Landbrugsjord til forpagtning

Hillerød Kommune ejer jord flere steder i kommunen, som bortforpagtes til private til landbrugsmæssig dyrkning eller græsning. Kommunen ejer også ejendomme, som udlejes til private eller anvendes af foreninger.

Aktuelle jorde og ejendomme til bortforpagtning/leje ses her på siden. Udbud annonceres desuden i Hillerød Posten.

Bortforpagtning af landbrugsjord: del af matr. 1 qm og 1 ph Trollesminde

Landbrugsjord beliggende på del af matr. 1 qm og 1 ph Trollesminde, beliggende Trollesmindealle 27, fra den 1. september 2018 - 31. december 2018.

Der er tale om ca. 38 ha. landbrugsjord, som skal dyrkes med græstæppe økologisk eller pesticidfrit, jfr. Hillerød Kommunes Miljøplan. Det støtteberettigede areal udgør ca. 38 ha.

Kontrakten vil ikke være til forhandling, hvorfor tilbudsgiver skal tage højde for betingelser og vilkår i forbindelse med sin tilbudsgivning.

Tilbuddet skal sendes i en lukket kuvert mærket ”UDBUD – MÅ IKKE POSTÅBNES”.

Udbudsmaterialet (forpagtningskontakten med bilag) kan hentes fra boksen "Aktuelle bortforpagtninger" her på siden.

Tilbud sendes til:

Hillerød Kommune, Ejendomme
”UDBUD – MÅ IKKE ÅBNES”
Att.: Merete Rønne
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Tilbud skal være Hillerød Kommune i hænde senest den 28. marts 2018 kl. 12.00.

De indkomne tilbud vil ikke blive åbnet i overværelse af de bydende.

Hillerød Kommune er frit stillet med hensyn til at vælge mellem de afgivne tilbud og eventuelt forkaste dem alle. Dog vægtes økologiske bud højere end sprøjtefri bud. Økologisk drift vægtes med faktor 100 og sprøjtefri drift vægtes med faktor 90.

For yderligere oplysninger henvises til Hillerød Kommune, Ejendomme, Merete Rønne, tlf. 72 32 03 51, mail: mero@hillerod.dk.

Jordens beliggenhed kan ses af dette kort (markeret med lilla)

 Bortforpagtning af landbrugsjord: del af matr. 23q, Skævinge By, Skævinge

Landbrugsjord beliggende på del af matr. 23 q, Skævinge By, Skævinge beliggende Ny Harløsevej 40 bortforpagtes fra den 1. september 2018 – 15. september 2019. Der er tale om ca. 10,9 ha. landbrugsjord, som skal dyrkes uden pesticider, jfr. Hillerød Kommunes Miljøplan. Det støtteberettigede areal udgør ca. 10,9 ha

Kontrakten vil ikke være til forhandling, hvorfor tilbudsgiver skal tage højde for betingelser og vilkår i forbindelse med sin tilbudsgivning.

Tilbuddet skal sendes i en lukket kuvert mærket ”UDBUD – MÅ IKKE POSTÅBNES”.

Udbudsmaterialet (forpagtningskontakten med bilag) kan hentes fra boksen "Aktuelle bortforpagtninger" på denne side.

Tilbud sendes til:

Hillerød Kommune, Ejendomme
”UDBUD – MÅ IKKE ÅBNES”
Att.: Merete Rønne
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Tilbud skal være Hillerød Kommune i hænde senest den 28. marts 2018 kl. 12.00.

De indkomne tilbud vil ikke blive åbnet i overværelse af de bydende.

Hillerød Kommune er frit stillet med hensyn til at vælge mellem de afgivne tilbud og eventuelt forkaste dem alle. Dog vægtes økologiske bud højere end sprøjtefri bud. Økologisk drift vægtes med faktor 100 og sprøjtefri drift vægtes med faktor 90.

For yderligere oplysninger henvises til Hillerød Kommune, Ejendomme, Merete Rønne, tlf. 72 32 03 51, mero@hillerod.dk.

Jordens beliggenhed kan ses af dette kort (markeret med lilla)

Retningslinjer for bortforpagtning

 • arealerne skal dyrkes sprøjtefri eller økologisk
 • forpagtningsåret for dyrkningsarealer skal i videst muligt omfang vare fra 1. september til 31. august og med forpagters mulighed for optil 1 måned forlængelse
 • forpagtningsåret for græsarealer følger i videst muligt omfang kalenderåret
 • forpagtningsperioden skal i videst mulige omfang være 5 år eller derover
 • forpagtningsafgiften skal udgøre en fast pris
 • i det omfang Hillerød Kommune råder over uudnyttede betalingsrettigheder, udlejes disse sammen med forpagtningen i hele forpagtningsperioden
 • evt. jagt- og fiskeret tilkommer Hillerød Kommune, men udbydes sammen med forpagtningen i de tilfælde hvor det vurderes rentabelt
 • udbuddet annonceres på kommunens hjemmeside og mindst én gang i et relevant dagblad/ugeavis
 • økologiske tilbud vægtes højere end sprøjtefri. Økologisk drift vægtes med faktor 100 og sprøjtefri drift vægtes med faktor 90
 • forpagter foranlediger og bekoster bekæmpelse af kæmpebjørneklo, idet omfang der udstedes påbud herom
 • gylle må udbringes på arealerne jf. bestemmelser i den til enhver tid gældende husdyrbekendtgørelse, pt. nr. 1695 af den 19. december 2006
 • slam må ikke udbringes på arealerne
 • forpagtningskontrakten kan opsiges af Hillerød Kommune med 9 måneders varsel til ophør den 1. i en måned, i de tilfælde, hvor ejendommen eller en del heraf i forpagtningsperioden ændrer zonestatus og/eller, at en hvilken som helst del af arealet skal anvendes til andre formål, f.eks. byudvikling
 • landbrug med elever, praktikpladser o. lign. vægtes ikke anderledes
 • landbrug med godkendt vaskeplads med olieudskiller vægtes ikke anderledes
 • modtages der ingen tilbud i forbindelse med off. udbud af arealer over 4 ha., søger By & Miljø arealerne bortforpagtet og er samtidig bemyndiget til at fastsætte forpagtningsafgiften

Se arealer på kort

Det er muligt at orientere sig om jorde og ejendommes beliggenhed på kommunekortet. Brug zoomfunktionen til at se detaljer / få overblik. Ved at markere en bestemt grund, kan man orientere sig yderligere om arealet, bl.a. om hvornår den nuværende bortforpagtning udløber.

Udsnit af kortet ses nedenfor.

Link til stort kommune kort.

 

Hvor ligger jorden?

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS