Høringer og afgørelser 2019

Hillerød Kommune giver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk.3 til tilslutning af overfladevand fra befæstede arealer fra delområde 5 på Campus, Ramblaen 1, 3400 Hillerød
Hillerød Kommune giver tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 28, stk. 3 til tilslutning af overfladevand fra befæstede arealer fra delområde 4 på Campus, Carlsbergvej 26, 3400 Hillerød
Hillerød Kommune har behandlet ansøgning om landzonetilladelse til etablering af en hundetræningsbane samt etablering af p-plads til max. 7 biler.
Hillerød Kommune giver hermed tilladelse til restaurering i Gørløse i forbindelse med et projekt under de statslige vandområdeplaner.
Byrådet godkendte d. 26. juni 2019 at budgetforslag fra analysen af specialundervisningsområdet, som Børn, Familie og Ungeudvalget behandler på deres møde d. 15. august 2019 sendes i supplerende høring og indgår i budgetprocessen for budget 2020-2023.
Hillerød Kommunes Regulativ for husholdningsaffald er i høring fra 14. august til 9. oktober 2019.
Landzonetilladelse til carport på 61 m2 heraf 14 m2 udhus på ejendommen Plantevej 5. Matr. nr. 1al Meløse By, Ll. Lyngby.
Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde i Ullerød Nord
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til udstykning af ejendommen Hovedgaden 68, 3320 Skævinge. Ejendommen ligger i landzone. Det ansøgte forudsætter derfor landzonetilladelse i henhold til planlovens § 35, stk. 1.
Hillerød kommune har givet landzonetilladelse til etablering af ridebane på 20x40 m. på ejendommen Ved Freerslev Hegn 13, 3400 Hillerød. Ridebanen bygges op af sand, flis og evt. grus. Ridebanen skal kun anvendes af ejendommens heste, der er en hestepension med max 10 heste. Ridebanen ønskes placeret sydvest for ejendommens bygninger.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Tilladelse til håndtering af regnvand fra Ullerød Nord i LAR-anlæg samt udledning fra Ullerød Byen til Pøle Å via Freersvanggrøften og Stenfeltslillegrøften.
Etablering af ledninger, LAR-grøfter, pumpestation, rensebassin og bortledning af grundvand i Ullerød Nord er ikke omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune meddeler landzonetilladelse til opførelse af nyt enfamiliehus på ejendommen Gøgevænget 4, 3400 Hillerød. Matr. nr.: 1 fx, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.
Hillerød Kommune sender forslag til vandløbsrestaurering af Slåenbækken i høring jf. bekendtgørelse om vandløbsregulering og –restaurering m.v.
Hillerød Byråd har den 26. juni 2019 godkendt fælles vandløbsregulativer for henholdsvis Stokkebrorende, Fruervadgrøften, Skåre Rende, Vejlegrøften og Mosegrøften samt for Ås Å, Bygrøften, Egholmvandløbet, Freerslevgrøften, Søgrøften, Lille Slåenbækken og Gl. Slåenbækken.
Hillerød Kommune meddeler miljøgodkendelse til genanvendelse af ren jord til etablering af støjvold beliggende langs Hillerødmotorvejens forlængelse ved det kommende boligområde Ullerød Nord. Matriklerne 4b, Tulstrup By, Alsønderup samt 5b Ullerød By, Ullerød.
Hillerød Kommune meddeler endelig tilladelse til frilægning (regulering) af Teglværksgrøften, st. ca. 209 - 550 matr. nr. 1 ec og 1 eb Hillerødsholm, Hillerød Jorder
Hillerød Byråd har den 26. juni 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 448 for boligområde ved Milnersvej og forslag til tillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 i høring.
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til midlertidig udledning og nedsivning af oppumpet grundvand til Pøle Å via offentlig regnvandsledning i forbindelse med byggemodningen af storparcellen "Cirkelbuen" i Ullerød Nord, matr. 3v, Ullerød By, Ullerød.
Hillerød Byråd har den 26. juni 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 442 for Klima- og Miljøpark Solrødgård og forslag til tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2017 i høring i 8 uger. Sideløbende er miljøkonsekvensrapport og Udkast til tilladelse efter miljøvurderingsloven til etablering af Solrødgård Klima- og Miljøpark ligeledes i høring i 8 uger.
Budget 2020 – 2023 sendes nu i høring. Frist for at afgive høringssvar er mandag d. 19. august 2019. kl. 12.00.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Landzonetilladelse til udstykning af tidligere skovfogedbolig ”Strøgaardsvang” beliggende Fruebjergvej 5, 3400 Hillerød, på ejendommen Fruebjergvej 5. Matr. nr.: 1, Strøgårdsvang, Alsønderup.
Tilladelse til grundvandssænkning og afgørelse om ikke VVM-pligt i forbindelse med grundvandssænkning.
Hillerød Byråd har den 29. maj 2019 endeligt vedtaget lokalplan 440 for Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole.
Hillerød Byråd har den 29. maj 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 433 for Markedspladsen i Hillerød med tilhørende Miljørapport i høring.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune meddeler landzonetilladelse til skur og carport på samlet 25 m2 på ejendommen Jagtstien 1. Matr. nr.: 1 e, Nødebo By, Nødebo.
For at reducere trafik og unødig parkering i gågaderne og på Torvet i Hillerød, ønsker Hillerød Kommune at foretage nogle ændringer i Regulativ for gågaderne og Torvet. Forslag til ændringer er foretaget i dialog med Hillerød Byforum og sendes nu i 4 ugers høring.
Hillerød Kommune har udarbejdet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til gennemførsel af vandområdeplansprojekt i Gørløse Å. Projektet har til formål at forbedre miljøtilstanden i vandløbet.
Hillerød Kommune har udarbejdet udkast til reguleringstilladelse til gennemførsel af vandområdeplansprojekt i Gørløse Å. Projektet omfatter restaurering af ca. 1 km. vandløb.
Landzonetilladelse til ændret anvendelse af bolig til skoleformål samt tilbygning hertil på ejendommen Nordhøjvej 1b. Matr. nr. 14k, Harløse By, Tjæreby.
Landzonetilladelse til ridebane på Ny Harløsevej 44. Matr. nr.: 21a, Skævinge By, Skævinge
Hillerød Kommune meddeler landzonetilladelse til installation af 36 m2 solcelleanlæg på taget af bygning 7, på ejendommen Amtsvejen 7. Matr. nr.: 16 b, St. Lyngby By, Ll. Lyngby.
Retningslinjerne for håndtering af affald fra husholdninger fastlægges i kommunens regulativ for husholdningsaffald. Det nye regulativ træder i kraft 1. maj 2019.
Hillerød Kommune sender forslag til tillæg 2 til Vandforsyningsplan 2015-2027 i offentlig høring. Kommunen meddeler samtidig afgørelse om, at planforslaget ikke er omfattet af krav om miljøvurdering.
Hillerød Byråd har den 24. april 2019 endeligt vedtaget Spildevandsplan 2018-2021 for Hillerød Kommune.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Etablering af projekt for boliger på Frederiksværksgade 150 skal ikke miljøvurderes.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Projektet omhandler etablering af parkeringsplads ved Carlsbergvej 13 på tidligere boldbane tilhørende Frederiksborg Byskole.
Landzonetilladelse til lovliggørelse af staldbygning, samt 2 stk. løsdriftsskure og opførelse af en ny stald på ejendommen Kirkevænget 5. Matr. nr.: 6 a, Alsønderup By, Alsønderup
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til regulering af Ås Å st. 0-84 matr. nr. 5 bc Gørløse by, Gørløse
Landzonetilladelse til etablering af ridebane med målene 20 x 40 meter på ejendommen Sophienborg Alle 12, matr. nr.: 1 hb, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.
Landzonetilladelse til hestepension, rideskole og læskure på ejendommen Gl. Frederiksborgvej 4. Matr. nr.: 10 l, Hammersholt By, Nr. Herlev.
Hillerød Kommune meddeler Region Hovedstaden tilladelse til at etablere boringer og bortlede grundvand i forbindelse med etablering af Nyt Hospital Nordsjælland, Salpetermosevej 43, 3400 Hillerød. Samtidig meddeles tilladelse til at udlede det oppumpede grundvand til Pøle Å og Havelse Å
Hillerød Kommune meddeler Region Hovedstaden tilladelse til at etablere et LAR-anlæg i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland, Salpetermosevej 43, 3400 Hillerød. Anlægget skal forsinke og rense regnvandet inden udledning. Tilladelserne er givet til den permanente situation, det vil sige efter anlægsfasen.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS