Lokalplaner under opstart

Her kan du se alle de lokalplaner, Økonomiudvalget har besluttet at igangsætte, men som endnu ikke er kommet i offentlig høring

Ny lokalplan for Kornmarkskolen, Ll. Lyngby – Lokalplan 434


På baggrund af helhedsplanen for projekt ”Liv og Glade dage i Lille Lyngby Lokalområde”, hvor målet er at øge muligheden for idræt, motion, leg og undervisning gennem anlæg af multifunktionelle idrætsfaciliteter, skal der udarbejdes en ny lokalplan. 

Helhedsplanen indebærer, at der anlægges en multibane, et skov- og naturområde (bakkelandskab) der kan bruges til motion, en ny 11-mands bane samt diverse fitness- og legeredskaber. Lokalplanen omfatter desuden en parkeringsplads, da en parkeringsanalyse har vist at der er et væsentligt behov for flere p-pladser i området, særligt i området tæt på skolen.

I forbindelse med projektet har kommunen erhvervet et areal øst for skolen. Området er i dag omfattet af tre lokalplaner; Lokalplan 31 for Kraftværk og rekreativt område, Lokalplan 4 for Ll. Lyngby og Lokalplan 06-61. D for Ll. Lyngby. Da projektet omkring idrætsfaciliteterne på det erhvervede areal og parkeringsarealet ikke kan realiseres på baggrund af det eksisterende plangrundlag, og de nye faciliteter er en væsentlig ændring i lokalområdet, er det blevet vurderet, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for hele området. Lokalplanområdet er placeret i landzone og vil forblive i landzone i den nye lokalplan.

Kontakt: Byplanlægger Camilla Bjerregaard Kristensen, cabk@hillerod.dk, tlf. 7232 2145

 

Ny lokalplan for boliger på Baunevej 2, 4 og 6 – lokalplan 427


Hillerød Kommune ejer Baunevej 4, hvor der tidligere har været en daginstitution, som nu er lukket. Der er derfor opstået et behov for en anden anvendelse på ejendommen. Baunevej 2 og 6 anvendes i dag til boliger. Alle tre ejendomme er omfattet af samme kommuneplanramme (TS.AL.D.3) og byplanvedtægt nr. 45 fra 1976, der udlægger området til offentlige formål.

En kommende lokalplan vil give mulighed for boligformål med en maksimal højde på 8,5 meter og maksimalt 1½ etage, og vil ellers få nogle brede anvendelsesbestemmelser. Der skal udarbejdes et kommuneplantillæg, da lokalplanen ikke vil være i overensstemmelse med gældende kommuneplanramme.

På Baunevej 4 er der givet dispensation til indretning af midlertidige flygtningeboliger indtil en ny lokalplan endeligt er vedtaget. Lokalplanen igangsættes med henblik på salg af ejendommen, når lokalplanen er endeligt vedtaget, og der ikke længere bor flygtninge.

Kontakt: Byplanlægger Mette Hultqvist Jørgensen, mehj@hillerod.dk, tlf. 7232 2124

 

Ny lokalplan for boliger på Helsingørsgade 15-19 – Lokalplan 426


På en anmodning fra grundejeren har Økonomiudvalget valgt at igangsætte en lokalplan for ny boligbebyggelse ned mod Slotssøen. De eksisterende bygninger mod Helsingørsgade bevares i nuværende form, en del af sidebygningen rives ned og på tomten samt ovenpå eksisterende p-anlæg foreslås ny boligbebyggelse i noget større omfang end nuværende lokalplan giver mulighed for. Projektet indeholder etagebyggeri med boliger i to plan. Alle boliger vil få balkon og udsigt til søen. Den offentlige stiforbindelse gennem området fra Helsingørsgade ned til slotssøstien bevares.

Kontakt: Byplanlægger Mette Hultqvist Jørgensen, mehj@hillerod.dk, tlf. 7232 2124

 
 

Ny lokalplan for Jespervej 235A og del af naboareal ved bebyggelsen Platanhaven - lokalplan 418


Hillerød forsyning har erhvervet ejendommen Jespervej 235A fra Hillerød Kommune med henblik på etablering af regnvandsbassin, der kan optage en 20 års regn, for opfyldelse af Spildevandsplan og Klimatilpasningsplan. 

Ved beregninger har det vist sig, at bassinet skal være noget større end forudsat ved udarbejdelse af den gældende lokalplan for området, der bl.a. havde til formål at give det planmæssige grundlag for en boligbebyggelse på den højest beliggende del af arealet. Det større regnvandsbassin vil gøre, at boligbyggeri ikke er muligt, hvilket Hillerød Forsyning heller ikke er interesseret i, da de skal bruge pladsen til regnvandsbassin og ikke kan udvikle boliger.

Derfor har Hillerød Byråd, efter anmodning fra Hillerød Forsyning, igangsat en ny lokalplanproces med tilhørende kommuneplantillæg for tilstrækkeligt bassin på Jespervej 235A (matr. nr. 49a) i samarbejde med den tilstødende rækkehusbebyggelse Platanhaven for del af deres areal (del af matr. nr. 50n), som vil indgå i regnvandsbassinet.
Bassinnet vil i normalsituationen fremstå som et rekreativt grønt område med en mindre sø og kun ved særlige regnvandshændelser blive fyldt op.

Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk, tlf. 7232 2141

 

Ny lokalplan for bydelscenterområde ved Ullerød Superbrugs - lokalplan 417


Byrådet har, ud fra anmodning fra Ullerød Superbrugs, igangsat ny lokalplan for bydelscenterområdet ved Ullerød Superbrugs, da brugsen ønsker at udvide ud over de grænser, der er fastsat i nuværende lokalplan. Den nye lokalplan kræver ikke ændring af kommuneplanramme eller detailhandelsstruktur. Det fastholdes at den enkelte dagligvarebutik maksimalt må være på 3.500 m2 og den enkelte udvalgsvarebutik maksimalt må være 250 m2.

Den ny lokalplan skal ændre fordelingen af de jf. planloven maksimale 5.000 m2 for et bydelscenter på fx 4.000 m2 til dagligvarer og 1.000 m2 udvalgsvarer. Lokalplanen skal give mulighed for ny parkeringsarealer, en ’centerløsning’ med flere dagligvarebutikker på Superbrugsens areal, samt en ny kvalitativ byrumsløsning for ’torvet’ med en ny åben butiksfacade integreret med en overdækning af en del af torvet.

Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk, tlf. 7232 2141

 

Nyt sognehus ved Hillerød Kirke - lokalplan 399


Kirken i Østergade er omfattet af lokalplan 162 fra 1986. Kirken står overfor en udvidelse af deres fysiske rammer for menighedsaktiviteter og personale. Den gældende lokalplan udlægger et byggefelt, men efter opførelsen af menighedslokalerne er der kun begrænset udbygningsmuligheder tilbage indenfor rammen. På den baggrund har kirken anmodet om ny lokalplan. Arbejdet forventes opstartet i sensommer 2014, på baggrund af den arkitektkonkurrence som Hillerød Kirkes Menighedsråd vil igangsætte.

Kontakt: Byplanlægger Carsten Cederholm, cace@hillerod.dk, tlf. 7232 2141

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS