Boligkvarter Frederiksbro

Boligkvarter Frederiksbro for alle livsfaser ved Møllebro i Hillerød.

 

Lokalplan 415 og Kommuneplantillæg 14 med miljøvurdering

Hillerød Byråd har den 30. marts 2016 endeligt vedtaget lokalplan 415 for Boligkvarter Møllebro i Hillerød samt Kommuneplantillæg nr. 14.

Lokalplan 415 for Boligkvarter Møllebro i Hillerød
Kommuneplantillæg nr. 14
Miljørapport

Høringssvar til lokalplan 415
Høringsnotat lokalplan 415 og kommuneplantillæg nr. 14
Høringsnotat supplerende høring miljøvurdering

 

Bygherre ønsker at omdanne hele Møllebro-området til et boligområde, der fortrinsvis skal bestå af punkthuse, etagehuse og byhuse.

Byggeriet skal placeres med tilbagetrukket facader ud mod de omkransende indfaldsveje, Herredsvejen og Roskildevej, og med de indre grønne opholdsarealer ud mod en grøn kile, som placeres midt i området, og som derved skaber sammenhæng med Bøllemosen mod syd og Munkeengen mod nord.

Højdemæssigt spænder byggeriet fra 12 meter i indblikskilen ned mod Bøllemosen og op til 21 meter ud mod Herredsvejen. Derudover muliggør lokalplanen 4 punkthuse i op til 45 meters højde inde i området, samt et punkthus på op til 39 meter og et punkthus på op til 24 meter.

Ud over boliger, kan der placeres private parkeringshuse, eller parkering i konstruktion til at opfylde områdets parkeringskrav, samt servicefunktioner, én dagligvarebutik på max. 1.000 m2 og en mindre dagligvareenhed på max. 200 m2. Begge som beregnet i planloven. De bymæssige funktioner, såsom service og butikker skal placeres omkring hovedstrøget, som placeres i forlængelse af Slangerupgade ved Føtex.

Trafikstrukturen vil tage udgangspunkt i den tidligere besluttede trafikstruktur, men med mindre ændringer, da en anvendelse til boliger, ikke vil medføre samme trafikmængde som et regionalt detailhandelscenter. Som led i en sikker skolevej, skal der etableres en tunnel under Herredsvejen, der ligeledes vil fungere som bindeled mellem Munkeengen og Bøllemosen i syd, gennem en grøn kile i boligkvarteret.

Hvis du ønsker at blive skrevet op til en bolig i Frederiksbro, skal du kontakte:

M. Goldschmidt Ejendomme, Kasper André Henriksen – tlf. 24 28 61 56 – mail kah@mgh.dk eller

HOME Hillerød – tlf. 88 20 93 30 – mail: hilleroed@home.dk

 

Økonomi

Byrådet har indgået en ny partnerskabsaftale med M. Goldschmidt Ejendomme A/S. (MGE)

Se partnerskabsaftalen her

Partnerskabsaftalen bygges op om en ny trafikstruktur, som beskrevet tidligere. Bogstaver i bilaget står for følgende trafikomlægninger:
A – Ny forbindelsesvej mellem Frejasvej og Trollesmindealle.
B – Tilslutning til Roskildevej.
D – Tunnel/bro under Herredsvejen.
E – Omlægning af Banestien.
F – Ombygning af krydset Herredsvejen/Frejasvej.
G – Bedre kanalisering af indkørsel til Netto, samt cykelsti fra Herredsvej og til Frederiksværksgade.

Partnerskabsaftalen adskiller de vejanlæg som henholdsvis MGE og Hillerød Kommune skal anlægge, således at MGE skal anlægge A, B, D og E. Hillerød Kommune skal anlægge F og G.
Hvis nærmere trafikanalyser viser, at det er nødvendigt med en signalregulering af krydset Industrivænget/Frejasvej, skal dette deles parterne imellem.

Hillerød Kommunes andel af anlægsudgifter vil vurderes at være ca. 14,2 mio. kr. samt evt. 50 % af 3.2 mio. kr.(signalregulering af kryds). Alle kommunens anlægsudgifter vil således være relateret til Frejasvej og krydset ved Herredsvejen og Frejasvej, samt evt. udbygning af kryds ved Industrivænget/Frejasvej.

Hillerød Kommune solgte to matrikler i området tilbage i 2008 og 2009 til MGH. Disse indbragte ca. 18 mio. kr.

Tidsplan og processer

  • Byrådet har behandlet alle indkomne høringssvar på Byrådsmøde den 30. marts 2016, og vedtog derefter lokalplan 415 og kommuneplantillæg nr. 14 med ændringer i forhold til det planforslag der var i høring - læs mere om ændringerne her.
  • Supplerende miljøvurdering har været i høring i 2 uger fra den 5. februar til og med den 19. februar 2016.
  • Forslag til lokalplan 415 og kommuneplantillæg nr. 14 for boligkvarter Møllebro, begge med miljøvurdering, har været i høring i 8 uger fra den 3. november til og med den 29. december 2015.
  • Der har været borgermøde om planforslagene tirsdag den 15. december 2015.
  • Hillerød Kommune har den 27. maj 2015 afgjort, at ”Boligkvarter Møllebro” kan gennemføres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet. Læs mere her.
  • Kommuneplantillæg for Møllebro for ændring af detailhandelsrammen, anvendelsesbestemmelser samt revidering af max. arealer og max. højder har været i forhøring i perioden 27. maj til den 24. juni 2015. Læs mere her.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her