Tilsyn & Miljøgodkendelser

Her kan du finde viden om hvad et miljøtilsyn indebærer, samt hvilke forhold I som virksomhed har pligt til at have i orden.

Hvad er et miljøtilsyn?

Kommunen fører tilsyn med flere typer virksomheder. Enkelte større virksomheder hører dog under miljøstyrelsen.


Ved et miljøtilsyn gennemgås virksomhedens produktions- og miljøforhold, herunder spildevand, luft, støj samt oplag af farligt affald og andet affald. Medfører en virksomheds drift væsentlig forurening eller overtrædelse af miljølovgivningen, får virksomheden enten: 

 • en henstilling, som kan sidestilles med en aftale, eller
 • en indskærpelse, som pointerer et vilkår i en tilladelse eller i en bekendtgørelse,  
 • et påbud, som er et juridisk bindende miljøkrav

Kommunen fastsætter en tidsfrist for, hvornår miljøkravene skal være opfyldt. Virksomheder reguleres individuelt. Vilkår i påbud, godkendelser og tilladelser tager udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger og bekendtgørelser. Overtræder virksomheden vilkår i påbud, godkendelser/tilladelser eller bestemmelser i kommunens regulativer og forskrifter, miljøbeskyttelsesloven eller bekendtgørelser, kan kommunen anmelde virksomheden til politiet. 

Ved miljøtilsyn har kommunen ret til at få indsigt i alle oplysninger, der har at gøre med virksomhedens forhold. 

Kommunen vil foranledige et ulovligt forhold lovliggjort ved at afgive en indskærpelse eller et påbud. Der er ikke tale om fastlæggelse af nye vilkår, men om at indskærpe allerede gældende regler.

Tilsynsfrekvens

Hillerød Kommune skal hvert år gå en række tilsyn på de tilsynspligtige landbrug og virksomheder i Kommunen.

Tilsynsfrekvensen er basseret på størrelsen af virksomheden/landbruget samt de aktiviteter der er knyttet til virksomheden/landbruget. På de større tilsynspligtige virksomheder/landbrug er tilsynsfrekvensen hvert 3 år, mens den på mindre virksomheder/landbrug er omkring hvert 6 år.

Ud over de faste årlige tilsyn skal Kommunen gå to kampagner om året. Et kampagnetilsyn har typisk fokus på et enkelt område indenfor miljølovgivningen, f.eks. olietanke eller affaldshåndtering. Man kan som landbrug eller virksomhed derfor godt få et kampagnetilsyn, selvom der ikke er gået 3 eller 6 år siden sidste almindelige tilsyn.

Virksomheders pligter på miljøområdet

Virksomhederne skal selv sørge for at indhente tilladelser og godkendelser.

 • Virksomheder som er opført på Miljøstyrelsens "liste over godkendendelsespligtige virksomheder", skal ansøge om miljøgodkendelse. Ved udvidelser og ændringer af disse virksomheder skal der også søges om miljøgodkendelse.
 • Autoværksteder skal anmelde etablering, samt ændringer eller udvidelser der medfører øget forurening til kommunen.
 • Virksomheder som udleder processpildevand, skal have en tilslutningstilladelse, hvori der fastsættes grænseværdier og kontrolvilkår.  
 • Virksomheder hvor der fremkommer farligt affald, skal anmelde dette til Hillerød kommun.
 • Virksomheder skal indhente byggetilladelse hos Hillerød Kommune, ved etablering af oplag for farligt affald/råvarer, samt afkastforhøjelse på skorstene mv.
 • Virksomheder der ønsker at tage en nedgravet olietank ud af brug, skal anmelde dette til kommunen.

Passer nogle af ovenstående punkter på din virksomhed, så skriv til miljo@hillerod.dk. Autoværksteder skal udfylde nedenstående anmeldeskema og vedhæfte denne i mailen.

Anmeldeskema autoværksteder

Tilsynsplan

Hillerød Kommune skal hvert fjerde år udarbejde en tilsynsplan. 

Tilsynsplan 2013 -2016

Tilsynsberetning

Kommunen skal hvert år inden den 1. april indberette en række oplysninger til Miljøstyrelsen om det udførte miljøtilsyn det foregående år.

Læs mere om tilsynsarbejdet i nedenstående beretning.

 

Tilsynsberetning 2015

Tilsynsberetning 2015

Kampagne suppleringsvarmeværker

Kampagne møddingspladser

Tilsynsberetning 2014

Tilsynsberetning 2014

Miljøgodkendelse 

Før du søger om miljøgodkendelse er det altid en god idé at orientere dig i forhold til: 

bekendtgørelsen om godkendelse af listevirksomheder , eller

bekendtgørelsen om miljøgodkendelse af husdyrbrug, samt evt.

bekendtgørelsen om standardvilkår

 

OBS!  Hillerød Kommune opfordrer til, at I kontakter miljøafdelingen for at få en forhåndsdialog, for en forventningsafstemning og en god start på processen.

 

Miljøgodkendelser for virksomheder skal søges via Byg & Miljø

Miljøgodkendelser for landbrug (kun § 11 og §12) skal søges via Husdyrgodkendelse.dk

Mindre miljøgodkendelser for landbrug skal søges via miljo@hillerod.dk, ved at udfylde og indsende miljøstyrelsens skema

 

På Byg & Miljø siden guides man igennem de forskellige punkter, der er relevante for at udfylde en korrekt ansøgning om miljøgodkendelse, basseret på hvilken virksomhed der er tale om samt de tilhørende aktiviteter.

BEMÆRK: Det er muligt at indsende en ufuldendt ansøgning, men den endelige sagsbehandling startes først når Kommunen vurderer, at ansøgningen er fyldestgørende. Dette gælder både for virksomheder og landbrug.

 

Sagsbehandlingstider:

Type Sagsbehandlingstider
Virksomheder på bilag 1 – ofte store virksomheder/potentielt miljøbelastende 200 dage
Virksomheder på bilag 2 – ofte mindre virksomheder/potentielt mindre miljøbelastende 130 dage
Landbrug – mindre § 10 110 dage (max 180)
Landbrug – mellemstore § 11 155 dage (max 180)
Landbrug – store § 12 180 dage (max 180)
Arealgodkendelse - § 16 160 dage
Tillæg og revurderinger Samme antal dage som typen af godkendelse

 

I løbet af sagsbehandlingen vil miljøsagsbehandleren muligvis spørge ind til yderligere oplysninger i forskellige forhold, denne korrespondance vil oftest foregå pr. mail, og den tid hvor Kommunen afventer svar fra virksomheden/landbruget, vil ikke indgå i den samlede sagsbehandlingstid.

Miljøgodkendelser er omfattet af bekendtgørelsen om brugerbetaling

Gebyr ved tilsyn og miljøgodkendelser

Virksomheder og landbrug over 3 DE (dyreenheder) har brugerbetaling for miljøtilsyn og miljøgodkendelser. Brugerbetalingen består at det antal timer som miljøsagsbehandleren har brugt på virksomheden/landbruget.  

Der skal ikke betales moms af brugerbetalingen. Taksten pristalsreguleres årligt af Miljøstyrelsen.

For "fremmede tjenesteydelser", dvs. hvor myndigheden i forbindelse med tilsyn og godkendelse får udført analyser og målinger på den enkelte virksomhed, skal virksomheden betale 57,79 % af regningsbeløbet ekskl. moms.

Tidsforbruget skal registreres pr. dag til nærmeste halve time. Tidsforbruget og fremmede tjenesteydelser opdeles i:

 • Godkendelse – aktiviteter på virksomheden
 • Godkendelse – aktiviteter uden for virksomheden
 • Tilsyn m.v. – aktiviteter på virksomheden
 • Tilsyn m.v. – aktiviteter uden for virksomheden.

Opkrævningen af brugerbetalingen/tilsynsgebyret én gang om året i november/december.

 

Hvad medregnes?

Medregnes

Medregnes ikke

Aktiviteter efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (miljøgodkendelse) og kapitel 9 (tilsyn).  

Aktiviteter, der er knyttet direkte til den enkelte virksomhed. Det gælder både aktiviteter ude på virksomheden og ved skrivebordet eller andetsteds fx møde hos ekstern konsulent.

Aktiviteter efter andre dele af miljøbeskyttelsesloven eller efter andre love.

Generel planlægning af tilsynsarbejdet eller fastlæggelse af en generel praksis.

Generel vidensopbygning og efteruddannelse om miljøforhold, også selvom viden skal benyttes på en konkret virksomhed, medregnes heller ikke.

Miljøgodkendelse:

 • Sagsbehandling af godkendelsesansøgningen
 • Møder og tilsyn, vejledning, prøveudtagning, måling, beregninger samt afgørelse i forbindelse med godkendelsen
 • Revurdering af godkendelser
 • Behandling af sager om påbud efter § 41 eller § 42.
 • Behandling af ansøgninger om spildevandstilladelse
 • Nedgravning af stoffer, produkter og materialer, herunder olie og kemikalier
 • Behandling af sager om olietanke
 • Tilsyn og sagsbehandling med jord- og grundvandsforurening efter jordforureningsloven
 • Tilsyn på baggrund af ubegrundede naboklager over virksomheden
 • Første tilsyn på baggrund af berettigede naboklager
 • Dialog om ikke-regulerbare emner fx frivillig miljøledelse, forebyggende miljøindsats og renere teknologi / BAT. Undtaget er dog, hvis det er en integreret og nødvendig del af tilsyns- eller godkendelsesarbejdet
 • Kørsel
 • Selvhjælpshandlinger
 • Sagsbehandling ved behandling af klage i Miljøstyrelsen eller andre klagenævn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tilsyn:

Tilsyn og sagsbehandling med overholdelse af miljøbeskyttelsesloven samt regler og afgørelser udstedt efter miljøbeskyttelsesloven. Det indebærer:

 • Forberedelse af tilsyn
 • Aktivt tilsyn med spildevand, støj, luft, lugt, affald, farligt affald
 • Kontrol af vilkår i miljøgodkendelser og spildevandstilladelser
 • Prøvetagning, analyser, målinger
 • Udfærdigelse af beregninger
 • Vejledning om krav, der skal overholdes
 • Dialog om regulerbare miljøforhold
 • Opfølgning af tilsyn
 • Udfærdigelse af tilsynsrapport
 • Håndhævelse (henstilling, indskærpelse, påbud og forbud) samt politianmeldelse
 • Tilsyn og sagsbehandling med klagesager, der kan medføre påbud efter § 42
 • Udtalelse om virksomhedens grønne regnskab, herunder også frivillige grønne regnskaber
 • Kategorisering af virksomheden.

Offentliggørelse af tilsynsnotater og miljøgodkendelser

Her kan du finde de miljøgodkendelser samt tilsynsnotater som Hillerød Kommune skal offentliggøre.

 

Miljøgodkendelser

CGB Eloxering - Industrivænget 19, Skævinge

Hillerød Kraftvarmeværk - Hestehavevej 1, Hillerød

§ 12 Miljøgodkendelse af landbrug Tilsbækgård, Enghaven 5

§ 31 tilladelse til ændring af dyrehold, Tilsbækgård, Enghaven 5

Miljøgodkendelse af Hillerød Ny Genbrugsplads, Lyngevej 2

 

Tilsynsnotater

7-eleven vaskehal

Tilsynsnotat Hillerød Kraftvarmeværk

Tilsynsnotat Nordsjællands Svæveflyveklub

Tilsynsnotat AG-Lagercenter

Hillerød Varme A/S

OJ-Auto

JA-Auto

Tommi Bakmann Auto

Frydendal Auto

Boyes Auto

Jubii's Auto

Vandborg Trading

Semler Retail

Hillerød Genbrugsplads

Shell Express

Shell med seven 11 - Frederiksværksgade 87

Shell med seven 11 - Københavnsvej 53

St. Lyngby Auto

Autohuset Tofte

Boyes Auto - opfølgning

Jubii Auto - opfølgning

Brdr. Jørgensen I/S

Erhvervsskolen Nordsjælland

Gørløse Auto

Hillerød Autolakereri - Braune

Frydendal Auto - opfølgning

JA - Auto - opfølgning

Vandborg Trading - opfølgning

Lindbjerg Autoservice

R..P. Autoservice 

Tommi Bakmann - opfølgning

Snedker- og Tømmerfirmaet Felix Wolff

OJ - Auto - opfølgning

ISS Kloak- og Industriservice

Tømrer- og snedkermester Børge Nielsen

Nordsjællands metalstøberi

Falck

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her