Lokalplan 427 for boliger på Baunevej 2, 4 og 6 i høring

22-06-2017

Hillerød Byråd har den 21. juni 2017 godkendt at sende forslag til lokalplan 427 for boliger på Baunevej 2, 4 og 6 i Alsønderup og forslag til tillæg 24 til Kommuneplan 2013 i høring.

Forslag til lokalplan 427 for boliger på Baunevej 2, 4 og 6

Forslag til tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013

 

Formålet med lokalplanen er at give mulighed for boligformål på de tre ejendomme. Fritidsklubben Guldminen på Baunevej 4 i Alsønderup er flyttet til andre lokaler, og bygningen står nu tom. Ejendommen er kommunalt ejet og vil blive udbudt til salg efter vedtagelsen af denne lokalplan. Formålet med lokalplanen er at give mulighed for omdannelse af ejendommen fra offentlige formål til boligformål.

Lokalplanområdet omfatter også de to naboejendomme Baunevej 2 og 6, der er omfattet af samme eksisterende plangrundlag som den tidligere institution, dvs. til offentlige formål. De to ejendomme anvendes i dag til bolig, hvorfor de medtages i lokalplanen.

Lokalplanen skal sikre det planmæssige grundlag for at anvende de tre ejendomme til bolig.

Vi gør opmærksom på, at de midlertidige retsvirkninger er beskrevet i forslaget til lokalplanen.

Indhold i Kommuneplantillægget
I Kommuneplan 2013 er lokalplanområdet beliggende inden for rammeområde TS.AL.D.3 for Alsønderup Skole. Området er udlagt til offentlig og privat service, uddannelse, kulturelle og sociale formål samt fritidsaktiviteter. Bebyggelsesprocenten er på 15 % for området som helhed, og maksimalt antal etager er angivet til 1½.

Kommuneplantillæg nr. 24 opretter et nyt rammeområde, der ændrer anvendelsen fra offentlige formål til boligformål i form af åben-lav og tæt-lav. Bebyggelsesprocenten ændres til maksimalt 30 for åben-lav og 40 for tæt-lav. Der kan maksimalt opføres bebyggelse i 1½ etage og i 8,5 meter.

Høringsperiode
Planforslagene er i høring fra den 27. juni til den 22. august 2017.

Borgermøde
Vi inviterer til borgermøde mandag den 7. august 2017 kl. 17.00. Mødet bliver holdt på Hillerød Vest Skolen, Baunevej 8, Alsønderup. På mødet vil vi gennemgå lokalplanen, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringssvar og ændringsforslag
Hvis du ønsker at komme med høringssvar eller foreslå ændringer til lokalplanforslaget, skal du sende en mail til byplan@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød. Høringssvar eller ændringsforslag skal være modtaget senest den 21. august 2017.

De skriftlige høringssvar og ændringsforslag vil blive behandlet efter fristens udløb.

Når byrådet har vedtaget den endelige lokalplan og kommuneplantillægget, vil vi besvare alle høringssvar med bemærkninger eller ændringsforslag.

Ved endelig vedtagelse vil planerne blive annonceret her på hjemmesiden.

Miljøvurdering af lokalplan nr. 427 og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013
By og Miljø har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af lokalplanens og kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til lov om miljøvurdering (Lovbekendtgørelse nr. 939 af 3. juli 2013). Screeningen viser, at planerne ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af lokalplan 427 og tillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering
Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter. En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget udenom Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/planklagenaevnet/.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til forslaget til lokalplanen, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2124, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Siden blev senest opdateret d. 01-10-18

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS