Nye projekter på ejendomsområdet

Kommunens bygninger skaber rum til byens liv og rammerne for mange forskellige aktiviteter fra vuggestuer over idrætsanlæg til plejecentre. Også bygningsmassen udvikles løbende, og over hele kommunen bygger vi nyt, bygger om og vedligeholder ejendommene. Følg med i nogle af årets projekter - store og små.

Vi har udvalgt nogle eksempler af årets mange forskellige og forskelligartede projekter, som vedrører de bygninger og udearealer, som udgør rammerne om livet i Hillerød Kommune:

Vi skal i gang med at bygge et kultur-, idræts- og fritidshus i Skævinge.

Et samlingssted for lokalsamfundet, hvor man deles om faciliteterne og mødes på tværs. Et hus, der kan rumme både idræt og kultur - hvor man fx kan være til håndboldkamp og i pausen gå ud og se en kunstudstilling eller høre en koncert i loungen. Et levende hus.

Vi har netop gennemført en arkitektkonkurrence, og Christensen & Co. har vundet opgaven med et flot og funktionelt #byggeri. Skævinge Kultur,- Idræts- og Fritidshus forventes at stå færdig i 2021.

Prisen bliver omkring 28. mio. kr.

Facility management har også betydning for idrætten!

Hillerød har lagt rammer til håndboldstævnet PåskeCup med deltagelse af mere end 2200 spillere, ledere og trænere fra ind- og udland.

Et stævne af den kaliber medfører et stort træk på kommunale ejendomme - de haller, hvor kampene blev spillet og de skoler, hvor deltagerne boede.

Hillerød Ejendommes rengøringssektion og tekniske serviceledere ydede en gevaldig indsats for at få det til at fungere.

"Vi har mødt en fantastisk opbakning til vores arrangement", skriver arrangørerne af stævnet. "Vi er stolte af at høre til i en kommune, der i dén grad bakker op om den frivillige idræt til glæde for byens børn og deres familier."

Timesedlens afløser hedder SmartKlik

Nu er det slut med at udfylde papirtimesedler i hånden, sende dem med posten og indtaste dem igen. De nye timesedler hedder SmartKlik og ligger på mobilen eller computeren hos alle vores udkørende grønne medarbejdere og hos det tekniske servicepersonale. Efter endt arbejdsdag registrerer medarbejderne selv dagens arbejdstimer, ferie og overarbejde i systemet, som integrerer med kommunens regnskabssystem OPUS.

Medarbejderne bliver fri for papirarbejdet og får i tilgift et bedre overblik over arbejdstimer. Ved hjælp af funktionerne "Favorit" eller "Kvikregistrering" fremhæves de oftest benyttede arbejdsopgaver, så det er hurtigt og nemt at registrere. Økonomimedarbejderne og lederne kontrollerer registreringerne, men slipper for de fysiske sedler og for at indtaste timerne i OPUS.

Summa summarum: Alle sparer tid, og medarbejdende føler sig opgraderet teknisk.

Projektet er et led i vores virksomhedsplan, FOKUS, delområde ”ny teknologi”. SmartKlik er udviklet af Elbek-Vejrup.

Helhedsplan for Frederiksborg Byskole

 

Udbuddet af Rammeaftalerne omhandlende Helhedsplanen for Frederiksborg Byskole er nu afsluttet – tildeling af rammeaftalerne for Rådgiver og Totalentreprenører vil blive offentliggjort i løbet af foråret 2018. Herefter vil planlægningen og projekteringen af etape 1 i Helhedsplanen kunne påbegyndes.

Byrådet bevilgede midler til gennemførelse af Helhedsplanen for Frederiksborg Byskole, scenarie 1, ved Budget 2016-2019. Helhedsplanen for Frederiksborg Byskole har til hensigt at sikre en bedre udnyttelse af de eksisterende arealer og dermed understøtte moderne undervisningsformer i fleksible læringsmiljøer – med fokus på forbedring af de fysiske rammer på skolen gennem en indvendig renovering af den samlede bygningsmasse.

Helhedsplanen er opdelt i 5 etaper og er planlagt til at blive gennemført i årene 2018-2025. Forventet byggestart for etape 1, medio 2019.

2018-2020 ETAPE 1: Totalrenovering og udbygning af Skovfløjen
2021-2022 ETAPE 2: Ombygning af fagfløj, udbygning medarbejderfaciliteter, ny indgang
2023 ETAPE 3: Indvendig renovering Klassefløj og omklædningsfaciliteter
2024 ETAPE 4: Indvendig renovering Vinkelhus & Højen
2025 ETAPE 5: Opførelse af ny Sportshal i tilknytning til eksisterende idrætssale.

Helhedsplanens scenarie 01 kan læses her.

Sideløbende med Helhedsplanen bliver der i 2018, gennemført yderligere 2 anlægsprojekter på Byskolen:

2018 Etablering af parkeringspladser ved Frederiksborg Byskole
2018 Genopretning af bold-og atletikbane ved Frederiksborg Byskole

Uventet bonusgevinst: vores drone giver os superdetaljerede kort

Kommunens indkøb af en drone har haft en uventet fordel for kommunens kirkegårde.

Kirkegårdskortene stod over for en fornyelse, og på denne front har den nyindkøbte teknologi virkelig gjort en stor forskel i præcisionen af de nye kort. Dronen gør det muligt at producere mini-Ortofotos med meget høj præcision, hvilket gør arbejdet med kortene meget nemmere for medarbejderne i Sektion Udearealer, da de nu kan måle korrekte afstande helt ned til en centimeters nøjagtighed. Vi glæder os til at lufte dronen på flere fotoopgaver.

Droneindkøbet er et led i Hillerød Ejendommes fokusområde "Ny teknologi", hvor vi afprøver ny teknologier i driften af ejendommene.

På billedet ses overgangen fra sommerortofoto 2017, til Dronefoto og til Det nye kirkegårdskort.

God hygiejne og god energiøkonomi går hånd i hånd

Vi udskifter de traditionelle vandhaner med berøringsfri armaturer. Det har vi nu gjort i halvdelen af kommunens daginstitutioner og 90 pct. af kommunens skoler, og arbejdet fortsætter i 2018.

De berøringsfri armaturer er ikke bare mere hygiejniske og med til at begrænse sygdomssmitte. De er også mere energiøkonomiske, fordi vandet ikke løber, mens hænderne sæbes ind. En glemt hane kan heller ikke stå og løbe, for vandet slukker automatisk efter ganske kort tid. Dermed spares både vand og opvarmning af vandet.

For at effektivisere vedligehold og servicering, bruger vi samme armaturfabrikat og type alle steder. 

 

Vi når vores energimål

I Hillerød Kommunes klimastrategi fra 2009 er det et mål, at CO2-udledningen fra de kommunale bygninger skal sænkes med 35 pct. senest i 2020.

En aktuel status viser, at udledningen er reduceret med 27,9 pct. indtil nu. Vi har i de senere år gennemført en lang række energisparende foranstaltninger på vores bygninger - etablering af fjernaflæsning, optimering af ventilation og varmeanlæg, nye vinduer/døre, efterisolering, teknisk isolering etc.

Arbejdet fortsætter i 2018, og med den gennemførte og planlagte indsats er vi sikre på, at vi når målet.

Smarte affaldsløsninger er også en vigtig del af ejendomsdriften

I forbindelse med, at vi er overgået til 14. dages tømning på Hillerød Kommunes ejendomme, har vi arbejdet på optimering af vores affaldsløsninger.

Vi har ønsket en fremtidssikret løsning med mulighed for kildesortering. Derfor har vi valgt et delvist underjordisk system. De nye anlæg benyttes i dag til restaffald, idet der endnu ikke er krav om kildesortering. De store nedgravede containerrum er dog indrettet således, at vi - når behovet opstår - kan udskifte den store beholder med op til tre mindre, således at affaldet kan sorteres.

Hillerød Kommune sorterer i dag en lang række andre fraktioner adskilt, herunder pap, papir, farligt affald mm.

Når affaldet opbevares underjordisk, holdes en kølig og konstant temperatur året rundt og risikoen for lugtgener minimeres.

Det man kan se på billedet, er bare ”toppen af isbjerget”.

Få stafetten godt videre: overdragelse af driftsdata

Mange bygherrer oplever, at det kan være problematisk at modtage driftsmateriale fra virksomheder, der bygger for os. Driftsmaterialet kan være mangelfuldt, mangle struktur, være ikke opdateret og ikke kontrolleret. Og vi har sjældent ressourcer til at kontrollere og strukturere alle de data, når vi får dem overdraget på én gang efter byggeriets afslutning.

Det vil vi i Hillerød Ejendomme gøre noget ved. For vi ved, at det kan kvalitetssikre byggeriet og effektivisere driften. Derfor vil vi i forbindelse med helhedsrenoveringen af Frederiksborg Byskole kræve informationer løbende under projekteringsfasen samt udførelsesfasen. På den måde bliver vi stand til at kontroller vores driftsdata løbende, og rette de fejl som opstår.

Der skal ske 3 delafleveringer undervejs:

  • Projektforslag/myndighedsprojekt: Aflevering af rumskema, info om kendte produkttyper, oversigt over forventede tekniske systemer.
  • Hovedprojekt: KOMPLET datasæt af rum, planlagte produkter og udstyr, som også fremgår af de tilsvarende tegninger og beskrivelser.
  • Aflevering: Ajourføring af tidligere afleverede data, KOMPLET sæt af idriftsættelses- og driftsoplysninger.

Vi ser frem til, at markedet tager godt imod initiativet.

Ny teknologi: inspektion med drone

Ny teknologi vinder indpas overalt omkring os. Det giver mulighed for at øge produktiviteten. I Hillerød Ejendomme har vi anskaffet os en drone, og to medarbejdere har lært at bruge den. Det skal vi nok få gavn af. For eksempel er det meget hurtigere og billigere at tjekke et defekt tag med en drone end at stille et stillads op. På fotoet inspiceres og fotodokumenteres taget på den nyopførte Brødeskovhal.

HelpDesk til bygningsskader og -problemer

Toilettet løber, vinduet er ødelagt og skal skiftes. Alle typer små og store skader og problemer indmeldes hver dag hele året rundt.

I 2016 søsatte Ejendomme en digital HelpDesk. Formålet er dels at gøre indberetning af skader, fejl og mangler nemt for brugerne af kommunens bygninger, dels at forbedre Ejendommes opgavestyring, reaktionstid og kommunikation til brugerne undervejs i processen.

HelpDesk har åbent døgnet rundt, alle ugens 7 dage, 365 dage om året. Her indmeldes alle bygningsmæssige problemer. Det gøres lettest ved at hente applikationen til sin smartphone og skanne den QR-kode, der er opsat på dørkarmen i alle rum. QR-koden er unik, så det tekniske servicepersonale eller en ekstern håndværker ved derfor præcis, hvor problemet er.

På en liste i applikationen finder man nemt det emne, som problemet falder ind under. Emnerne sikrer at fx et problem på en legeplads kommer direkte til den, der har med legepladser at gøre. Brugeren behøver ikke længere at vide, hvem i Ejendomme, der skal have beskeden eller kende vedkommendes personlige telefonnummer eller e-mailadresse. Og indmeldinger kommer ikke længere til at afvente, at modtageren er rask efter sygdom eller tilbage fra ferie.

Fremadrettet ønsker vi at implementere en Track & Trace løsning, som vi kender det fra postpakker. Så kan brugeren af en ejendom følge planlagte og igangværende vedligeholdelsesarbejder.

Vores egen legepladsinspektør udfører sikkerhedsgennemgang af de kommunale legepladser

Udearealerne ved de kommunale daginstitutioner, skoler, HFO’er og legestuer danner en vigtig ramme for fysisk aktivitet, leg og læring. Legepladserne og de enkelte legeredskaber er en vigtig del af disse udearealer og understøtter børn og unges motoriske udvikling, rolleleg mm.

Legepladserne skal, udover at være sjove at lege på, være i sikkerhedsmæssig forsvarlig stand. Derfor udføres der, minimum en gang hvert andet år, en hovedinspektion hvor alle redskaber gennemgås for eventuelle fejl og mangler. Alle redskaber gås efter for snorklemfælder, hovedklemfælder, råd i konstruktioner, udstikkende skarpe dele, nedslidte faldunderlag og alle de andre risici, en legeplads kan byde på. Findes der alvorlige fejl eller mangler, igangsættes udbedring for at sikre, at børnene kan lege trygt. I løbet af 2016 blev der brugt 500.000 kroner på at udbedre de mest kritiske fejl, og arbejdet fortsætter.

Hillerød Ejendomme har nu uddannet en medarbejder til legepladsinspektør, med henblik på at vi selv skal kunne udføre sikkerhedsgennemgangen.

I budgettet 2018 - 2021 er der afsat kr. 1.200.000 årligt til udbedring af fejl.

Digitalisering af byggeprocessen

 

undefined

Produktiviteten i byggeriet er ikke steget de sidste tyve år. Alene i Danmark koster ineffektive processer og fejl og mangler i byggerier hvert år branchen et tocifret milliardbeløb. Ved at digitalisere byggeprocessen og strukturere informationen om en bygning, så den er lettilgængelig for alle parter i alle byggeriets faser og i den efterfølgende drift og forvaltning af det færdige byggeri, er der store besparelser at hente.

BIM - hvad er det?

BygningsInformationsModellen (BIM) er det centrale omdrejningspunkt i det digitale byggeri. BIM er en eller flere virtuelle 3D modeller af det færdige byggeri. Modellerne er opbygget af geometriske ’byggeklodser’, der indeholder de nødvendige informationer til understøttelse af produktion og opførelse af det fysiske byggeri. Modellerne kan tilgås på tværs af byggeriets faser og er dermed med til at sikre en bedre kommunikation og mere flydende overførelse af information mellem projektets parter. Med BIM er der også mulighed for at visualisere, afprøve og beregne alternative løsninger på forhånd, før bygningsværket opføres på byggepladsen.

Hillerød Kommune er i fuld gang med at implementere de digitale værktøjer

Hillerød Kommune arbejder ambitiøst og målrettet med at udvikle og implementere nye digitale værktøjer.  Vi er frontløbere inden for anvendelsen af BIM og er med til at præge dagsordenen for anvendelsen af informations- og kommunikationsteknologi i byggebranchen. Hillerød Kommune har siden 2013 stillet krav om anvendelse af BIM i byggeprojekter med en samlet entreprisesum over 20 mio.

Fra 2016 har vi anvendt BIM til drift og forvaltning af alle kommunale bygninger, og fra 2017 har vi stillet krav om anvendelsen af BIM i alle byggeprojekter, hvor det er relevant, uanset entreprisesum.

De gamle papirarkiver

Samtidigt arbejdes der intensivt på at flytte alle de gamle papir byggetegninger ind i det digitale arkiv. Det er en stor opgave. Pr. medio juni 2015 er i alt mere end 49.000 filer blevet indscannet og efterfølgende struktureret og arkiveret i det nye system. De kommunale ejendomme er nu indtegnet på ny men nu i BIM som 3D modeller. Modellerne tilpasses løbende og flere detaljer bliver tilført.

Nyt lys

undefined 

Nye belysningsteknikker giver bedre lys – og sparer penge på energikontoen.

I mange af kommunens ejendomme er lokalerne oplyst af ældre lysanlæg med lysstofarmaturer og halogenlamper. Lyset kan være ubehageligt at arbejde ved og dyrt i brug, så af den grund kan det være en god investering at udskifte til et moderne belysningsanlæg, som giver en oplevelse af meget mere lys – uden at koste mere i brug.

På skoler og andre steder, hvor man skal have godt lys til at læse og skrive, vælger vi løsninger, der er tættere på dagslys end de gamle lysstofrør. Det giver bedre energi- og koncentrationsniveau for skolebørn og ansatte.

Desuden er mange kommunale ejendomme kendetegnet ved at være ramme om mange forskellige aktiviteter: skolebørn i dagtimerne, fritidsbrugere som går til gymnastik, foreninger som mødes en gang om måneden. Det kan være svært at få gennemført en god energiansvarlig adfærd, når mange mennesker kommer og går på alle tider af døgnet uafhængigt af hinanden.

I disse år er Hillerød Kommune i gang med at modernisere ejendomme, så de i stedet får bedre lysforhold med moderne styring og LED-lys.

Moderne styring betyder, at rum med mange armaturer styres af en føler, der registrerer om der er mennesker til stede i rummet. Er der ikke det, slukkes lyset automatisk. I kældergange, arkiver og andre steder, hvor det ikke er rart at ankomme i mørke, vælger vi i stedet en løsning, hvor lyset dæmpes til orienterings-niveau, når der ikke er mennesker til stede.

 

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her