Lokalplaner under udarbejdelse

Her kan du se alle de lokalplaner, Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte, men som endnu ikke er kommet i offentlig høring

Ny lokalplan for Lowzons Have - Lokalplan 456


Baggrunden for lokalplanen er at muliggøre etagebebyggelse til boliganvendelse på ejendommen med den fredede lowzonske gård. Der er tale om en omdannelse af et område med bebyggelse, liberalt erhverv og butikker. Projektområdet ligger i et område, der er præget af etagebebyggelse og bevaringsværdig bebyggelse. Ud over at danne plangrundlag for ny bebyggelse har lokalplanen til formål at bevare den lowzonske gård, samt at tilpasse bebyggelsen til sine omgivelser.

 

Se startredegørelse for lokalplan 456 for Lowzons Have her

 

Hillerød Kommune inviterer til borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen.

Borgermødet bliver holdt:

 

torsdag den 21. november kl. 17.00 til senest 19.00

på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

 

På mødet vil den ønskede udvikling af området blive gennemgået, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer og forslag til den kommende planlægning.

 

Kontakt: Byplanlægger Tommy Dybdal, tdyb@hillerod.dk eller tlf. 7232 2144.

 

Ny lokalplan for boliger på P-hus Torvet - Lokalplan 454

 

Baggrunden for lokalplanen er, at byrådet har besluttet at sælge P-Hus Torvet med mulighed for at bygge boliger oven på parkeringshuset.

Bygherre ønsker at opføre tre ekstra etager med ca. 23 ungdomsboliger og 41 familieboliger oven på P-huset. Boligerne etableres som lejeboliger. Projektet indeholder en overbygning af varegården til Irma, så byggeriet rykkes ud til gaden.

Projektforslaget bevarer de fleste af de 216 offentlig tilgængelige parkeringspladser, der er i p-huset i dag, samt de 43 pladser, som er udlejet til Nordsjællands Politi.

 

Se startredegørelse vedr. lokalplan 454 her

 

 
Der har været afholdt et borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen den 31. oktober 2019.

  

Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk,  tlf. 7232 2141

 

Ny lokalplan for detailhandel og boliger på Slangerupgade 48 B-D – Lokalplan 453

Grundejeren ønsker at udvikle ejendommen ved at erstatte den eksisterende bebyggelse med en bebyggelse, der indeholder detailhandel og parkering i stueplan. Over stueplan opføres etageboliger omkring et hævet opholdsareal. Bebyggelsen vil mod syd (Slangerupgade) og øst fremstå i 3 etager og mod vest (Roskildevej) og nord fremstå i 4-5 etager. Parkering etableres dels i den indre, overdækkede del af stuetagen, dels i kælderen under bygningen. 

Se startredegørelse vedr. lokalplan 453 her

 

Der har været afholdt et borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen den 7. maj 2019.

 

Kontakt: Byplan, byplan@hillerod.dk, tlf. 7232 2146

 
Ny lokalplan for udvidelse af Hillerød Stadion - Lokalplan 452

Baggrunden for lokalplanen er, at Hillerød Kommune ønsker at opgradere Hillerød Stadion, så det lever op til DBUs krav for afvikling af 1. divisions fodboldkampe og derudover generelt fremtidssikre både fodbold- og atletikfaciliteterne på stadion.

Lokalplanen vil give mulighed for en basisløsning, svarende til DBUs krav, samt eventuelle tilvalg. Basisløsningen inkluderer bl.a., at der skal være plads til mindst 4.000 tilskuere med mindst 300 siddepladser, lysanlæg med en lysstyrke på minimum 1.000 lux, særskilt adgang til banen for spillere og dommer samt separat adgang for udeholdets fans. Den nuværende placering af opvisningsbanen bevares med en ny tribune med 300 siddepladser og 2.700 ståpladser, og de resterende ståpladser etableres langs banens øvrige sider. For at muliggøre adskillelse af spillere og dommere fra tilskuernes adgang anlægges en spillertunnel mellem klubhus og banen. For at fremtidssikre stadion er der identificeret en række tilvalg, der bl.a. omfatter en overdækning af tribunen samt en større udvidelse af klubhuset og en evt. tagterrasse.

Se starteredegørelse for lokalplan 452 for udvidelse af Hillerød Stadion her

 

Der har været afholdt et borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen den 15. maj 2019.

Se opsamling fra mødet her

 

Kontakt: Byplanlægger Mette Hultqvist Jørgensen, mehj@hillerod.dk, tlf. 7232 2124

 

Ny lokalplan for nye boliger på Skolegade 5 – Lokalplan 450

 
Baggrunden for lokalplanen er, at give mulighed for at opføre 4 rækkehuse på Skolegade 5, matrikel 27c, Nyhuse, Hillerød Jorder. Projektet med den nye boligbebyggelse omfatter matrikel 27c. Grunden har været brugt til parkering for det gamle rådhus i Frederiksværksgade. I forbindelse med salg af rådhuset blev parkeringspladsen solgt. Der er sidenhen givet øget mulighed for parkering på Grønnegade ved hjælp af skiltning. Herefter har der været privat betalingsparkering på grunden.

 

Bygherre ønsker at opføre 4 rækkehuse á ca. 105 m2. Hver bolig er i 2 etager med intern trappe. Bygningerne bliver 8,5 m høje, og bebyggelsesprocenten bliver maksimalt 40. Der etableres 6 parkeringspladser på grunden, som svarer til 1,5 pr. bolig, som er den gældende parkeringsnorm for tæt-lav bebyggelse, som rækkehuse er. Hver bolig anlægges med privat forhave samt en terrasse til hver bolig. Herudover anlægges der et sammenhængende fælles haveanlæg.

Der har været afholdt et borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen den 31. januar 2019.

 

Se opsamling fra dialogmødet her

Se startredegørelse for lokalplan her

  

Kontakt: Byplanlægger Lise Garval, byplan@hillerod.dk, tlf. 7232 2145

 

Ny lokalplan for Upcyklingcenter ved Højlundevej - Lokalplan 449

Hillerød Kommune er, efter ønske fra grundejer J. Jensen ApS, gået i gang med at planlægge for en udvidelse af virksomheden ved Højlundevej. Udvidelse af erhvervsområdet er betinget af, at udvidelsen forbeholdes den eksisterende virksomhed, til behandling af bygningsaffald.

Lokalplanen vil udvide det nuværende erhvervsområde og give mulighed for, at virksomheden kan nedknuse byggematerialer og rense PCB-kontaminerede byggematerialer.

Der udarbejdes en fuld VVM for virksomheden (Miljøkonsekvensvurdering). Her vil spørgsmål vedr. støj, støv, trafik, grundvand, afrensning af PCB mv. blive behandlet.

 
Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk,  tlf. 7232 2141

 

Ny lokalplan for rækkehuse på Milnersvej 45 – Lokalplan 448

Økonomiudvalget har den 21. november 2018, på baggrund af en anmodning fra grundejer, igangsat udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for rækkehusbebyggelse på Milnersvej 45. 

I dag ligger der en større erhvervsejendom på 14.703 m2 på grunden, som har været delvist uudnyttet i en længere periode.

Ejer og bygherre ønsker at opføre rækkehusbebyggelse på grunden. Bygherre ønsker at opføre ca. 60 nye boliger. Rækkehusene opføres i 2 og 3 etager. Bebyggelsen placeres med facadeforskydninger i nord- og sydgående retning, så der opnås intime øst- og vestvendte opholdsarealer for beboerne. Facaderne udføres i tegl, og tagene udformes som saddeltage. Rækkehusbebyggelsen får et fælles opholdsareal i midten af bebyggelsen. Bebyggelsesprocenten er på 50 %. Der bliver etableret parkering i overensstemmelse med kommunens krav om 1,5 pr. bolig for rækkehusbebyggelse.

De nuværende rammebestemmelser i Kommuneplan 2017 for SB.E.1 udlægger området til erhvervsformål, erhverv samt uddannelse, kulturelle og sociale formål. En ændret anvendelse til boligformål forudsætter dermed, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017.

Der har været afholdt et indledende dialogmøde om projektet den 17. januar 2019.

Se opsamling fra dialogmødet her

Se startredegørelse for lokalplan 448 her

 

Kontakt: Byplanlægger Johan Thomas Buus, johbu@hillerod.dk, tlf. 7232 2123.

 

Ny lokalplan for stationsområdet i Favrholm – Lokalplan 447

Økonomiudvalget har den 23. maj 2018, på baggrund af en anmodning fra grundejer, igangsat udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for stationsområdet i Favrholm.

Lokalplanområdet vil være center for hele den ny bydel og bindeled mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station. Området er på ca. 10 ha.

Byudviklingsselskabet Favrholm A/S (bygherre) har, som ejer af størstedelen af Stationsområdet, udarbejdet et projekt for områ­det, Favrholm City, som danner grundlag for lokalplananmodningen. Udgangspunktet for projektet er at udvikle et varieret og levende byområ­de i den ny bydel Favrholm. Gennem en relativt høj tæthed ønsker bygherre at opnå en fortættet og levende stemning i området. Bygherre vurderer, at projektet kan rumme op til 150.000 etagemeter til primært bolig- og erhvervsbyggeri.

Lokalplanen skal skabe de planmæssige rammer for opførelsen af bebyggelsen og sikre, at det nye byområde indgår i en sammenhæng og helhed med bydelen Favrholm og de nærmeste omgivelser, at områdets centrale placering afspejles i en høj kvalitet i arkitektur og byrum, og at området planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier. Lokalplanen udarbejdes med udgangspunkt i Helhedsplan Favrholm og Kommuneplan 2017.

Der har været afholdt et indledende dialogmøde om projektet og det forestående lokalplanarbejde den 16. august 2018.

Se præsentationen Favrholm City fra dialogmødet her 

Se startredegørelse for lokalplanen her

 

Kontakt: Byplanlægger Helle Rasmussen, hera@hillerod.dk, tlf. 7232 2134

 

Ny lokalplan for bydelscenterområde ved Ullerød Superbrugs - lokalplan 417


Byrådet har, ud fra anmodning fra Ullerød Superbrugs, igangsat ny lokalplan for bydelscenterområdet ved Ullerød Superbrugs, da brugsen ønsker at udvide ud over de grænser, der er fastsat i nuværende lokalplan. Den nye lokalplan kræver ikke ændring af kommuneplanramme eller detailhandelsstruktur. Det fastholdes at den enkelte dagligvarebutik maksimalt må være på 3.500 m2 og den enkelte udvalgsvarebutik maksimalt må være 250 m2.

Den ny lokalplan skal ændre fordelingen af de jf. planloven maksimale 5.000 m2 for et bydelscenter på fx 4.000 m2 til dagligvarer og 1.000 m2 udvalgsvarer. Lokalplanen skal give mulighed for ny parkeringsarealer, en ’centerløsning’ med flere dagligvarebutikker på Superbrugsens areal, samt en ny kvalitativ byrumsløsning for ’torvet’ med en ny åben butiksfacade integreret med en overdækning af en del af torvet.

Se startredegørelse for lokalplanen her 

Der har været afholdt et indledende dialogmøde om projektet den 10. oktober 2018.

 

Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk, tlf. 7232 2141

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS