Landbrugsjord til forpagtning

Hillerød Kommune ejer jord flere steder i kommunen, som bortforpagtes til private til landbrugsmæssig dyrkning eller græsning. Kommunen ejer også ejendomme, som udlejes til private eller anvendes af foreninger.

Aktuelle jorde og ejendomme til bortforpagtning/leje ses her på siden. Udbud annonceres desuden i Hillerød Posten.

AKTUELT: Bortforpagtning af landbrugsjord til græsning (Bøllemosen og Smørkildebakken)

Landbrugsjord beliggende Bøllemosen og Smørkildebakken, matr. nr. 6a, 6ø, 1 pi Trollesminde, Hillerød Jorder og 6aø Hillerødsholm, Hillerød Jorder samt del af matr. nr. 1 ln Favrholm, Hillerød Jorder, beliggende Trollesmindealle 27, Roskildevej 6 samt Smørkildevej 6, 3400 Hillerød. Bortforpagtes fra den 15. marts 2017 – 31. december 2021. Der er tale om ca. 11,82 ha. landbrugsjord, som ligger med græs og kun må afgræsses med kvæg.  Der må ikke gødes, sprøjtes m.v.. Det støtteberettigede areal udgør ca. 11,82 ha. Der medfølger ikke betalingsrettigheder.

Arealet er indhegnet, forpagter har vedligeholdelses og fornyelsespligten. Hegnet er et elhegn, men ikke tilsluttet en elmåler. Forpagter skal selv afholde evt. udgifter til etablering og levering af el til hegnet.

Tilbud angives i hele kr. pr. ha.
Der kan kun afgives ét tilbud pr. tilbudsgiver.
Kontrakten vil ikke være til forhandling, hvorfor tilbudsgiver skal tage højde for betingelser og vilkår i forbindelse med sin tilbudsgivning.

Landskabsplan for Bøllemosen kan hentes her på siden.

Tilbuddet skal sendes i en lukket kuvert mærket ”UDBUD – MÅ IKKE POSTÅBNES”.

Forpagtningsaftalen kan hentes fra boksen "Aktuelle bortforpagtninger" her på siden.

Tilbud sendes til:
Hillerød Kommune, Ejendomme
”UDBUD – MÅ IKKE ÅBNES”
Att.: Merete Rønne
Trollesmindealle 27
3400 Hillerød

Tilbud skal være Hillerød Kommune i hænde senest mandag den 13. marts 2017 kl. 12.00.
De indkomne tilbud, vil ikke blive åbnet i overværelse af de bydende.

Hillerød Kommune er frit stillet med hensyn til at vælge det mest fordelagtige bud og eventuelt forkaste dem alle.

For yderligere oplysninger henvises til Hillerød Kommune, Ejendomme, Merete Rønne, tlf. 72 32 03 51, mail: mero@hillerod.dk.

Hvor ligger jorden (Bøllemosen)?

Hvor ligger jorden (Smørkildebakken)?

 

AKTUELT: Bortforpagtning af landbrugsjord - græsning (ca. 6,2 ha beliggende Rønbjerg Alle 2A)

Del af landbrugsjord beliggende Rønbjerg Alle 2A, 3400 Hillerød, del af matr. nr. 14 Trollesminde, Hillerød Jorder forpagtes fra den 1. januar 2017 til 31. august 2021. Der er tale om ca. 6,2 ha. landbrugsjord, som ligger med græs og kun må afgræsses med kvæg eller får. Der må ikke gødes, sprøjtes m.v.. Det støtteberettigede areal udgør ca. 6,2 ha. Der medfølger ikke betalingsrettigheder.

Forpagtningsaftalen  kan hentes fra boksen "Aktuelle bortforpagtninger" her på siden.

Interesserede kan kontakte Hillerød Kommune, Ejendomme, Merete Rønne, tlf. 72 32 03 51, mail: mero@hillerod.dk.

Hvor ligger jorden? 

AKTUELT: Bortforpagtning af landbrugsjord - græsning (ca. 6,9 ha ved Ø. Strødam Nødebo)

Del af Landbrugsjord beliggende Sophienborg Alle 7, 3400 Hillerød del af matr. nr. 5 C, Ø. Strødam, Nødebo forpagtes fra den 1. januar 2017 til 31. august 2025. Der er tale om ca. 6,9 ha. landbrugsjord, som ligger med græs og kun må afgræsses med kvæg. Der må ikke gødes, sprøjtes m.v.. Det støtteberettigede areal udgør ca. 6,9 ha. Der medfølger ikke betalingsrettigheder.

Forpagtningsaftalen  kan hentes fra boksen "Aktuelle bortforpagtninger" her på siden.

Interesserede kan kontakte Hillerød Kommune, Ejendomme, Merete Rønne, tlf. 72 32 03 51, mail: mero@hillerod.dk.

Hvor ligger jorden? 

 

AKTUELT: Bortforpagtning af landbrugsjord - Græsning (ca. 12 ha, Trollesminde alle 27)

Del af Landbrugsjord beliggende Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød del af matr. nr. 1 lo, Favrholm, Hillerød Jorder forpagtes fra den 1. januar 2017 til 31. august 2022. Der er tale om ca. 12 ha. landbrugsjord, som ligger med græs og kun må afgræsses med kvæg eller heste. Der må ikke gødes, sprøjtes m.v.. Det støtteberettigede areal udgør ca. 12 ha. Der medfølger ikke betalingsrettigheder.

Forpagtningsaftalen  kan hentes fra boksen "Aktuelle bortforpagtninger" her på siden.

Interesserede kan kontakte Hillerød Kommune, Ejendomme, Merete Rønne, tlf. 72 32 03 51, mail: mero@hillerod.dk.

Hvor ligger jorden?

Retningslinjer for bortforpagtning

 • arealerne skal dyrkes sprøjtefri eller økologisk
 • forpagtningsåret for dyrkningsarealer skal i videst muligt omfang vare fra 1. september til 31. august og med forpagters mulighed for optil 1 måned forlængelse
 • forpagtningsåret for græsarealer følger i videst muligt omfang kalenderåret
 • forpagtningsperioden skal i videst mulige omfang være 5 år eller derover
 • forpagtningsafgiften skal udgøre en fast pris
 • i det omfang Hillerød Kommune råder over uudnyttede betalingsrettigheder, udlejes disse sammen med forpagtningen i hele forpagtningsperioden
 • evt. jagt- og fiskeret tilkommer Hillerød Kommune, men udbydes sammen med forpagtningen i de tilfælde hvor det vurderes rentabelt
 • udbuddet annonceres på kommunens hjemmeside og mindst én gang i et relevant dagblad/ugeavis
 • økologiske tilbud vægtes højere end sprøjtefri. Økologisk drift vægtes med faktor 100 og sprøjtefri drift vægtes med faktor 90
 • forpagter foranlediger og bekoster bekæmpelse af kæmpebjørneklo, idet omfang der udstedes påbud herom
 • gylle må udbringes på arealerne jf. bestemmelser i den til enhver tid gældende husdyrbekendtgørelse, pt. nr. 1695 af den 19. december 2006
 • slam må ikke udbringes på arealerne
 • forpagtningskontrakten kan opsiges af Hillerød Kommune med 9 måneders varsel til ophør den 1. i en måned, i de tilfælde, hvor ejendommen eller en del heraf i forpagtningsperioden ændrer zonestatus og/eller, at en hvilken som helst del af arealet skal anvendes til andre formål, f.eks. byudvikling
 • landbrug med elever, praktikpladser o. lign. vægtes ikke anderledes
 • landbrug med godkendt vaskeplads med olieudskiller vægtes ikke anderledes
 • modtages der ingen tilbud i forbindelse med off. udbud af arealer over 4 ha., søger By & Miljø arealerne bortforpagtet og er samtidig bemyndiget til at fastsætte forpagtningsafgiften

Se arealer på kort

Det er muligt at orientere sig om jorde og ejendommes beliggenhed på kommunekortet. Brug zoomfunktionen til at se detaljer / få overblik. Ved at markere en bestemt grund, kan man orientere sig yderligere om arealet, bl.a. om hvornår den nuværende bortforpagtning udløber.

Udsnit af kortet ses nedenfor.

Link til stort kommune kort.

 

Hvor ligger jorden?

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld Hillerøds nyhedsbrev.

RSS