Høring om projektforslag for Stier i Favrholm

10-08-2021

Fra 10. august til 15. september 2021 er projektforslag for Stier i Favrholm i høring. Høringssvar til projektforslaget skal sendes senest den 15. september 2021 til e-mail: adni@hillerod.dk.

For at sikre god mobilitet for cykler og gående i Favrholm, skal der etableres to nye stiforbindelser mellem Favrholm og Hillerød By, samt en stiforbindelse mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station. De tre stier vil alle koble sig op til stinettet omkring Nyt Hospital Nordsjælland, som forventes at være første færdige projekt i Favrholm sammen med Favrholm Station.

Stierne er indrettet og har en linjeføring så de tilgodeser behovet for rekreative gå- og cykelture samt høj fremkommelighed for cyklister. Forvaltningen vurderer, at stierne støtter op om visionen for Favrholm som en grøn bydel, der skal gøre det attraktivt at vælge cykel eller gang i stedet for kørsel i bil. Stier og veje vil blive belagt med asfalt og være med belysning. Stibro vil være med kunststofbelægning.

De tre stier er enkeltvist beskrevet nedenfor.

 

Pøle Å-stien

Pøle Å-stien vil skabe forbindelse fra Favrholm til Hillerød By og den østlige del af Hillerød. Stien har en linjeføring fra den eksisterende Jagtvej via den sydlige del af området ved FrederiksborgCentret til Nyt Hospital Nordsjælland på hospitalets østlige side ved stationsstien og nær hovedindgangen. Hillerød Kommune skal anlægge den nordlige del af stien frem til en aftalt projektgrænse nær hospitalsgrunden. Nyt Hospital Nordsjælland er ansvarlig for at projektere og anlægge den sydlige del af stien beliggende på hospitalets matrikel og frem til aftalt projektgrænse på kommunalt areal. Indeværende projekt omfatter den nordlige del som kommunen skal etablere.

På Jagtvej er valgt en løsning hvor cykler og biler kører som blandet trafik grundet lav trafikbelastning.  Fodgængere vil gå på separat gangareal på strækninger med blandet trafik. Syd for FIF’s boldbaner bliver stien koblet af Jagtvej og fortsætter i eget trace langs med Salpetermosen.

I den sydlige del af området ved FrederiksborgCentret er der ønske om på sigt at etablere et aktivitetsområde. Aktivitetsområdet tænkes at skulle ligge på et areal ved siden af stien, men med adgang via stien. I dialog med projektgruppen bag aktivitetsområdet og Bevæg dig for livet er aftalt en projektgrænse, som både skal sikre at stien har funktion som transportsti og invitere til rekreative ture og aktiviteter.

I den videre projektering vil der blive arbejdet med at etablere bevægelsestiltag på delstrækninger i tråd med Bevæg dig for livet visionsaftale og kommunens Idræts- og Bevægelsespolitik. På stien kan det eksempelvis være afmærkninger på stien, og langs med stien kan det eksempelvis være træ og stammer, der kan anvendes både som balance-elementer og bænke. Udgangspunktet er tiltag som harmonerer med stiens naturlige omgivelser som landskabelige bearbejdninger, ud fra en bæredygtig tankegang ved at bruge materialer der er i området. Endvidere vil der være fokus på at materialer og inventar er tilpasset til brugere af den kommende Street-Lab bygning nær tennishallen.

 

Salpetermosestien

Stien følger den eksisterende linjeføring for cykelrute 31, som opgraderes med asfaltbelægning og tidssvarende belysning. Stien vil ligesom Pøle Å-stien veksle mellem sti i eget trace og mindre lokalvej, hvor cykler og biler kører som blandet trafik, og fodgængere går på separat gangareal. Det vil være hensigtsmæssigt at vejadgang til ejendomme på strækningen bliver optimeret og ændret i projektet. Dette for at tage hensyn til, at stien sammen med Pøle Å-stien vil være en central sti mellem Favrholm og Hillerød By, og antallet af cykler og gående på strækningen vil stige markant.

 

Stationsstien

Stien mellem Favrholm Station og Nyt Hospital Nordsjælland vil udgøre den centrale stiforbindelse til Favrholm Station. Stien vil dagligt blive benyttet af ansatte, patienter eller besøgende på hospitalet, samt beboere i store dele af Favrholm og Hillerød som rejser med kollektiv trafik. Af hensyn til stationsnærhedsprincippet jævnfør Fingerplanen, hvor store virksomheder skal være placeret tæt på en station, har det været en forudsætning at stien har en direkte linjeføring.

Delstrækningen i det aktuelle projekt er strækningen gennem beskyttet natur mellem Nyt Hospital Nordsjælland og det kommende byudviklingsområde. Af hensyn til naturen er stien projekteret som en stibro med fri passage for beskyttede arter under broen, og snerydning vil ske ved varme i brodækket så brug af salt undgås.

 

Tilgængelighed

Stier i eget trace er indrettet som delte sti med separat gangareal og cykelareal, adskilt fra hinanden med en 0,5 meter bred rabat. At trafikantgrupperne er adskilt giver en god tilgængelighed, stierne bliver sikre at færdes på, ligesom tryghed for gående forventes højere. Alle stier vil være belyste.

I projektering af stierne gennemføres tilgængelighedsrevision på trin 2 (Projektforslag) og trin 3 (detailprojekt), som skal sikre god tilgængelighed for alle.

 

Kort 1

 

Kort 2

 

Kort 3

 

Kort 4

Siden blev senest opdateret d. 10-08-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her