområde 5 på Campus, Ramblaen 1, 3400 Hillerød
Hillerød Kommune giver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 3 til tilslutning af overfladevand fra befæstede arealer fra delområde 4 på Campus, Carlsbergvej 26, 3400 Hillerød
Hillerød Kommune har behandlet ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en hundetræningsbane samt etablering af p-plads til max. 7 biler.
Hillerød Kommune giver hermed tilladelse til restaurering i Gørløse i forbindelse med et projekt under de statslige vandområdeplaner.
Byrådet godkendte d. 26. juni 2019 at budgetforslag fra analysen af specialundervisningsområdet, som Børn, Familie og Ungeudvalget behandler på deres møde d. 15. august 2019 sendes i supplerende høring og indgår i budgetprocessen for budget 2020-2023.
Hillerød Kommunes Regulativ for husholdningsaffald er i høring fra 14. august til 9. oktober 2019.
Landzonetilladelse til carport på 61 m2 heraf 14 m2 udhus på ejendommen Plantevej 5. Matr. nr. 1al Meløse By, Ll. Lyngby.
Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i Ullerød Nord
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Hovedgaden 68, 3320 Skævinge. Ejendommen ligger i landzone. Det ansøgte forudsætter derfor landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1.
Hillerød kommune har givet landzonetilladelse til etablering af ridebane på 20x40 m. på ejendommen Ved Freerslev Hegn 13, 3400 Hillerød. Ridebanen bygges op af sand, flis og evt. grus. Ridebanen skal kun anvendes af ejendommens heste, der er en hestepension med max 10 heste. Ridebanen ønskes placeret sydvest for ejendommens bygninger.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Tilladelse til håndtering af regnvand fra Ullerød Nord i LAR-anlæg samt udledning fra Ullerød Byen til Pøle Å via Freersvanggrøften og Stenfeltslillegrøften.
Etablering af ledninger, LAR-grøfter, pumpestation, rensebassin og bortledning af grundvand i Ullerød Nord er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune meddeler landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen Gøgevænget 4, 3400 Hillerød. Matr. nr.: 1 fx, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.
Hillerød Kommune sender forslag til vandløbsrestaurering af Slåenbækken i høring jf. bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.
Hillerød Byråd har den 26. juni 2019 godkendt fælles vandløbsregulativer for henholdsvis Stokkebrorende, Fruervadgrøften, Skåre Rende, Vejlegrøften og Mosegrøften samt for Ås Å, Bygrøften, Egholmvandløbet, Freerslevgrøften, Søgrøften, Lille Slåenbækken og Gl. Slåenbækken.
Hillerød Kommune meddeler miljøgodkendelse til genanvendelse af ren jord til etablering af støjvold beliggende langs Hillerødmotorvejens forlængelse ved det kommende boligområde Ullerød Nord. Matriklerne 4b, Tulstrup By, Alsønderup samt 5b Ullerød By, Ullerød.
Hillerød Kommune meddeler endelig tilladelse til frilægning (regulering) af Teglværksgrøften, st. ca. 209 - 550 matr. nr. 1 ec og 1 eb Hillerødsholm, Hillerød Jorder
Hillerød Byråd har den 26. juni 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej og forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 i høring.
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til midlertidig udledning og nedsivning af oppumpet grundvand til Pøle Å via offentlig regnvandsledning i forbindelse med byggemodningen af storparcellen "Cirkelbuen" i Ullerød Nord, matr. 3v, Ullerød By, Ullerød.
Hillerød Byråd har den 26. juni 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård og forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017 i høring i 8 uger. Sideløbende er miljøkonsekvensrapport og Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark ligeledes i høring i 8 uger.
Budget 2020 – 2023 sendes nu i høring. Frist for at afgive høringssvar er mandag d. 19. august 2019. kl. 12.00.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Landzonetilladelse til udstykning af tidligere skovfogedbolig ”Strøgaardsvang” beliggende Fruebjergvej 5, 3400 Hillerød, på ejendommen Fruebjergvej 5. Matr. nr.: 1, Strøgårdsvang, Alsønderup.
Tilladelse til grundvandssænkning og afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med grundvandssænkning.
Hillerød Byråd har den 29. maj 2019 endeligt vedtaget lokalplan 440 for Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole.
Hillerød Byråd har den 29. maj 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød med tilhørende Miljørapport i høring.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS