Lokalplaner under udarbejdelse

Her kan du se alle de lokalplaner, Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte, men som endnu ikke er kommet i offentlig høring

Ny lokalplan for detailhandel og boliger på Slangerupgade 48 B-D – Lokalplan 453

Grundejeren ønsker at udvikle ejendommen ved at erstatte den eksisterende bebyggelse med en bebyggelse, der indeholder detailhandel og parkering i stueplan. Over stueplan opføres etageboliger omkring et hævet opholdsareal. Bebyggelsen vil mod syd (Slangerupgade) og øst fremstå i 3 etager og mod vest (Roskildevej) og nord fremstå i 4-5 etager. Parkering etableres dels i den indre, overdækkede del af stuetagen, dels i kælderen under bygningen. 

Se startredegørelse vedr. lokalplan 453 her

 

Indledende dialogmøde
I den forbindelse inviterer Hillerød Kommune til dialogmøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen.

Dialogmødet bliver holdt tirsdag den 7. maj 2019 kl. 19.00 – 21.00 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

På mødet vil den ønskede udvikling af området blive gennemgået, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til den kommende planlægning.

Kontakt: Byplanlægger Bjørn Raagaard Andersen, bra@hillerod.dk, tlf. 7232 2133

 
Ny lokalplan for udvidelse af Hillerød Stadion - Lokalplan 452

Baggrunden for lokalplanen er, at Hillerød Kommune ønsker at opgradere Hillerød Stadion, så det lever op til DBUs krav for afvikling af 1. divisions fodboldkampe og derudover generelt fremtidssikre både fodbold- og atletikfaciliteterne på stadion.

Lokalplanen vil give mulighed for en basisløsning, svarende til DBUs krav, samt eventuelle tilvalg. Basisløsningen inkluderer bl.a., at der skal være plads til mindst 4.000 tilskuere med mindst 300 siddepladser, lysanlæg med en lysstyrke på minimum 1.000 lux, særskilt adgang til banen for spillere og dommer samt separat adgang for udeholdets fans. Den nuværende placering af opvisningsbanen bevares med en ny tribune med 300 siddepladser og 2.700 ståpladser, og de resterende ståpladser etableres langs banens øvrige sider. For at muliggøre adskillelse af spillere og dommere fra tilskuernes adgang anlægges en spillertunnel mellem klubhus og banen. For at fremtidssikre stadion er der identificeret en række tilvalg, der bl.a. omfatter en overdækning af tribunen samt en større udvidelse af klubhuset og en evt. tagterrasse.

Se starteredegørelse for lokalplan 452 for udvidelse af Hillerød Stadion her

 

Indledende dialogmøde
I den forbindelse inviterer Hillerød Kommune til dialogmøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen.

Dialogmødet bliver holdt onsdag den 15. maj 2019 kl. 19.00 – 21.00 i klubhuset på Hillerød Stadion, Selskovvej 76, 3400 Hillerød.

På mødet vil den ønskede udvikling af området blive gennemgået, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer til den kommende planlægning.

Kontakt: Byplanlægger Mette Hultqvist Jørgensen, mehj@hillerod.dk, tlf. 7232 2124

 

Ny lokalplan for nye boliger på Skolegade 5 – Lokalplan 450


Baggrunden for lokalplanen er, at give mulighed for at opføre 4 rækkehuse på Skolegade 5, matrikel 27c, Nyhuse, Hillerød Jorder. Projektet med den nye boligbebyggelse omfatter matrikel 27c. Grunden har været brugt til parkering for det gamle rådhus i Frederiksværksgade. I forbindelse med salg af rådhuset blev parkeringspladsen solgt. Der er sidenhen givet øget mulighed for parkering på Grønnegade ved hjælp af skiltning. Herefter har der været privat betalingsparkering på grunden.

 

Bygherre ønsker at opføre 4 rækkehuse á ca. 105 m2. Hver bolig er i 2 etager med intern trappe. Bygningerne bliver 8,5 m høje, og bebyggelsesprocenten bliver maksimalt 40. Der etableres 6 parkeringspladser på grunden, som svarer til 1,5 pr. bolig, som er den gældende parkeringsnorm for tæt-lav bebyggelse, som rækkehuse er. Hver bolig anlægges med privat forhave samt en terrasse til hver bolig. Herudover anlægges der et sammenhængende fælles haveanlæg.

Der har været afholdt et indledende dialogmøde om projektet den 31. januar 2019.

Se opsamling fra dialogmødet her

Se startredegørelse for lokalplan her

 
Kontakt: Byplanlægger Bjørn Raagaard Andersen, 
bra@hillerod.dk, tlf. 7232 2133.

 

Ny lokalplan for Upcyklingcenter ved Højlundevej - Lokalplan 449

Hillerød Kommune er, efter ønske fra grundejer J. Jensen ApS, gået i gang med at planlægge for en udvidelse af virksomheden ved Højlundevej. Udvidelse af erhvervsområdet er betinget af, at udvidelsen forbeholdes den eksisterende virksomhed, til behandling af bygningsaffald.

Lokalplanen vil udvide det nuværende erhvervsområde og give mulighed for, at virksomheden kan nedknuse byggematerialer og rense PCB-kontaminerede byggematerialer.

Der udarbejdes en fuld VVM for virksomheden (Miljøkonsekvensvurdering). Her vil spørgsmål vedr. støj, støv, trafik, grundvand, afrensning af PCB mv. blive behandlet.

 
Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk,  tlf. 7232 2141

 

Ny lokalplan for rækkehuse på Milnersvej 45 – Lokalplan 448

Økonomiudvalget har den 21. november 2018, på baggrund af en anmodning fra grundejer, igangsat udarbejdelse af forslag til ny lokalplan for rækkehusbebyggelse på Milnersvej 45. 

I dag ligger der en større erhvervsejendom på 14.703 m2 på grunden, som har været delvist uudnyttet i en længere periode.

Ejer og bygherre ønsker at opføre rækkehusbebyggelse på grunden. Bygherre ønsker at opføre ca. 60 nye boliger. Rækkehusene opføres i 2 og 3 etager. Bebyggelsen placeres med facadeforskydninger i nord- og sydgående retning, så der opnås intime øst- og vestvendte opholdsarealer for beboerne. Facaderne udføres i tegl, og tagene udformes som saddeltage. Rækkehusbebyggelsen får et fælles opholdsareal i midten af bebyggelsen. Bebyggelsesprocenten er på 50 %. Der bliver etableret parkering i overensstemmelse med kommunens krav om 1,5 pr. bolig for rækkehusbebyggelse.

De nuværende rammebestemmelser i Kommuneplan 2017 for SB.E.1 udlægger området til erhvervsformål, erhverv samt uddannelse, kulturelle og sociale formål. En ændret anvendelse til boligformål forudsætter dermed, at der udarbejdes et tillæg til Kommuneplan 2017.

Der har været afholdt et indledende dialogmøde om projektet den 17. januar 2019.

Se opsamling fra dialogmødet her

Se startredegørelse for lokalplan 448 her

 

Kontakt: Byplanlægger Johan Thomas Buus, johbu@hillerod.dk, tlf. 7232 2123.

 

Ny lokalplan for stationsområdet i Favrholm – Lokalplan 447

Økonomiudvalget har den 23. maj 2018, på baggrund af en anmodning fra grundejer, igangsat udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for stationsområdet i Favrholm.

Lokalplanområdet vil være center for hele den ny bydel og bindeled mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station. Området er på ca. 10 ha.

Byudviklingsselskabet Favrholm A/S (bygherre) har, som ejer af størstedelen af Stationsområdet, udarbejdet et projekt for områ­det, Favrholm City, som danner grundlag for lokalplananmodningen. Udgangspunktet for projektet er at udvikle et varieret og levende byområ­de i den ny bydel Favrholm. Gennem en relativt høj tæthed ønsker bygherre at opnå en fortættet og levende stemning i området. Bygherre vurderer, at projektet kan rumme op til 150.000 etagemeter til primært bolig- og erhvervsbyggeri.

Lokalplanen skal skabe de planmæssige rammer for opførelsen af bebyggelsen og sikre, at det nye byområde indgår i en sammenhæng og helhed med bydelen Favrholm og de nærmeste omgivelser, at områdets centrale placering afspejles i en høj kvalitet i arkitektur og byrum, og at området planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier. Lokalplanen udarbejdes med udgangspunkt i Helhedsplan Favrholm og Kommuneplan 2017.

Der har været afholdt et indledende dialogmøde om projektet og det forestående lokalplanarbejde den 16. august 2018.

Se præsentationen Favrholm City fra dialogmødet her 

Se startredegørelse for lokalplanen her

 

Kontakt: Byplanlægger Helle Rasmussen, hera@hillerod.dk, tlf. 7232 2134

 

Ny lokalplan for Energi-, Klima-, og Miljøpark på Solrødgård  - Lokalplan 442

Økonomiudvalget besluttede den 13. december 2017 at igangsætte ny lokalplan for Energi-, Klima-, og Miljøpark på Solrødgård. Baggrunden for en ny lokalplan er, at Planklagenævnet den 30. november 2017 har ophævet Lokalplan 395 og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 med tilhørende miljøvurdering med begrundelsen, at de miljøvurderinger der lå til grund for byrådets vedtagelse af planerne den 28. januar 2015 ikke med tilstrækkelig sikkerhed udelukker, at projektet kan påvirke vandområderne, som er beskyttet af habitat regler og er målsat i vandplanen.

Hillerød Kommune, Hillerød Forsyning og tilknyttede faglige rådgivningsfirmaer havde vurderet, at projektet kunne gennemføres uden skadelig effekt på beskyttede habitat-områder (fx Arresø og Roskilde Fjord) og uden effekt på mulighederne for at nå vandplanens målsætninger for de berørte vandområder.

Klagen har været under behandling i klagenævnet i 2 år og 10 måneder, og da den ikke havde opsættende virkning, er flere af projektets anlæg allerede anlagt og taget i brug. En ny lokalplan er derfor nødvendig for at lovliggøre de allerede etablerede anlæg og sikre den fremtidige forsyningsinfrastruktur i Hillerød Kommune.

 

Kontakt: Byplanlægger Tommy Nielsen Dybdal, tdyb@hillerod.dk, tlf. 7232 2144.

 

Ny lokalplan for etageboliglænger ved Slangerupgade i Hillerød – Lokalplan 441

Byrådet besluttede den 28. februar 2018 at igangsætte kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for etagebebyggelse på Slangerupgade 47-51 i Hillerød.

Bygherre ønsker at opføre lejlighedsbebyggelse i to etageboliglænger på henholdsvis 3 etager (ca. 10,5 meter højt) og 4,5 etager (ca. 15 meter højt).
Den kommende byggegrund er i dag et område med en blanding af boliger og erhverv, der er modent til byudvikling. I alt ønsker bygherre at opføre et boligområde med en samlet bebyggelsesprocent på op til 115 %.

Der har været afholdt et indledende dialogmøde om projektet.

 

Kontakt: Byplanlægger Tommy Nielsen Dybdal, tdyb@hillerod.dk, tlf. 7232 2144.

 

Ny lokalplan for Markedspladsen – Lokalplan 433

Planlægningen for Markedspladsen på Slangerupgade i Hillerød skal give mulighed for at opføre hotel, butiks- og erhvervslokaler samt boliger på grunden, der i dag henligger som et parkeringsareal. Der vil blive planlagt for et samlet antal etagemeter på omkring 10.000. Da bebyggelsen bliver placeret centralt og meget synligt i Hillerød i slotsnære omgivelser, skal bebyggelsen fremhæve og styrke de arkitektoniske kvaliteter, der findes i området. Stueetagerne skal primært have udadvendte funktioner, der åbner sig mod bebyggelsens omgivelser og skal således blive en aktiv del af Hillerød midtby. Køber skal anlægge et fodgængerflow på grunden, helt fra den sydlige del af Markedspladsen, som vil blive anlagt som busparkering for turistbusser og til gågaden gennem passagen ved Slotsgade 49. Ud over busparkeringen vil der blive anlagt ca. 100 offentlige parkeringspladser, herunder mindst 40 parkeringspladser i kælder.
Grunden er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af en bebyggelsesregulerende lokalplan, og for at realisere projektet skal der, udover en lokalplan, udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, med henblik på at oprette et nyt rammeområde til Markedspladsen og øge etagehøjden for rammeområdet fra et maksimalt etageantal på 3 etager til 5-6 etager med mulighed for, at enkelte dele af bebyggelsen kan blive op til 7 etager, hvor bebyggelsen vender ind mod sig selv.

 

Kontakt: Byplanlægger Tommy Dybdal, tdyb@hillerod.dk, tlf. 7232 2144

 

Ny lokalplan for boliger på Helsingørsgade 15-19 – Lokalplan 426


På en anmodning fra grundejeren har Økonomiudvalget valgt at igangsætte en lokalplan for ny boligbebyggelse ned mod Slotssøen. De eksisterende bygninger mod Helsingørsgade bevares i nuværende form, en del af sidebygningen rives ned og på tomten samt ovenpå eksisterende p-anlæg foreslås ny boligbebyggelse i noget større omfang end nuværende lokalplan giver mulighed for. Projektet indeholder etagebyggeri med boliger i to plan. Alle boliger vil få balkon og udsigt til søen. Den offentlige stiforbindelse gennem området fra Helsingørsgade ned til slotssøstien bevares.

 

Kontakt: Byplanlægger Mette Hultqvist Jørgensen, mehj@hillerod.dk, tlf. 7232 2124

 

Ny lokalplan for bydelscenterområde ved Ullerød Superbrugs - lokalplan 417


Byrådet har, ud fra anmodning fra Ullerød Superbrugs, igangsat ny lokalplan for bydelscenterområdet ved Ullerød Superbrugs, da brugsen ønsker at udvide ud over de grænser, der er fastsat i nuværende lokalplan. Den nye lokalplan kræver ikke ændring af kommuneplanramme eller detailhandelsstruktur. Det fastholdes at den enkelte dagligvarebutik maksimalt må være på 3.500 m2 og den enkelte udvalgsvarebutik maksimalt må være 250 m2.

Den ny lokalplan skal ændre fordelingen af de jf. planloven maksimale 5.000 m2 for et bydelscenter på fx 4.000 m2 til dagligvarer og 1.000 m2 udvalgsvarer. Lokalplanen skal give mulighed for ny parkeringsarealer, en ’centerløsning’ med flere dagligvarebutikker på Superbrugsens areal, samt en ny kvalitativ byrumsløsning for ’torvet’ med en ny åben butiksfacade integreret med en overdækning af en del af torvet.

Se startredegørelse for lokalplanen her 

Der har været afholdt et indledende dialogmøde om projektet den 10. oktober 2018.

 

Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk, tlf. 7232 2141

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS