Vandråd 2019/2020 for de to hovedvandoplande Isefjord og Roskilde Fjord samt Øresund

30-10-2019

Hermed opfordres landsdækkende organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden den 15. november 2019 at anmode om oprettelse af et vandråd for hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord og hovedvandopland Øresund

Hillerød Kommune har del i både Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt Hovedvandopland 2.3 Øresund.

Som optakt til udarbejdelse af vandområdeplaner for perioden 2021-27 kan der nedsættes vandråd for hvert hovedvandopland med det formål at styrke interessentinddragelsen og det lokale kendskab i vandområdeplanerne.

Organisationer og foreninger kan i henhold til lov om vandplanlægning tage initiativ til, at der nedsættes vandråd til at rådgive kommunerne med de bidrag, som de yder til forberedelsen af næste generation af vandområdeplanerne (2021-2027).

Jf. bekendtgørelse om vandråd mv. (BEK nr. 1060 af 22/10/2019), der træder i kraft 29. oktober 2019, skal vandråd være nedsat d. 2. december 2019.

Initiativet til at oprette vandråd skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf. De foreninger og organisationer, der ifølge lov om vandplanlægning kan være repræsenteret, er:

  • relevante landsækkende erhvervsorganisationer
  • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis formål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser
  • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af vand.

Lovens forarbejder nævner som eksempler på relevante erhvervsorganisationer Landbrug & Fødevarer, Bæredygtigt Landbrug, Dansk Akvakultur, Danske Vandløb, Dansk Industri og DANVA. Som eksempler på landsdækkende grønne organisationer er nævnt Danmarks Naturfredningsforening, Danmarks Sportsfiskerforbund, Dansk Kano og Kajak Forbund og Friluftsrådet. Men også andre organisationer kan komme på tale.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger henholdsvis organisationer. Der er ikke tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

På den baggrund, opfordres organisationer og foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden d. 15. november 2019, at anmode om oprettelse af et vandråd og samtidig indstille et medlem til rådet.

Jf. bekendtgørelse om vandråd skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Kommunerne aftaler desuden hvilken kommune, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af vandrådet.

Dette vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside sammen med en tidsfrist for organisationernes og foreningernes indstilling af medlemmer til vandrådet.

Den kommunalbestyrelse, der varetager sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer, der kan være medlem af vandrådet.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet om forslag til indsatsprogrammets supplerende vandløbsforanstaltninger.

Kort over hovedvandopland kan ses på kort over hovedvandoplande

Hovedvandopland Øresund
Anmodning om oprettelse af vandråd kan ske direkte til Gribskov Kommune, der vil være sekretariatskommune for et evt. vandråd for hovedvandopland Øresund på email basoe@gribskov.dk og senest d. 15 november 2019

Hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord
Sekretariatskommunen for Hovedvandopland Isefjord og Roskilde Fjord er endnu ikke besluttet, men vil blive annonceret her på hjemmesiden, når det er klarlagt. Anmodninger til vandrådet i dette opland kan ske til Hillerød Kommune natur@hillerod.dk og senest d. 15 november. 2019. Hillerød Kommune vil så videresende, når sekretariatsfunktionen er fastlagt.

Evt. spørgsmål i forbindelse med ovenstående kan rettes til Søren Ferdinand Hansen på 72322227 eller hanso@hillerod.dk.

 

Siden blev senest opdateret d. 30-10-19

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her