Vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord samt Øresund

08-03-2017

Landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand opfordres til at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd.

Oprettelsen af vandråd blev i december 2016 annonceret på Hillerød Kommune hjemmeside. Med udsendelse af den nye bekendtgørelse, BEK nr. 217 af 01/03/2017 genannonceres oprettelsen af vandrådene, med frist for indstilling af medlemmer den 17. marts 2017.

Hillerød Kommune har del i både Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord samt Hovedvandopland 2.3 Øresund. Gribskov Kommune varetager sekretariatsfunktionen for Hovedvandopland 2.3 Øresund, mens Lejre Kommune er sekretariat for Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord.

Vandråd

Ifølge aftale om en Fødevare- og landbrugspakke indgået mellem den daværende regering (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative i december 2015, skal der ske en kvalificering af afgrænsning og udpegning af de vandløb, der indgår i vandområdeplanerne 2015-2021.

Med ændring af lov om vandplanlægning, der trådte i kraft den 28. december 2016, fremgår det, at miljø- og fødevareministeren kan fastsætte regler om, hvilke opgaver kommunalbestyrelserne i et hovedvandopland skal varetage. Den tilhørende ”bekendtgørelse om vandråd, vandråds samarbejde med kommunalbestyrelser og samarbejde mellem kommunalbestyrelser i et hovedvandopland om afgrænsning af vandløb og udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb”, udmønter denne bemyndigelse. Her er det fastsat, at kommunerne i et hovedvandopland konkret skal løse følgende obligatoriske opgaver:

  1. Vurdere om de vandløbsforekomster, der indgår i Miljø- og Fødevareministeriets forslag til ny afgrænsning af vandløb i vandområdeplanerne lever op til de opdaterede faglige kriterier for afgrænsning af vandløbsforekomster, som ministeriet har fastsat.
  2. Udvælge vandløbsforekomster, der kan analyseres med henblik på at vurdere, om de opfylder betingelserne for at kunne udpeges som kunstige eller stærkt modificerede.

Miljø- og fødevareministeren har desuden besluttet, at kommunalbestyrelserne som en frivillig opgave kan få mulighed for at kommentere på, om der er vandløbsindsatser, der er videreført fra første vandplanperiode til anden planperiode, som det økonomisk eller miljømæssigt ikke vil være hensigtsmæssigt at gennemføre.

Efter lov om vandplanlægning samt den tilhørende bekendtgørelse om vandrådsarbejdet skal kommunerne nedsætte vandrådene. Initiativet skal dog komme fra de organisationer og foreninger, der efter loven kan være medlem heraf.

På den baggrund, og efter aftale med miljø- og fødevareministeren, opfordres landsdækkende erhvervsorganisationer, landsdækkende grønne organisationer samt lokale foreninger, der arbejder med beskyttelse og benyttelse af vand, til inden den 17. marts 2017 at anmode kommunalbestyrelsen om at oprette et vandråd. Med anmodningen indsendes en indstilling af medlemmer til vandrådet.

Med bekendtgørelse om vandrådsarbejdet skal kommunalbestyrelserne inden for de enkelte hovedvandoplande efter den udmeldte frist beslutte, at der skal oprettes et vandråd, hvis der er anmodet herom. Den kommunalbestyrelse, der skal varetage sekretariatsbetjeningen af det enkelte vandråd, vil herefter i samråd med de øvrige kommunalbestyrelser inden for hovedvandoplandet træffe afgørelse om, hvilke af de indstillede medlemmer der kan være medlem af vandrådet. Vandrådets nedsættelse og medlemmer vil efterfølgende blive annonceret på kommunens hjemmeside.

Kommunerne vil sørge for den fornødne vejledning af vandrådene i forbindelse med arbejdet med kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021.

Indstilling medlemmer til vandrådet

Fristen for at indstille medlemmer er den 17. marts 2017.

Indstilling til vandråd i Hovedvandopland 2.2 Isefjord og Roskilde Fjord sendes til Lejre Kommune på e-mail cbm@lejre.dk

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Charlotte Schleiter, Lejre Kommune på e-mail: char@lejre.dk.

Indstilling til vandråd i Hovedvandopland 2.3 Øresund sendes til Gribskov Kommune på e-mail tms@gribskov.dk

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Gribskov Kommune på e-mail: basoe@gribskov.dk eller telefon 7249 6813.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Hillerød Kommune på e-mail natur@hillerod.dk eller Finn Dalhoff på telefon 7232 2128.

Siden blev senest opdateret d. 08-03-17

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her