Bliv hørt

På denne side kan du se, hvad der i øjeblikket er i høring i Hillerød Kommune. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser og afgørelser fra By og Miljø.

 

  

Aktuelle høringer

Du har mulighed for at indsende bemærkninger til kommunen, før vi træffer afgørelse

 

 

Høring slut 

Forslag til Lokalplan 454 for boliger på P-hus Torvet i høring

25. maj 2021

Erhvervsstrategi i høring

29. april 2021

§ 3 dispensation til restaurering i Følstrup Bæk

22. april 2021

Høring af restaureringsforslag i Følstrup Bæk

20. maj 2021

Forslag til tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2018-2021

26. april 2021

Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplan 2018-2021

26. april 2021

Forslag til tillæg nr. 3 til Spil• Opførelse af redskabsskur og drivhus ejendommen Fuglebjergvej 9. 14 b, Herlev By, Nr. Herlevdevandsplan 2018-2021

26. april 2021

Forslag til tillæg nr. 2 til Spildevandsplan 2018-2021

26. april 2021 

 

 

 

Afgørelser og tilladelser 

 

Klagefrist 

Landzonetilladelse - Opførsel af nyt enfamiliehus og orangeri på ejendommen Harløsevej 268

14.maj 2021

Tilladelse til udledning af regnvand fra baneskråningen ved Favrholm st. til Pøle Å

14. maj 2021

Landzonetilladelse - Opførelse af redskabsskur og drivhus ejendommen Fuglebjergvej 9

14. maj 2021
Nye vandløbsregulativer for Selbækken, Bramaholm Bæk, Teglværksgrøften, Gadevangsrenden, Lyngby Å, Dyremosegrøften, Bremerholm, Kildemose Å og Mejerigrøften Nord vedtaget 10. maj 2021

Tilladelse til at udvide NOVO Nordisk A/S eksisterende grundvandskøleanlæg

23. april 2021

Lokalplan 458 for Favrholm Station vedtaget

23. april 2021

Landzonetilladelse  Erhvervspark 2. 3 a, Hammersholt By, Nr. Herlev

23. april 2021

Tilladelse til udledning af renset spildevand fra Hillerød Centralrenseanlæg Syd til Pøle Å

22. april 2021

Tilladelse til midlertidig bortledning af grundvand boligblok 2 og 5 i Cirkelbuen, Ullerød Nord

15. april 2021

Strategi for fysisk planlægning 2020 vedtaget

14. april 2021

Landzonetilladelse til opførsel af nyt enfamiliehus Harløsevej 171 

13. april 2021

 

Fysisk planlægning

Planloven regulerer den fysiske planlægning

Den fysiske planlægning af by- og landområder bliver reguleret gennem Planloven. Formålet med loven er at sørge for, at der i planlægningen tages hensyn til både samfunds- og miljømæssige interesser. Planlægningen skal især sikre:

 • en hensigtsmæssig udvikling i hele landet, de enkelte regioner samt kommunerne
 • at værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber skabes og bevares
 • at de åbne kyster udgør en væsentlig natur- og landskabsressource
 • at forurening af luft, vand, jord og støj forebygges
 • at offentligheden i videst muligt omfang bliver inddraget i planlægningsarbejdet

Kommunerne står for hovedparten af den konkrete planlægning. De skal både planlægge for byerne og for det åbne land ud fra de overordnede rammer, som staten udstikker, samt regionens ønsker til områdets udvikling.

Du kan få mere at vide om planloven og planlægning på Planinfo hos Erhvervsstyrelsen. Hvis du vil finde en bestemt plan, kan du søge i Plandata.dk.

Regionale udviklingsplaner

Den regionale udviklingsplan er regionernes værktøj til fysisk planlægning. Udviklingsplanen beskriver regionens ønsker til den fremtidige udvikling i byer, landdistrikter og udkantsområder.

Den regionale udviklingsplan går på tværs af områder og dækker derfor ikke kun den fysiske planlægning. Planen er en paraply for den samlede regionale planlægning inden for følgende områder:

 • natur og miljø - herunder rekreative formål
 • erhverv - herunder turisme
 • beskæftigelse
 • uddannelse
 • kultur

Planen danner rammen for den fremtidige udvikling i regionerne. Du kan få mere at vide om den regionale udviklingsplan for dit område hos din region. Hvis du vil finde en plan, kan du søge i Plandata.dk.

Landsplanlægning

Landsplanlægning sker ved, at staten fastlægger de overordnede rammer for den fysiske planlægning i Danmark. Det betyder, at regioner og kommuner skal tage hensyn til statens interesser og retningslinjer, når de udarbejder henholdsvis regionale udviklingsplaner og kommuneplaner.

Ministeren udarbejder en landsplanredegørelse efter hvert nyvalg, som kommuner og regioner skal forholde deres planlægning til. Desuden skal ministeren hvert fjerde år offentliggøre en oversigt over statens interesser i kommuneplanlægningen. Staten er derudover ansvarlig for planlægningen af større tekniske anlæg som fx store vindmøller, større infrastrukturanlæg og større affaldshåndteringsanlæg. Disse bliver planlagt gennem landsplandirektiver.

Staten fører tilsyn med, at regionerne og kommunernes planlægning er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer.

Den fysiske planlægning hører til hos Erhvervsstyrelsen. Den seneste landsplan er udgivet i 2013. Hvis du vil finde en plan, kan du søge i Plandata.dk.

Kommuneplaner

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer.

Planen omfatter bl.a.:

 • placering af boliger
 • rekreative områder
 • trafikbetjening
 • placering af erhvervsområder mv.

Kommuneplanerne indeholder både planer for byerne og for det åbne land.

En kommuneplan gælder for en periode på 12 år. Hvert fjerde år skal kommunalbestyrelsen vurdere:

 • om der er brug for en ny plan
 • om den eksisterende plan skal ændres.

Kommuneplanen er det dokument, der i praksis beskriver den fysiske planlægning i Danmark. Kommunerne skal derfor som led i kommuneplanlægningen både tage hensyn til de overordnede retningslinjer, som staten vedtager, og til regionernes ønsker for regional udvikling.

Du kan se alle kommuneplaner  i Plandata.dk.

Lokalplaner

Lokalplaner er mere detaljerede end kommuneplaner og fastlægger udviklingen for et bestemt område i kommunen. Det er kommunalbestyrelsen, der udarbejder og vedtager lokalplaner. Planen kan fx fastlægge, hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges i området, eller hvor bebyggelse, veje, friarealer mm. skal placeres.

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Der skal fx være vedtaget en lokalplan før der må gennemføres større byggerier, anlægsarbejder eller nedrivninger. Lokalplanerne skal tage hensyn til bestemmelserne i kommuneplanen. Planerne må altså ikke være i strid med de overordnede rammer, der er lagt for området.

By- og landzone

By- og landzoner er indført for at bevare det åbne land og sikre, at byudvikling sker, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Kommuneplanerne skal tage hensyn til, om et område ligger i by- eller landzone. I landzoner må du fx som hovedregel ikke udstykke, bygge eller ændre brugen af bygninger eller arealer uden, at kommunen har givet tilladelse.

Hvis kommunen vil bruge et landzoneområde til bebyggelse, kan den udarbejde en lokalplan, så området bliver udlagt til byzone. På samme måde kan kommunen bestemme, at et byzoneområde skal føres tilbage til landzone.

Du kan få mere at vide om lokalplaner samt by- og landzoner hos kommunen.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her