Lokalplaner under udarbejdelse

Her kan du se alle de lokalplaner, Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte, men som endnu ikke er kommet i offentlig høring

Ny lokalplan for daginstitution i Trollesminde – Lokalplan 445

Byrådet besluttede den 21. juni 2017 at igangsætte en lokalplan for etablering af en ny daginstitution på Roskildevej (matrikel nr. 1 uv, Trollesminde). Baggrunden herfor er, at befolkningsprognose 2017 og pasningsprognose for de 0-5 årige viser, at der er behov for en kapacitets udvidelse af børnepasningsområdet. Området er i dag omfattet af lokalplan 350 for Trollesminde Kontorpark. En ny lokalplan skal gøre det muligt at etablere en daginstitution til både vuggestue- og børnehavebørn.

 

Kontakt: Byplanlægger Camilla Bjerregaard Kristensen, cabk@hillerod.dk, tlf. 7232 2145

 

Udbygning af Sophienborg Plejecenter - Lokalplan 444

På budgettet 2018-21 blev der bevilliget 30 plejeboliger, som en udvidelse af et af kommunens eksisterende plejecentre. Byrådet besluttede, at dette skulle ske på Sophienborg plejecenter, og samtidig blev der igangsat en lokalplan for udvidelsen. Plejecentret har i dag 60 plejeboliger og består af en bygningen med plejeboliger i to etager og tre separate bygninger med demensboliger i 1 etage. Udbygningen betyder, at der opføres to nye bygninger, som en videreførelse af den eksisterende struktur og arkitektur for de tre demensbygninger, der er i en etage. Tilbygningerne vil dog blive opført i 2 etager, ligesom bygningen med plejeboliger.

Den nye lokalplan giver mulighed for en fortætning, og vil give mulighed for en højere bebyggelsesprocent end den eksisterende lokalplan, som er på 30. Afhængigt af om bebyggelsesprocenten for det endelige projekt overstiger 45, skal der udarbejdes et tillæg til kommuneplanen, da gældende kommuneplanramme fastlægger den maksimale bebyggelsesprocent til 45.

 

Kontakt: Byplanlægger Mette Hultqvist Jørgensen, mehj@hillerod.dk, tlf. 7232 2124

 

Ny lokalplan for Energi-, Klima-, og Miljøpark på Solrødgård  - Lokalplan 442

Økonomiudvalget besluttede den 13. december 2017 at igangsætte ny lokalplan for Energi-, Klima-, og Miljøpark på Solrødgård. Baggrunden for en ny lokalplan er, at Planklagenævnet den 30. november 2017 har ophævet Lokalplan 395 og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 med tilhørende miljøvurdering med begrundelsen, at de miljøvurderinger der lå til grund for byrådets vedtagelse af planerne den 28. januar 2015 ikke med tilstrækkelig sikkerhed udelukker, at projektet kan påvirke vandområderne, som er beskyttet af habitat regler og er målsat i vandplanen.

Hillerød Kommune, Hillerød Forsyning og tilknyttede faglige rådgivningsfirmaer havde vurderet, at projektet kunne gennemføres uden skadelig effekt på beskyttede habitat-områder (fx Arresø og Roskilde Fjord) og uden effekt på mulighederne for at nå vandplanens målsætninger for de berørte vandområder.

Klagen har været under behandling i klagenævnet i 2 år og 10 måneder, og da den ikke havde opsættende virkning, er flere af projektets anlæg allerede anlagt og taget i brug. En ny lokalplan er derfor nødvendig for at lovliggøre de allerede etablerede anlæg og sikre den fremtidige forsyningsinfrastruktur i Hillerød Kommune.

 

Kontakt: Byplanlægger Tommy Nielsen Dybdal, tdyb@hillerod.dk, tlf. 7232 2144.

 

Ny lokalplan for etageboliglænger ved Slangerupgade i Hillerød – Lokalplan 441

Byrådet besluttede den 28. februar 2018 at igangsætte kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for etagebebyggelse på Slangerupgade 47-51 i Hillerød.

Bygherre ønsker at opføre lejlighedsbebyggelse i to etageboliglænger på henholdsvis 3 etager (ca. 10,5 meter højt) og 4,5 etager (ca. 15 meter højt).
Den kommende byggegrund er i dag et område med en blanding af boliger og erhverv, der er modent til byudvikling. I alt ønsker bygherre at opføre et boligområde med en samlet bebyggelsesprocent på op til 115 %.

Byrådet besluttede, at der vil blive afholdt et dialogmøde mellem borgere, politikere og bygherre. Dette dialogmøde vil efter aftale med bygherre blive afholdt inden lokalplanudarbejdelsen går i gang. Naboer og parter i sagen vil blive inviteret personligt til dialogmødet, mens øvrige interesserede bedes informere sig via Hillerød Kommunes hjemmeside, hvor dialogmødet vil blive annonceret.

 

Kontakt: Byplanlægger Tommy Nielsen Dybdal, tdyb@hillerod.dk, tlf. 7232 2144.

 

Ny lokalplan for Frederiksborg Byskole og Frederiksborg Gymnasium - Lokalplan 440

Byrådet har besluttet at placere en Tandplejeklinik på Byskolens areal, samt at give bevilling til omlægning af idrætsfaciliteterne på Byskolens areal. Dette betyder, at den gældende lokalplan 363 for Frederiksborg Gymnasium og Frederiksborg Byskole skal revideres. Samtidig er der ønske om at udbygge Byskolen med flere bygninger. Ligeledes er Frederiksborg Gymnasium interesseret i at udvide deres undervisningsfaciliteter med en ny bygning. Dette betyder samlet, at der bliver udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Frederiksborg Byskole og Frederiksborg Gymnasium.

 

Kontakt: Byplanlægger Tommy Nielsen Dybdal, tdyb@hillerod.dk, tlf. 7232 2144.

 

Ny lokalplan for Markedspladsen – Lokalplan 433

Planlægningen for Markedspladsen på Slangerupgade i Hillerød skal give mulighed for at opføre hotel, butiks- og erhvervslokaler samt boliger på grunden, der i dag henligger som et parkeringsareal. Der vil blive planlagt for et samlet antal etagemeter på omkring 10.000. Da bebyggelsen bliver placeret centralt og meget synligt i Hillerød i slotsnære omgivelser, skal bebyggelsen fremhæve og styrke de arkitektoniske kvaliteter, der findes i området. Stueetagerne skal primært have udadvendte funktioner, der åbner sig mod bebyggelsens omgivelser og skal således blive en aktiv del af Hillerød midtby. Køber skal anlægge et fodgængerflow på grunden, helt fra den sydlige del af Markedspladsen, som vil blive anlagt som busparkering for turistbusser og til gågaden gennem passagen ved Slotsgade 49. Ud over busparkeringen vil der blive anlagt ca. 100 offentlige parkeringspladser, herunder mindst 40 parkeringspladser i kælder.
Grunden er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af en bebyggelsesregulerende lokalplan, og for at realisere projektet skal der, udover en lokalplan, udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, med henblik på at oprette et nyt rammeområde til Markedspladsen og øge etagehøjden for rammeområdet fra et maksimalt etageantal på 3 etager til 5-6 etager med mulighed for, at enkelte dele af bebyggelsen kan blive op til 7 etager, hvor bebyggelsen vender ind mod sig selv.

 

Kontakt: Byplanlægger Tommy Dybdal, tdyb@hillerod.dk, tlf. 7232 2144

 

Ny lokalplan for boliger på Helsingørsgade 15-19 – Lokalplan 426


På en anmodning fra grundejeren har Økonomiudvalget valgt at igangsætte en lokalplan for ny boligbebyggelse ned mod Slotssøen. De eksisterende bygninger mod Helsingørsgade bevares i nuværende form, en del af sidebygningen rives ned og på tomten samt ovenpå eksisterende p-anlæg foreslås ny boligbebyggelse i noget større omfang end nuværende lokalplan giver mulighed for. Projektet indeholder etagebyggeri med boliger i to plan. Alle boliger vil få balkon og udsigt til søen. Den offentlige stiforbindelse gennem området fra Helsingørsgade ned til slotssøstien bevares.

 

Kontakt: Byplanlægger Mette Hultqvist Jørgensen, mehj@hillerod.dk, tlf. 7232 2124

 

Almene boliger på grusparkeringen bag biblioteket - Lokalplan 423

Boligselskabet KAB har gennemført en totalentreprisekonkurrence for almen bolig+ boliger, som blev vundet af Tegnestuen Vandkunsten. Der udarbejdes nu lokalplan, med udgangspunkt i Vandkunstens projekt.

 

Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk, tlf. 7232 2141

 

Ny lokalplan for Jespervej 235A og del af naboareal ved bebyggelsen Platanhaven - lokalplan 418


Hillerød forsyning har erhvervet ejendommen Jespervej 235A fra Hillerød Kommune med henblik på etablering af regnvandsbassin, der kan optage en 20 års regn, for opfyldelse af Spildevandsplan og Klimatilpasningsplan. 

Ved beregninger har det vist sig, at bassinet skal være noget større end forudsat ved udarbejdelse af den gældende lokalplan for området, der bl.a. havde til formål at give det planmæssige grundlag for en boligbebyggelse på den højest beliggende del af arealet. Det større regnvandsbassin vil gøre, at boligbyggeri ikke er muligt, hvilket Hillerød Forsyning heller ikke er interesseret i, da de skal bruge pladsen til regnvandsbassin og ikke kan udvikle boliger.

Derfor har Hillerød Byråd, efter anmodning fra Hillerød Forsyning, igangsat en ny lokalplanproces med tilhørende kommuneplantillæg for tilstrækkeligt bassin på Jespervej 235A (matr. nr. 49a) i samarbejde med den tilstødende rækkehusbebyggelse Platanhaven for del af deres areal (del af matr. nr. 50n), som vil indgå i regnvandsbassinet.
Bassinnet vil i normalsituationen fremstå som et rekreativt grønt område med en mindre sø og kun ved særlige regnvandshændelser blive fyldt op.

 

Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk, tlf. 7232 2141

 

Ny lokalplan for bydelscenterområde ved Ullerød Superbrugs - lokalplan 417


Byrådet har, ud fra anmodning fra Ullerød Superbrugs, igangsat ny lokalplan for bydelscenterområdet ved Ullerød Superbrugs, da brugsen ønsker at udvide ud over de grænser, der er fastsat i nuværende lokalplan. Den nye lokalplan kræver ikke ændring af kommuneplanramme eller detailhandelsstruktur. Det fastholdes at den enkelte dagligvarebutik maksimalt må være på 3.500 m2 og den enkelte udvalgsvarebutik maksimalt må være 250 m2.

Den ny lokalplan skal ændre fordelingen af de jf. planloven maksimale 5.000 m2 for et bydelscenter på fx 4.000 m2 til dagligvarer og 1.000 m2 udvalgsvarer. Lokalplanen skal give mulighed for ny parkeringsarealer, en ’centerløsning’ med flere dagligvarebutikker på Superbrugsens areal, samt en ny kvalitativ byrumsløsning for ’torvet’ med en ny åben butiksfacade integreret med en overdækning af en del af torvet.

 

Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk, tlf. 7232 2141

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS