Bliv hørt

På denne side kan du se, hvad der i øjeblikket er i høring i Hillerød Kommune. Du kan også finde offentliggjorte tilladelser og afgørelser fra By og Miljø.

or 

  

Aktuelle høringer

Du har mulighed for at indsende bemærkninger til kommunen, før vi træffer afgørelse

 

Høring slut 

Høring af budget 2021-2024

17. august 2020 

Regulativ for husholdningsaffald i høring

17. august 2020

Handicappolitikkens handleplan

4. august 2020

Organisering af 10. klassetilbud i Hillerød Kommune i høring

1. september 2020

Høring om mulig udvidelse af talentidrætsklasse

3. august 2020

Høring af tilladelse til restaurering til vandområdeplansprojekt i Egelundsbækken og Følstrup Bæk

28. juli 2020

Ejerstrategi for Hillerød Forsyning

4. september  2020

 

 

 

  

 

 

Afgørelser og tilladelser 

 

Klagefrist 

 

Miljøgodkendelse til mellemdepot for ren jord og anlæg for nyttiggørelse af ren jord til Nyt Hospital Nordsjælland samt afgørelse om ikke-VVM-pligt

7. august 2020  

Landzonetilladelse til etablering af nyt vandhul

31. juli 2020  

Lokalplan for bydelscenter ved Ullerød Superbrugs vedtaget

29. juli 2020  

Større tilladelse til NOVOs grundvandskøleanlæg, Brennum Park

28. juli 2020  

Landzonetilladelse til lovliggørelse af udhus og hønsehus på ejendommen Tjærebyvej 21

23. juli 2020  

Etablering af cykelsti ved Tamsborgvej skal ikke miljøvurderes

22. juli 2020  

Landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin dispensation. Ejendommen matr. nr. 7000ø, Trollesminde, Hillerød Jorder i Hillerød Kommune

22. juli 2020  

Vandindvindings- og anlægstilladelse til Hillerød Golfklub

22. juli 2020  

Tilladelse til udledning af regnvand fra frakørselsrampe og shunt ved Hillerødmotorvejens forlængelse til Havelse Å via Freerslevhegn Grøft

20. juli 2020  

Landzonetilladelse til lovliggørelse af ridebane på på ejendommen Nordhøjvej 8

18. juli 2020  

Midlertidig tilslutningstilladelse og tilladelse til bortledning/grundvandssænkning under udgravningen afTil lovliggørelse af ridebane på på ejendommen Nordhøjvej Svanesøen i den grønne kile i Frederiksbro på Trollesmindealle 12 a

17. juli 2020  

Tilladelse til midlertidigt brug af UV-anlæg på Ullerød vandværk

16. juli 2020  

Dispensation for afstandskrav fra stald og møddingsplads til nabobeboelse

15. juli 2020  

Dispensation for afstandskrav fra stald og møddingsplads til nabobeboelse Gl. Frederiksborgvej 4

15. juli 2020  
Fornyet vandindvindingstilladelse til vandindvindingsanlægget på Lille Lyngbyvej 37a, skævinge samt afgørelse om ikke-VVM-pligt 14. juli 2020  

 

 

Fysisk planlægning

Planloven regulerer den fysiske planlægning

Den fysiske planlægning af by- og landområder bliver reguleret gennem Planloven. Formålet med loven er at sørge for, at der i planlægningen tages hensyn til både samfunds- og miljømæssige interesser. Planlægningen skal især sikre:

 • en hensigtsmæssig udvikling i hele landet, de enkelte regioner samt kommunerne
 • at værdifulde bebyggelser, bymiljøer og landskaber skabes og bevares
 • at de åbne kyster udgør en væsentlig natur- og landskabsressource
 • at forurening af luft, vand, jord og støj forebygges
 • at offentligheden i videst muligt omfang bliver inddraget i planlægningsarbejdet

Kommunerne står for hovedparten af den konkrete planlægning. De skal både planlægge for byerne og for det åbne land ud fra de overordnede rammer, som staten udstikker, samt regionens ønsker til områdets udvikling.

Du kan få mere at vide om planloven og planlægning på Planinfo hos Erhvervsstyrelsen. Hvis du vil finde en bestemt plan, kan du søge i Plandata.dk.

Regionale udviklingsplaner

Den regionale udviklingsplan er regionernes værktøj til fysisk planlægning. Udviklingsplanen beskriver regionens ønsker til den fremtidige udvikling i byer, landdistrikter og udkantsområder.

Den regionale udviklingsplan går på tværs af områder og dækker derfor ikke kun den fysiske planlægning. Planen er en paraply for den samlede regionale planlægning inden for følgende områder:

 • natur og miljø - herunder rekreative formål
 • erhverv - herunder turisme
 • beskæftigelse
 • uddannelse
 • kultur

Planen danner rammen for den fremtidige udvikling i regionerne. Du kan få mere at vide om den regionale udviklingsplan for dit område hos din region. Hvis du vil finde en plan, kan du søge i Plandata.dk.

Landsplanlægning

Landsplanlægning sker ved, at staten fastlægger de overordnede rammer for den fysiske planlægning i Danmark. Det betyder, at regioner og kommuner skal tage hensyn til statens interesser og retningslinjer, når de udarbejder henholdsvis regionale udviklingsplaner og kommuneplaner.

Ministeren udarbejder en landsplanredegørelse efter hvert nyvalg, som kommuner og regioner skal forholde deres planlægning til. Desuden skal ministeren hvert fjerde år offentliggøre en oversigt over statens interesser i kommuneplanlægningen. Staten er derudover ansvarlig for planlægningen af større tekniske anlæg som fx store vindmøller, større infrastrukturanlæg og større affaldshåndteringsanlæg. Disse bliver planlagt gennem landsplandirektiver.

Staten fører tilsyn med, at regionerne og kommunernes planlægning er i overensstemmelse med de overordnede retningslinjer.

Den fysiske planlægning hører til hos Erhvervsstyrelsen. Den seneste landsplan er udgivet i 2013. Hvis du vil finde en plan, kan du søge i Plandata.dk.

Kommuneplaner

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer.

Planen omfatter bl.a.:

 • placering af boliger
 • rekreative områder
 • trafikbetjening
 • placering af erhvervsområder mv.

Kommuneplanerne indeholder både planer for byerne og for det åbne land.

En kommuneplan gælder for en periode på 12 år. Hvert fjerde år skal kommunalbestyrelsen vurdere:

 • om der er brug for en ny plan
 • om den eksisterende plan skal ændres.

Kommuneplanen er det dokument, der i praksis beskriver den fysiske planlægning i Danmark. Kommunerne skal derfor som led i kommuneplanlægningen både tage hensyn til de overordnede retningslinjer, som staten vedtager, og til regionernes ønsker for regional udvikling.

Du kan se alle kommuneplaner  i Plandata.dk.

Lokalplaner

Lokalplaner er mere detaljerede end kommuneplaner og fastlægger udviklingen for et bestemt område i kommunen. Det er kommunalbestyrelsen, der udarbejder og vedtager lokalplaner. Planen kan fx fastlægge, hvordan et område skal anvendes, hvor meget der må bygges i området, eller hvor bebyggelse, veje, friarealer mm. skal placeres.

Kommunalbestyrelsen kan til enhver tid lave forslag til lokalplaner. Der skal fx være vedtaget en lokalplan før der må gennemføres større byggerier, anlægsarbejder eller nedrivninger. Lokalplanerne skal tage hensyn til bestemmelserne i kommuneplanen. Planerne må altså ikke være i strid med de overordnede rammer, der er lagt for området.

By- og landzone

By- og landzoner er indført for at bevare det åbne land og sikre, at byudvikling sker, hvor det er mest hensigtsmæssigt. Kommuneplanerne skal tage hensyn til, om et område ligger i by- eller landzone. I landzoner må du fx som hovedregel ikke udstykke, bygge eller ændre brugen af bygninger eller arealer uden, at kommunen har givet tilladelse.

Hvis kommunen vil bruge et landzoneområde til bebyggelse, kan den udarbejde en lokalplan, så området bliver udlagt til byzone. På samme måde kan kommunen bestemme, at et byzoneområde skal føres tilbage til landzone.

Du kan få mere at vide om lokalplaner samt by- og landzoner hos kommunen.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her