Landbrugsjord til forpagtning

Hillerød Kommune ejer jord flere steder i kommunen, som bortforpagtes til private til landbrugsmæssig dyrkning eller græsning. Kommunen ejer også ejendomme, som udlejes til private eller anvendes af foreninger.

Aktuelle jorde og ejendomme til bortforpagtning/leje ses her på siden. Udbud annonceres desuden i Hillerød Posten.

 

Retningslinjer for bortforpagtning

 • Arealerne skal dyrkes sprøjtefri eller økologisk
 • Forpagtningsåret for dyrkningsarealer skal i videst muligt omfang vare fra 1. september til 31. august og med forpagters mulighed for op til 1 måned forlængelse
 • Forpagtningsåret for græsarealer følger i videst muligt omfang kalenderåret
 • Forpagtningsperioden skal i videst mulige omfang være 5 år eller derover
 • Forpagtningsafgiften skal udgøre en fast pris
 • I det omfang Hillerød Kommune råder over uudnyttede betalingsrettigheder, udlejes disse sammen med forpagtningen i hele forpagtningsperioden
 • Evt. jagt- og fiskeret tilkommer Hillerød Kommune, men udbydes sammen med forpagtningen i de tilfælde hvor det vurderes rentabelt
 • Udbuddet annonceres på kommunens hjemmeside og mindst én gang i et relevant dagblad/ugeavis
 • Økologiske tilbud vægtes højere end sprøjtefri. Økologisk drift vægtes med faktor 100 og sprøjtefri drift vægtes med faktor 90
 • Forpagter foranlediger og bekoster bekæmpelse af kæmpebjørneklo, idet omfang der udstedes påbud herom
 • Gylle må udbringes på arealerne jf. bestemmelser i den til enhver tid gældende husdyrbekendtgørelse, pt. nr. 1695 af den 19. december 2006
 • Slam må ikke udbringes på arealerne
 • Forpagtningskontrakten kan opsiges af Hillerød Kommune med 9 måneders varsel til ophør den 1. i en måned, i de tilfælde, hvor ejendommen eller en del heraf i forpagtningsperioden ændrer zonestatus og/eller, at en hvilken som helst del af arealet skal anvendes til andre formål, f.eks. byudvikling
 • Landbrug med elever, praktikpladser o. lign. vægtes ikke anderledes
 • Landbrug med godkendt vaskeplads med olieudskiller vægtes ikke anderledes
 • Modtages der ingen tilbud i forbindelse med off. udbud af arealer over 4 ha., søger By & Miljø arealerne bortforpagtet og er samtidig bemyndiget til at fastsætte forpagtningsafgiften

Se arealer på kort

Det er muligt at orientere sig om jorde og ejendommes beliggenhed på kommunekortet. Brug zoomfunktionen til at se detaljer / få overblik. Ved at markere en bestemt grund, kan man orientere sig yderligere om arealet, bl.a. om hvornår den nuværende bortforpagtning udløber.

Udsnit af kortet ses nedenfor.

Link til stort kommune kort.

 

Hvor ligger jorden?

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS