Byggemodning Ullerød Nord

Ullerødbyen nord for Frederiksværksgade, kaldet Ullerød Nord, skal byggemodnes de næste år via salg af 6 storparceller med inspiration fra Ullerød Syd. 3 storparceller er allerede solgt, og 2 forventes udbudt i løbet af 2021.

Se præsentation af Ullerød Nord her

Nyhedsbrev Ullerød Nord

Byggemodning

I 2003 blev der udarbejdet en helhedsplan for Ullerødbyen af Stig L. Anderssons Landskabsarkitekter/Dorthe Mandrup. I forlængelse af denne er der udarbejdet en konkretiseret helhedsplan samt en landsskabsplan for Ullerød Nord. Landskabsplanen skal bygge videre på den konkretiserede helhedsplan med hovedkompetencer inden for landskabsarkitektur og hydrologiske- og terrænmæssige vurderinger.

Den grønne kile udgør Ullerød Nords store blå/grønne rekreative fællesareal. Kilen har et landskabeligt slynget nord-sydgående forløb igennem hele udstykningen og flere smallere og mindre øst-vestgående forløb mellem storparceller herunder §3 vådområder. Det nord-syd gående hovedforløb ligger i direkte forlængelse af den allerede anlagte grønne kile i Ullerød Syd.

De overordnede intentioner for den grønne kile er:

  • at fungerer som blå vandvej både i hverdagssituationer og ved skybrudshændelser
  • at afvikle al overfladevand til Pøle å inkl. storparceller, volde, stier og stamvej
  • at skabe et varieret landskab med høj biodiversitet for både flora og fauna
  • at danne rammen for rekreative muligheder for ophold, sport og leg
  • at fungere som transportkorridor for cyklister og fodgængere
  • at skabe nærhed til natur og hvor det landskabelige udgør et centralt element til den nye bydel.

Området fremgår af nedenstående oversigtsplan (klik for større kort):

Gennemgang og status for Ullerød Nord

Projektet for Ullerød Nord fremgår af nedenstående oversigtskort og vil blive gennemgået i det efterfølgende. I Ullerød Nord sælges 6 storparceller, som skal byggemodnes og bebygges af køber. For at sikre adgang til storparcellerne og den samlede infrastruktur i Ullerød Nord, skal der foregå en del forberedende arbejder. Nogle arbejder er allerede udført, andre er i gang og endnu andre vil blive udført senere.
De enkelte arbejder og deres status vil blive gennemgået i det efterfølgende.

 Oversigstkort projekt Ullerød Nord
Oversigtskort med hele projektet Ullerød Nord - klik for større kort

 

Salg af storparceller

Af nedenstående figur fremgår status for salg af de 6 storparceller.
Triumfbuen består af 49 parcelhusgrunde, der er solgt til Lind & Risør, som forestår byggemodning og byggeri. Byggeriet er færdigt, og der udestår den sidste færdiggørelse af fortove mv.
Cirkelbuen består af parcelhusgrunde, rækkehuse og etageboliger og er solgt til Ikano Bolig, som udfører byggemodning og byggeri i flere etaper. Parcelhusgrundene er så godt som solgte, mens rækkehuse og lejligheder sættes til salg løbende.
Amorbuen består af parcelhusgrunde og rækkehuse, der er solgt til Lind & Risør, som forestår byggemodning og byggeri. Det forventes, at grunde og huse sættes til salg i løbet af 2021.
Langbuen, Violinbuen og Albuen forventes sat til salg som storparceller, som det fremgår af figuren. Salgstidspunktet er foreløbigt og ligger ikke endeligt fast.
Fra en storparcel udbydes til salg hos udviklingsselskaber, vil der typisk gå 1-1,5 år før de enkelte parcelhusgrunde og rækkehuse kommer til salg. Salgsprocessen kan følges på udviklingsfirmaernes hjemmesider.

Oversigtskort med salgsplan for Ullerød Nord

Forberedende arbejder

For at kunne byggemodne hele Ullerød Nord er der udført nogle forberedende arbejder i 2018 og 2019, som beskrevet i det efterfølgende.

Arkæologiske undersøgelser

I Ullerød Nord er der foretaget arkæologiske undersøgelser i flere etaper over årene. Der udestår kun den endelige afrapportering fra Museum Nordsjælland. Der er ikke noget til hindre for, at der kan byggemodnes i området. Se nedenstående figur.

Oversigtskort arkæologiske udgravninger Ullerød Nord

Nedrivning af 2 ejendomme

For at kunne byggemodne Ullerød Nord med nye veje, stier osv. har det været nødvendig at nedrive nedenstående 2 ejendomme.
På Hejrevej 1 blev der efterfølgende fjernet en del nedgravet affald.

Oversigtskort nedrivning af ejendomme Ullerød Nord

Etablering af erstatningsbiotoper

I foråret 2019 inden 1. marts blev der anlagt 4 nye erstatningsbiotoper, som erstatning for de steder hvor der skal nedlægges biotoper grundet byggemodningen.
Placering af de nye erstatningsbiotoper fremgår af nedenstående oversigtskort:

Oversigtskort erstatningsbiotoper Ullerød Nord
Klik for større billede

Billede af erstatningsbiotop i Ullerød Nord
Billede af erstatningsbiotop i Ullerød Nord


Naturpleje

I november og december 2019 blev der udført plejearbejder af de eksisterende erstatningsbiotoper i Ullerød Nord. Arbejdet bestod i at terrænregulere, rydde pilekrat, delvis oprensning af søer og fjernelse af affald, samt ringning af piletræer. Se oversigtskort nedenfor:

Oversigtskort udført naturpleje i Ullerød Nord
Klik for større billede

Billede af areal i Ullerød Nord der er blevet naturplejet
Billede af arealet UN8 i Ullerød Nord der er blevet naturplejet


Geotekniske undersøgelser og opmåling

I Ullerød Nord er der foretaget geotekniske undersøgelser af hele området, samt specifikt for alle storparceller til brug for salg. På nedenstående oversigtskort ses, hvor der er foretaget geotekniske undersøgelser.
Hele området er målt op med drone suppleret med opmåling fra landinspektører.

Geoteknisk situationsplan Ullerød Nord

Status for arbejder i Ullerød Nord

Oversigt over projektet for Ullerød Nord:

Status for de enkelte arbejder i Ullerød Nord gennemgås i det efterfølgende.

Udførte arbejder

Etape 1 - Stamvejen (Guldhalevej) i Ullerød Nord er etableret frem til den første storparcel Triumfbuen inkl. forsyning. Af nedenstående oversigtskort og billeder ses det udførte anlæg i 2018.

Oversigtskort etape 1 stamvejen Ullerød Nord

Billede af nyanlagt ved Frederiksværksgade

Billede af nyanlagt vej ved Månepletvej

Billede af ny stamvej

 

Igangværende og kommende arbejder

Guldhalevej forløber fra syd mod nord langs Hillerødmotorvejen. Der skal etableres en støjvold langs Hillerødmotorvejens forlængelse, som er fastlagt sammen med Vejdirektoratet og koordineret i forhold til deres VVM for udvidelse af Hillerødmotorvejens forlængelse. Første del af denne støjvold langs Triumfbuen er ved at blive etableret og forventes færdig i 2020.

Etape 2 & 3 Byggemodning af veje, stier og den grønne kile – se oversigtskort øverst på siden med hele projektet for Ullerød Nord.

Etape 2 består af de arbejder der skal udføres i den grønne kile og omfatter hovedsti, grusstier, træbroer, terræn for 50 års hændelse, støjvold mod industrikvarteret og stikrydsning på Frederiksværksgade. Arbejderne koordineres med Hillerød Forsyning, da deres forsyning føres i den grønne kile.

Etape 3 består af alle øvrige arbejder. Dette vil sige stamvejen fra slutningen af Etape 1 til Tulstupvej inkl. kryds og busstoppested. Her til kommer alle stier i området, sikker stikrydsning på Stamvejen, hvor alle stier i området mødes. Støjvold langs Hillerødmotorvejens forlængelse.

Der etableres stier til Enebakken, Sønder Strødam og til Sophienborg. Der etableres en sikker stikrydsning på Stamvejen, hvor alle stier mødes. Tilsvarende på T. Rosenquistvej.

Byggemodning af Etape 2 & 3 og tidsplan

Der har været afholdt licitation på Etape 2 & 3, og arbejderne påbegyndes 1. april 2020. Hillerød forsyning har ligeledes afholdt licitation, og deres arbejder er påbegyndt medio marts 2020. Begge arbejder udføres af den samme entreprenør M. J. Eriksson.

Arbejderne er koordineret og følger overordnet følgende tidsplan.

Hillerød Forsyning etablerer forsyningsanlæg i 2020.

Hillerød Kommune etablerer byggemodningen i 2020 – 2022.

I 2022 udføres primært asfaltslidlag.

Tidsplanen for arbejderne fremgår overordnet nedenstående oversigtskort, med forbehold for justeringer og vejrforhold mv:

Oversigtskort med tidsplan for etape 2 og 3
Oversigtskort med tidsplan for Etape 2 & 3 - klik for større kort

Byggemodning efterfølgende

Efter færdiggørelse af Etape 2 & 3 udestår beplantning af området og etablering af legepladser. Dette vil ske fra 2022 og frem.

Spørgsmål til projektet og øvrig kommunikation

Der er løbende dialog og møder med grundejerforeningerne i området og Ullerød Lokalråd.

Hillerød Kommune og entreprenøren vil løbende orientere de naboer, som grænser ud til byggemodningsområdet, og som derfor bliver påvirket af arbejderne.

Der er den 18. februar 2020 sendt et orienteringsbrev til beboere og virksomheder på Falkevej, Høgevej 2-14, Bogfinkevej 5-17 og Møllevej 34-38.

Du kan se orienteringsbrevet her


Har du spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte os på nedenstående telefonnumre eller e-mail.

Hillerød Kommune, Trafik, Vej og Park
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon: 72 32 22 41
Mail: trafikvejogpark@hillerod.dk

Hillerød Forsyning
Solrødgårds Alle 6
3400 Hillerød
Telefon: 48 23 10 00
Mail: kundeservice@hfors.dk


Løbende status for byggemodning Etape 2 & 3

Her vil der løbende komme status for byggemodning af Etape 2 & 3. 

Siden blev senest opdateret d. 03-03-21

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her