Lokalplaner under udarbejdelse

Her kan du se alle de lokalplaner, Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte, men som endnu ikke er kommet i offentlig høring

Ny lokalplan for Upcyklingcenter ved Højlundevej - Lokalplan 449

Hillerød Kommune er, efter ønske fra grundejer J. Jensen ApS, gået i gang med at planlægge for en udvidelse af virksomheden ved Højlundevej. Udvidelse af erhvervsområdet er betinget af, at udvidelsen forbeholdes den eksisterende virksomhed, til behandling af bygningsaffald.

Lokalplanen vil udvide det nuværende erhvervsområde og give mulighed for, at virksomheden kan nedknuse byggematerialer og rense PCB-kontaminerede byggematerialer.

Der udarbejdes en fuld VVM for virksomheden (Miljøkonsekvensvurdering). Her vil spørgsmål vedr. støj, støv, trafik, grundvand, afrensning af PCB mv. blive behandlet.

Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk,  tlf. 7232 2141

 

Ny lokalplan for stationsområdet i Favrholm – Lokalplan 447

Økonomiudvalget har den 23. maj 2018, på baggrund af en anmodning fra grundejer, igangsat udarbejdelse af et forslag til kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for stationsområdet i Favrholm.

Lokalplanområdet vil være center for hele den ny bydel og bindeled mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station. Området er på ca. 10 ha.

Byudviklingsselskabet Favrholm A/S (bygherre) har, som ejer af størstedelen af Stationsområdet, udarbejdet et projekt for områ­det, Favrholm City, som danner grundlag for lokalplananmodningen. Udgangspunktet for projektet er at udvikle et varieret og levende byområ­de i den ny bydel Favrholm. Gennem en relativt høj tæthed ønsker bygherre at opnå en fortættet og levende stemning i området. Bygherre vurderer, at projektet kan rumme op til 150.000 etagemeter til primært bolig- og erhvervsbyggeri.

Lokalplanen skal skabe de planmæssige rammer for opførelsen af bebyggelsen og sikre, at det nye byområde indgår i en sammenhæng og helhed med bydelen Favrholm og de nærmeste omgivelser, at områdets centrale placering afspejles i en høj kvalitet i arkitektur og byrum, og at området planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier. Lokalplanen udarbejdes med udgangspunkt i Helhedsplan Favrholm og Kommuneplan 2017.

Indledende dialogmøde
Der har været afholdt et indledende dialogmøde om projektet og det forestående lokalplanarbejde den 16. august 2018.

Se præsentationen Favrholm City fra dialogmødet her 

Se startredegørelse for lokalplanen her

 

Kontakt: Byplanlægger Helle Rasmussen, hera@hillerod.dk, tlf. 7232 2134

 

Ny lokalplan for Energi-, Klima-, og Miljøpark på Solrødgård  - Lokalplan 442

Økonomiudvalget besluttede den 13. december 2017 at igangsætte ny lokalplan for Energi-, Klima-, og Miljøpark på Solrødgård. Baggrunden for en ny lokalplan er, at Planklagenævnet den 30. november 2017 har ophævet Lokalplan 395 og tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013 med tilhørende miljøvurdering med begrundelsen, at de miljøvurderinger der lå til grund for byrådets vedtagelse af planerne den 28. januar 2015 ikke med tilstrækkelig sikkerhed udelukker, at projektet kan påvirke vandområderne, som er beskyttet af habitat regler og er målsat i vandplanen.

Hillerød Kommune, Hillerød Forsyning og tilknyttede faglige rådgivningsfirmaer havde vurderet, at projektet kunne gennemføres uden skadelig effekt på beskyttede habitat-områder (fx Arresø og Roskilde Fjord) og uden effekt på mulighederne for at nå vandplanens målsætninger for de berørte vandområder.

Klagen har været under behandling i klagenævnet i 2 år og 10 måneder, og da den ikke havde opsættende virkning, er flere af projektets anlæg allerede anlagt og taget i brug. En ny lokalplan er derfor nødvendig for at lovliggøre de allerede etablerede anlæg og sikre den fremtidige forsyningsinfrastruktur i Hillerød Kommune.

 

Kontakt: Byplanlægger Tommy Nielsen Dybdal, tdyb@hillerod.dk, tlf. 7232 2144.

 

Ny lokalplan for etageboliglænger ved Slangerupgade i Hillerød – Lokalplan 441

Byrådet besluttede den 28. februar 2018 at igangsætte kommuneplantillæg og forslag til lokalplan for etagebebyggelse på Slangerupgade 47-51 i Hillerød.

Bygherre ønsker at opføre lejlighedsbebyggelse i to etageboliglænger på henholdsvis 3 etager (ca. 10,5 meter højt) og 4,5 etager (ca. 15 meter højt).
Den kommende byggegrund er i dag et område med en blanding af boliger og erhverv, der er modent til byudvikling. I alt ønsker bygherre at opføre et boligområde med en samlet bebyggelsesprocent på op til 115 %.

Der har været afholdt et indledende dialogmøde om projektet.

Kontakt: Byplanlægger Tommy Nielsen Dybdal, tdyb@hillerod.dk, tlf. 7232 2144.

 

Ny lokalplan for Frederiksborg Byskole og Frederiksborg Gymnasium - Lokalplan 440

Byrådet har besluttet at placere en Tandplejeklinik på Byskolens areal, samt at give bevilling til omlægning af idrætsfaciliteterne på Byskolens areal. Dette betyder, at den gældende lokalplan 363 for Frederiksborg Gymnasium og Frederiksborg Byskole skal revideres. Samtidig er der ønske om at udbygge Byskolen med flere bygninger. Ligeledes er Frederiksborg Gymnasium interesseret i at udvide deres undervisningsfaciliteter med en ny bygning. Dette betyder samlet, at der bliver udarbejdet et forslag til en ny lokalplan for Frederiksborg Byskole og Frederiksborg Gymnasium.

 

Kontakt: Byplanlægger Tommy Nielsen Dybdal, tdyb@hillerod.dk, tlf. 7232 2144.

 

Ny lokalplan for Markedspladsen – Lokalplan 433

Planlægningen for Markedspladsen på Slangerupgade i Hillerød skal give mulighed for at opføre hotel, butiks- og erhvervslokaler samt boliger på grunden, der i dag henligger som et parkeringsareal. Der vil blive planlagt for et samlet antal etagemeter på omkring 10.000. Da bebyggelsen bliver placeret centralt og meget synligt i Hillerød i slotsnære omgivelser, skal bebyggelsen fremhæve og styrke de arkitektoniske kvaliteter, der findes i området. Stueetagerne skal primært have udadvendte funktioner, der åbner sig mod bebyggelsens omgivelser og skal således blive en aktiv del af Hillerød midtby. Køber skal anlægge et fodgængerflow på grunden, helt fra den sydlige del af Markedspladsen, som vil blive anlagt som busparkering for turistbusser og til gågaden gennem passagen ved Slotsgade 49. Ud over busparkeringen vil der blive anlagt ca. 100 offentlige parkeringspladser, herunder mindst 40 parkeringspladser i kælder.
Grunden er på nuværende tidspunkt ikke omfattet af en bebyggelsesregulerende lokalplan, og for at realisere projektet skal der, udover en lokalplan, udarbejdes et nyt kommuneplantillæg, med henblik på at oprette et nyt rammeområde til Markedspladsen og øge etagehøjden for rammeområdet fra et maksimalt etageantal på 3 etager til 5-6 etager med mulighed for, at enkelte dele af bebyggelsen kan blive op til 7 etager, hvor bebyggelsen vender ind mod sig selv.

 

Kontakt: Byplanlægger Tommy Dybdal, tdyb@hillerod.dk, tlf. 7232 2144

 

Ny lokalplan for boliger på Helsingørsgade 15-19 – Lokalplan 426


På en anmodning fra grundejeren har Økonomiudvalget valgt at igangsætte en lokalplan for ny boligbebyggelse ned mod Slotssøen. De eksisterende bygninger mod Helsingørsgade bevares i nuværende form, en del af sidebygningen rives ned og på tomten samt ovenpå eksisterende p-anlæg foreslås ny boligbebyggelse i noget større omfang end nuværende lokalplan giver mulighed for. Projektet indeholder etagebyggeri med boliger i to plan. Alle boliger vil få balkon og udsigt til søen. Den offentlige stiforbindelse gennem området fra Helsingørsgade ned til slotssøstien bevares.

 

Kontakt: Byplanlægger Mette Hultqvist Jørgensen, mehj@hillerod.dk, tlf. 7232 2124

 

Ny lokalplan for bydelscenterområde ved Ullerød Superbrugs - lokalplan 417


Byrådet har, ud fra anmodning fra Ullerød Superbrugs, igangsat ny lokalplan for bydelscenterområdet ved Ullerød Superbrugs, da brugsen ønsker at udvide ud over de grænser, der er fastsat i nuværende lokalplan. Den nye lokalplan kræver ikke ændring af kommuneplanramme eller detailhandelsstruktur. Det fastholdes at den enkelte dagligvarebutik maksimalt må være på 3.500 m2 og den enkelte udvalgsvarebutik maksimalt må være 250 m2.

Den ny lokalplan skal ændre fordelingen af de jf. planloven maksimale 5.000 m2 for et bydelscenter på fx 4.000 m2 til dagligvarer og 1.000 m2 udvalgsvarer. Lokalplanen skal give mulighed for ny parkeringsarealer, en ’centerløsning’ med flere dagligvarebutikker på Superbrugsens areal, samt en ny kvalitativ byrumsløsning for ’torvet’ med en ny åben butiksfacade integreret med en overdækning af en del af torvet.

Se startredegørelse for lokalplanen her 

Indledende dialogmøde
Der afholdes et indledende dialogmøde om projektet i kantinen på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, onsdag den 10. oktober 2018 kl. 19.00.

Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk, tlf. 7232 2141

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS