Høringer og afgørelser 2019

Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Etablering af projekt for boliger på Frederiksværksgade 150 skal ikke miljøvurderes.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening efter miljøvurderingsloven vurderet, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentlig, og der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt). Projektet omhandler etablering af parkeringsplads ved Carlsbergvej 13 på tidligere boldbane tilhørende Frederiksborg Byskole.
Landzonetilladelse til lovliggørelse af staldbygning, samt 2 stk. løsdriftsskure og opførelse af en ny stald på ejendommen Kirkevænget 5. Matr. nr.: 6 a, Alsønderup By, Alsønderup
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til regulering af Ås Å st. 0-84 matr. nr. 5 bc Gørløse by, Gørløse
Landzonetilladelse til etablering af ridebane med målene 20 x 40 meter på ejendommen Sophienborg Alle 12, matr. nr.: 1 hb, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.
Landzonetilladelse til hestepension, rideskole og læskure på ejendommen Gl. Frederiksborgvej 4. Matr. nr.: 10 l, Hammersholt By, Nr. Herlev.
Hillerød Kommune meddeler Region Hovedstaden tilladelse til at etablere boringer og bortlede grundvand i forbindelse med etablering af Nyt Hospital Nordsjælland, Salpetermosevej 43, 3400 Hillerød. Samtidig meddeles tilladelse til at udlede det oppumpede grundvand til Pøle Å og Havelse Å
Hillerød Kommune meddeler Region Hovedstaden tilladelse til at etablere et LAR-anlæg i forbindelse med Nyt Hospital Nordsjælland, Salpetermosevej 43, 3400 Hillerød. Anlægget skal forsinke og rense regnvandet inden udledning. Tilladelserne er givet til den permanente situation, det vil sige efter anlægsfasen.
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til bortledning af grundvand ved Overdrevsvejen, Favrholm.
I forbindelse med planlægning af ny rækkehus- og etagebebyggelse på Milnersvej 45 og 43 (matr.nr. 17z og 17ab, Trollesminde, Hillerød Jorder) indkalder Hillerød Kommune idéer og forslag til planlægningen af nyt rammeområde i Kommuneplan 2017.
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget har vedtaget at sende forvaltningens anlægsforslag til parkeringslommer på Slotsgade til brug for korttidsparkering i høring. Parkeringslommerne er planlagt på den vestlige side af Slotsgade mellem Slangerupgade og Posen.
Hillerød Kommune har meddelt landzonetilladelse til tilbygning til lade på på ejendommen Toftevangen 4. Matr. nr.: 8 q, Meløse By, Ll. Lyngby
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til etablering af nye vandhuller på ejendommen Salpetermosevej 39. Matr. nr.: 1 b, Trollesminde, Hillerød Jorder
Hillerød Kommune meddeler tilladelse til regulering af Ås Å fra st. 0 - 84.
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til terrænregulering, udendørs oplag, jordvold og beplantning på ejendommen Frederiksværksgade 197, matr. nr. 1a, Æbelholtsvang, Tjæreby
Hillerød Kommune har givet landzonetilladelse til opførsel af nyt stuehus og staldbygning på ny placering, på ejendommen Amtsvejen 21, matr. nr. 19, St. Lyngby By, Ll. Lyngby
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke-VVM-pligt)
Hillerød Byråd har den 27. februar 2019 endeligt vedtaget lokalplan 446 for Hildis Have samt Kommuneplantillæg nr. 11.
Hillerød Kommune har fået udarbejdet en forundersøgelse, der vurderer hvorledes Teglgård Sø kan restaureres for at opfylde sit miljømål om god økologisk tilstand. Forundersøgelsen konkluderer, at biomanipulation i kombination med skæring af åkander vil være den mest velegnede metode.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Byråd har den 27. februar 2019 godkendt at sende forslag til lokalplan 440 for Frederiksborg Gymnasium og HF og Frederiksborg Byskole i høring.
Hillerød Kommune meddeler MGE Bolig Hillerød P/S tilladelse til midlertidigt at bortlede i alt 3.000 m3 grundvand opblandet med nedbør i perioden frem til 31. december 2020 for at sænke grundvandspotentialet 3,5 meter i forbindelse med etablering af bygning 13 på Trollesmindealle 12A. Tilladelsen meddeles i medfør af vandforsyningslovens § 26.
Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget i Hillerød Kommune har den 21. november 2018 besluttet at igangsætte planlægningen for rækkehuse på Milnersvej 45. I dag ligger der en større erhvervsejendom på 14.703 m2 på grunden, som har været delvist uudnyttet i en længere periode.
Hillerød Kommune har d.d. afgjort at etableringen af én boring til monitering af grundvandsforurening på ejendommen Borupvej 49 ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke VVM-pligtig). Afgørelsen kan påklages 4 uger fra d.d.
Midlertidig landzonetilladelse til afholdelse af Spildevandsteknisk Forenings årsmøde på ejendommen Solrødgårds Alle 1. Matr. nr.: 1 mg, Favrholm, Hillerød Jorder.
Hillerød Byråd har den 30. januar 2019 endeligt vedtaget lokalplan 445 for daginstitution på Roskildevej samt Kommuneplantillæg nr. 6.
Tilladelse til udledning af renset filterskyllevand fra Frederiksgade Vandværk til Pøle Å.
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Økonomiudvalget i Hillerød Kommune har besluttet at igangsætte arbejdet med udarbejdelsen af Lokalplan 450 for lokalplan for ny boligbebyggelse på Skolegade 5, matrikel 27c, Nyhuse, Hillerød Jorder.
Afgørelse iht. miljøvurderingsloven om at byggemodningsprojekt af Uvelse Nord ikke er omfattet af krav om miljøvurdering (ikke-VVM-pligt).
Natur, Miljø og Klimaudvalget har den 8. januar 2019 godkendt at sende forslag til 2 nye vandløbsregulativer for tilløb til Havelse Å i offentlig høring.
Hillerød Kommune har vurderet, at det ansøgte projekt er omfattet af miljøvurderingslovens bilag 2, punkt 10b, anlægsarbejder i byzone, og har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).
Hillerød Kommune har på baggrund af en screening i henhold til miljøvurderingsloven afgjort, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og at der derfor ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport (ikke VVM-pligt).

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS