Landbrugsjord til forpagtning

Hillerød Kommune ejer jord flere steder i kommunen, som bortforpagtes til private til landbrugsmæssig dyrkning eller græsning. Kommunen ejer også ejendomme, som udlejes til private eller anvendes af foreninger.

Aktuel jorde og ejendomme til bortforpagtning / leje ses her på siden. Udbud annonceres desuden i Hillerød Posten.

Aktuelle bortforpagtninger

Der er ingen aktuelle bortforpagtninger. 

Retningslinjer for bortforpagtning

 • Arealerne skal dyrkes sprøjtefri eller økologisk
 • Forpagtningsåret for dyrkningsarealer skal være videst mulig omfang vare fra 1. september til 31. august og med forpagters mulighed for op til 1 måned forlængelse
 • Forpagtningsåret til græsarealer følger i videst mulig omfang kalenderåret
 • Forpagtningsperioden skal i videst mulige omfang være 5 år eller derover
 • Forpagtningsafgiften skal udgøre en fast pris
 • I det omfang Hillerød Kommune råder over uudnyttede betalings rettigheder, udlejes disse sammen med forpagtningen i hele forpagtningsperioden
 • Evt. jagt- og fiskeret tilkommer Hillerød Kommune, men udbydes sammen med forpagtningen i de tilfælde, hvor det vurderes rentabelt
 • Udbuddet annonceres på kommunens hjemmeside og mindst én gang i et relevant dagblad / ugeavis
 • Økologiske tilbud vægtes højere end sprøjtefri. Økologisk drift vægtes med faktor 100 og sprøjtefri drift vægtes med faktor 90
 • Forpagter foranlediger og bekoster bekæmpelse af kæmpebjørneklo, idet omfang der udstedes påbud herom
 • Gylle må udbringes på arealerne, jf. bestemmelser i den til enhver tid gældende husdyrbekendtgørelse, pt. nr. 1695 af 19. december 2006
 • Slam må ikke udbringes på arealerne
 • Forpagtningskontrakten kan opsige af Hillerød Kommune med 9 måneders varsel til ophør den 1. i en måned, i de tilfælde, hvor ejendommen eller en del heraf i forpagtningsperioden ændres zonestatus og / eller, hvor en del af området skal anvendes til andet formål, f. eks. byudvikling
 • Landbrug med elever, praktikpladser o. lign. vægtes ikke anderledes
 • Landbrug med godkendt vaskeplads med olieudskiller vægtes ikke anderledes
 • Modtages der tilbud i forbindelse med off. udbud af arealer over 4 ha., søger By & Miljø arealerne bortforpagtet og er samtidig bemyndiget til at fasterætte forpagtningsafgiften

Se arealer på kort

Det er muligt at orientere sig om jorde og ejendommes beliggenhed på kommunekortet. Brug zoomfunktionen til at se detaljer / få overblik. Ved at markere og bestemme grund, kan man orientere sig yderligere om arealet, bl.a. om hvornår den aktuelle bortforpagtning udløber.

Udsnit af kortet ses nedenfor.

Link til stort kommune kort.

 

Hvor ligger jorden?

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her