Lokalplaner under udarbejdelse

Her kan du se alle de lokalplaner, Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte, men som endnu ikke er kommet i offentlig høring

Ny lokalplan for Lowzons Have - Lokalplan 456


Baggrunden for lokalplanen er at muliggøre etagebebyggelse til boliganvendelse på ejendommen med den fredede lowzonske gård. Der er tale om en omdannelse af et område med bebyggelse, liberalt erhverv og butikker. Projektområdet ligger i et område, der er præget af etagebebyggelse og bevaringsværdig bebyggelse. Ud over at danne plangrundlag for ny bebyggelse har lokalplanen til formål at bevare den lowzonske gård, samt at tilpasse bebyggelsen til sine omgivelser.

 

Se startredegørelse for lokalplan 456 for Lowzons Have her

 

Der har den 21. november 2019 været afholdt et borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen.

 

 

Kontakt: Byplanlægger Tommy Dybdal, tdyb@hillerod.dk eller tlf. 7232 2144.

 

Ny lokalplan for boliger på P-hus Torvet - Lokalplan 454

 

Baggrunden for lokalplanen er, at byrådet har besluttet at sælge P-Hus Torvet med mulighed for at bygge boliger oven på parkeringshuset.

Bygherre ønsker at opføre tre ekstra etager med ca. 23 ungdomsboliger og 41 familieboliger oven på P-huset. Boligerne etableres som lejeboliger. Projektet indeholder en overbygning af varegården til Irma, så byggeriet rykkes ud til gaden.

Projektforslaget bevarer de fleste af de 216 offentlig tilgængelige parkeringspladser, der er i p-huset i dag, samt de 43 pladser, som er udlejet til Nordsjællands Politi.

 

Se startredegørelse vedr. lokalplan 454 her

 

 
Der har den 31. oktober 2019 været afholdt et borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen.

  

Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk,  tlf. 7232 2141

 

Ny lokalplan for detailhandel og boliger på Slangerupgade 48 B-D – Lokalplan 453

Grundejeren ønsker at udvikle ejendommen ved at erstatte den eksisterende bebyggelse med en bebyggelse, der indeholder detailhandel og parkering i stueplan. Over stueplan opføres etageboliger omkring et hævet opholdsareal. Bebyggelsen vil mod syd (Slangerupgade) og øst fremstå i 3 etager og mod vest (Roskildevej) og nord fremstå i 4-5 etager. Parkering etableres dels i den indre, overdækkede del af stuetagen, dels i kælderen under bygningen. 

Se startredegørelse vedr. lokalplan 453 her

 

Der har været afholdt et borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen den 7. maj 2019.

 

Kontakt: Byplan, byplan@hillerod.dk, tlf. 7232 2146

 
Ny lokalplan for udvidelse af Hillerød Stadion - Lokalplan 452

Baggrunden for lokalplanen er, at Hillerød Kommune ønsker at opgradere Hillerød Stadion, så det lever op til DBUs krav for afvikling af 1. divisions fodboldkampe og derudover generelt fremtidssikre både fodbold- og atletikfaciliteterne på stadion.

Lokalplanen vil give mulighed for en basisløsning, svarende til DBUs krav, samt eventuelle tilvalg. Basisløsningen inkluderer bl.a., at der skal være plads til mindst 4.000 tilskuere med mindst 300 siddepladser, lysanlæg med en lysstyrke på minimum 1.000 lux, særskilt adgang til banen for spillere og dommer samt separat adgang for udeholdets fans. Den nuværende placering af opvisningsbanen bevares med en ny tribune med 300 siddepladser og 2.700 ståpladser, og de resterende ståpladser etableres langs banens øvrige sider. For at muliggøre adskillelse af spillere og dommere fra tilskuernes adgang anlægges en spillertunnel mellem klubhus og banen. For at fremtidssikre stadion er der identificeret en række tilvalg, der bl.a. omfatter en overdækning af tribunen samt en større udvidelse af klubhuset og en evt. tagterrasse.

Se starteredegørelse for lokalplan 452 for udvidelse af Hillerød Stadion her

 

Der har været afholdt et borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen den 15. maj 2019.

Se opsamling fra mødet her

 

Kontakt: Byplanlægger Victor Scharff, vicsc@hillerod.dk, tlf. 7232 2147

 

Ny lokalplan for nye boliger på Skolegade 5 – Lokalplan 450

 
Baggrunden for lokalplanen er, at give mulighed for at opføre 4 rækkehuse på Skolegade 5, matrikel 27c, Nyhuse, Hillerød Jorder. Projektet med den nye boligbebyggelse omfatter matrikel 27c. Grunden har været brugt til parkering for det gamle rådhus i Frederiksværksgade. I forbindelse med salg af rådhuset blev parkeringspladsen solgt. Der er sidenhen givet øget mulighed for parkering på Grønnegade ved hjælp af skiltning. Herefter har der været privat betalingsparkering på grunden.

 

Bygherre ønsker at opføre 4 rækkehuse á ca. 105 m2. Hver bolig er i 2 etager med intern trappe. Bygningerne bliver 8,5 m høje, og bebyggelsesprocenten bliver maksimalt 40. Der etableres 6 parkeringspladser på grunden, som svarer til 1,5 pr. bolig, som er den gældende parkeringsnorm for tæt-lav bebyggelse, som rækkehuse er. Hver bolig anlægges med privat forhave samt en terrasse til hver bolig. Herudover anlægges der et sammenhængende fælles haveanlæg.

Der har været afholdt et borgermøde forud for udarbejdelsen af plangrundlaget for lokalplanen den 31. januar 2019.

 

Se opsamling fra dialogmødet her

Se startredegørelse for lokalplan her

  

Kontakt: Byplanlægger Lise Garval, byplan@hillerod.dk, tlf. 7232 2145

 

Ny lokalplan for Upcyklingcenter ved Højlundevej - Lokalplan 449

Hillerød Kommune er, efter ønske fra grundejer J. Jensen ApS, gået i gang med at planlægge for en udvidelse af virksomheden ved Højlundevej. Udvidelse af erhvervsområdet er betinget af, at udvidelsen forbeholdes den eksisterende virksomhed, til behandling af bygningsaffald.

Lokalplanen vil udvide det nuværende erhvervsområde og give mulighed for, at virksomheden kan nedknuse byggematerialer og rense PCB-kontaminerede byggematerialer.

Der udarbejdes en fuld VVM for virksomheden (Miljøkonsekvensvurdering). Her vil spørgsmål vedr. støj, støv, trafik, grundvand, afrensning af PCB mv. blive behandlet.

 
Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk,  tlf. 7232 2141

 

Ny lokalplan for stationsområdet i Favrholm – Lokalplan 447

Økonomiudvalget har den 23. maj 2018, på baggrund af en anmodning fra grundejer, igangsat udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for stationsområdet i Favrholm.

Lokalplanområdet vil være center for hele den ny bydel og bindeled mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station. Området er på ca. 10 ha.

Byudviklingsselskabet Favrholm A/S (bygherre) har, som ejer af størstedelen af Stationsområdet, udarbejdet et projekt for områ­det, Favrholm City, som danner grundlag for lokalplananmodningen. Udgangspunktet for projektet er at udvikle et varieret og levende byområ­de i den ny bydel Favrholm. Gennem en relativt høj tæthed ønsker bygherre at opnå en fortættet og levende stemning i området. Bygherre vurderer, at projektet kan rumme op til 150.000 etagemeter til primært bolig- og erhvervsbyggeri.

Lokalplanen skal skabe de planmæssige rammer for opførelsen af bebyggelsen og sikre, at det nye byområde indgår i en sammenhæng og helhed med bydelen Favrholm og de nærmeste omgivelser, at områdets centrale placering afspejles i en høj kvalitet i arkitektur og byrum, og at området planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier. Lokalplanen udarbejdes med udgangspunkt i Helhedsplan Favrholm og Kommuneplan 2017.

Der har været afholdt et indledende dialogmøde om projektet og det forestående lokalplanarbejde den 16. august 2018.

Se præsentationen Favrholm City fra dialogmødet her 

Se startredegørelse for lokalplanen her

 

Kontakt: Byplanlægger Helle Rasmussen, hera@hillerod.dk, tlf. 7232 2134

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her