Olietanke

Her kan du læse om reglerne for olietanke - om din olietank f.eks. er for gammel, eller hvad du skal gøre ved spild fra din tank.

Dit ansvar og Olietanksbekendtgørelsen

Er du i tvivl – så bør du læse her på siden om de vigtigste miljøregler for olietanke. Muligvis er der behov for, at din oliefyrstekniker skal forbi og ændre installationen eller blot kontrollere, om olietanken lever op til de nye regler på området. Sidstnævnte kan du også få gjort af din skorstensfejer.

Det er dit ansvar at tanken er lovlig

I tilfælde af olieudslip er du ansvarlig for oprensning af olieforurening. I den forbindelse skal det nævnes, at det for villatanke er lovpligtigt, at alle har tegnet en ansvarsforsikring. Det har du automatisk, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der bliver forsynet med fyringsolie fra et af disse. Dette gælder stort set alle.

Er du i tvivl om hvorvidt du automatisk er dækket, kan du kontakte dit olieselskab. Hvis olietanken og rørsystemet ikke lever op til de fastsatte regler og krav, kan olieselskabets forsikringsselskab afvise at dække skaden. I så fald skal du selv betale for at få fjernet den forurening, der er opstået. Det er derfor vigtigt, at din olietank er i forsvarlig stand og lever op til kravene.

Er du i tvivl, er det en god ide at kontakte din oliefyrstekniker eller skorstensfejer og få foretaget et tjek i forbindelse med det årlige besøg. Teknikeren gennemgår forholdene omkring din olietank, giver dig gode råd om din olietanks tilstand og fortæller, hvis der er ting, der skal bringes i orden. Du vil modtage en tankeftersynsrapport, når teknikeren har gennemgået forholdene.

Miljøreglerne for olietanke findes i Miljøministeriets bekendtgørelse om "Indretning, etablering og drift af olietanke, rørsystemer og pipelines" (olietankbekendtgørelsen).

Olietanksbekendtgørelsen

Ny olietank

Hvis du køber en ny olietank, skal du huske, at leverandøren skal overdrage dig en tankattest. Tankattesten er din garanti for, at den købte tank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie.

Hvis du etablerer en tank skal du anmelde det til kommunen. Husk at oplyse, hvor på din grund tanken skal være (skitse over tankens placering) – samt om tidspunktet for etableringen. Du skal anmelde det til kommunen senest 14 dage før etableringen af tanken påbegyndes. Hvis der er særlig risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller nærliggende vandindvindingsanlæg, kan kommunen forbyde etableringen af tanken.

Du skal sende en kopi af tankattesten og en oversigtstegning til Hillerød Kommune, Miljø Byg og Beredskab. Dette skal du gøre senest samtidig med etableringen af olietanken.

Hvis du allerede har en olietank men ikke er i besiddelse af tankattesten, kan det være, at kommunen har en kopi af den. Det er dog ikke altid tilfældet. Hvis vi har en kopi af tankattesten, skal den ligge i ejendommens byggesag.

Krav til indretning

Overfyldningsalarm

Der skal være monteret en overfyldningsalarm på din olietank, hvis den ikke er gravet ned i jorden. Overfyldningsalarmen advarer, så olieudslip ved overfyldning af tanken undgås. Du kan tale med din oliefyrstekniker om, hvordan alarmen monteres.

 

Enstrenget rørføring

Der må ikke være etableret returrør (dobbelt rørføring) mellem tank og oliefyr, da der så vil være risiko for, at returrøret kan blive utæt, så olie kan løbe ud i jorden. Er dette tilfældet, skal returrøret afmonteres, og der skal blændes i begge ender. Tal med din oliefyrstekniker om, hvordan installationen udføres.

Spild fra olietank

Forurening fra villaolietanke kan ske på grund af udslip fra selve tanken (eksempelvis gennemtæring) eller fra rørforbindelser. Forureningen kan være sket pludselig, eller den kan være sket over længere tid.

Hvis du konstaterer en forurening fra din olietank, skal du straks forsøge at begrænse udslippet og evt. kontakte Falck. Derefter skal du kontakte dit olieselskab eller oliefyrsmontør samt Miljø Byg og Beredskab. Ifølge Miljøbeskyttelsesloven har du pligt til at underrette kommunen om en evt. jordforurening.

Hvis der stadig er olie i din tank, skal du få dit olieselskab eller din oliefyrsmontør til at tømme tanken og afkoble olietanken fra oliefyret.

Efter din anmeldelse vil Hillerød Kommune foretage et tilsyn på din ejendom. På baggrund af tilsynet vil vi udstede et påbud om undersøgelse og oprensning af den konstaterede forurening. I praksis vil både undersøgelse og oprensning af jordforureningen ske gennem et forsikringsselskab, som oliebranchen har lavet en aftale med. Alle ejere af lovlige olietanke er nemlig automatisk omfattet af en forsikringsordning, der dækker udgifterne i forbindelse med undersøgelse og oprensning efter en olieforurening. Forsikringen dækker dog kun, hvis tanken er lovlig, og hvis forureningen er anmeldt til kommunen senest 3 måneder efter, at den er sket eller opdaget.

Flytning af olietank

En nedgravet olietanke må ikke flyttes. 

Overjordiske tanke må flyttes – dog skal der altid ske anmeldelse til kommunen, da nedtagningen er en sløjfning og opstilling på et nyt sted er at betragte som en nyetablering.

Til disse tanke er ikke altid udfærdiget en tankattest. Her skal du sikre dig, at tanken er forsynet med mærkeskilt, hvor fabrikationsår og andre specifikationer fremgår.

Hvis du ikke har en tankattest skal oplysningerne fra mærkeskiltet meddeles kommunen. Ellers gælder samme anmelderegler som for nye tanke.

Hvornår skal din olietank sløjfes?

De nye miljøregler skal sikre, at jord og drikkevand ikke forurenes med fyringsolie. Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Derfor er der fastsat regler om sløjfningsterminer for de forskellige typer af tanke.

Fabrikationsåret kan i de fleste tilfælde ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der. Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis af oliefyrsteknikeren. 

 

Tanktype Levetid Undtagelser
Overjordisk ståltank 30 år 40 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet
Nedgravet tank 40 år 50 år, hvis tanken er indvendigt korrosionsbeskyttet
Overjordisk plasttank 25 år 40 år, hvis tanken har dobbeltvæg
Nedgravet plasttank 45 år  

  

Har du et anlæg, der er i åbenlys uforsvarlig stand (fx en meget rusten tank eller en tank, som er lige ved at vælte) kan kommunen påbyde dig at reparere eller sløjfe den.   

Vær OBS på din olietank

Miljøstyrelsen har udsendt brev til ejere, hvor der i BBR er registreret en olietank på under 6000 liter. I brevet oplyser Miljøstyrelsen om, hvornår olietanke skal sløjfes. Brevet kan ses her.

Især ejere med nedgravede plasttanke skal være opmærksomme på sløjfningsterminen der hedder 31. marts 2015,  hvis tanken er 45 år eller ældre.

Når en olietank tages varigt ud af brug skal Hillerød Kommune have besked. Dette gøres ved at udfylde sløjfningsskema for olietanke og sende/maile det til Hillerød Kommune, Miljø Byg og Beredskab via miljo@hillerod.dk.

Hvis du får anden opvarmning end oliefyr

Hvis din olietank tages varigt ud af brug - for eksempel fordi der bliver indlagt fjernvarme eller naturgas - skal tanken sløjfes.

Sløjfning af olietank

Olietanke, der skal sløjfes, skal tømmes for restindhold. Herefter skal tanken fjernes, eller påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken.

Husk at du skal meddele kommunen, at du har sløjfet tanken, ved at sende et udfyldt sløjfningsskema med oplysninger om hvordan sløjfningen er sket og sende det til Hillerød Kommune, Miljø Byg og Beredskab via miljo@hillerod.dk.

Sløjfningsskema

Specialkrav til mellemstore tanke

Der er krav for mellemstore olietanke i forhold til tæthedsprøvning, udskiftning af rør og volumenmåler m.m. 

Mellemstore olietanke defineres som:

  • Overjordiske olietanke; 6.000-200.000 l.
  • Nedgravede olietanke; 6.000-100.000 l.

 

Tæthedsprøvning og inspektion

Anlæg med enkeltvæggede olietanke skal inspiceres og tæthedsprøves med følgende intervaller:

  • Tanke, som er indvendigt korrosionsbeskyttet, skal inspiceres hvert 10. år
  • Tanke, som ikke er korrosionsbeskyttet, skal inspiceres mindst hvert 5. år

Tæthedsprøvningen skal også omfatte tankens rørsystem.

For enkeltvæggede tanke, som ikke tidligere har været omfattet af kravet om tæthedsprøvning, skal inspektionen og tæthedsprøvningen være foretaget inden d. 1. april 2010.

Inspektion og tilstandsrapport skal udføres af en særlig sagkyndig og efter særlige retningslinier. Tankejeren skal sikre sig, at den udførende person har den krævede uddannelse.

Tanke med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm samt dobbeltvæggede tanke og rørsystemer er undtaget kravet om tæthedsprøvning, men skal stadig inspiceres.

Udskiftning af nedgravede stålrør

Nedgravede væskeførende stålrør, som ikke er galvaniserede eller omfattet af effektiv katodisk beskyttelse, skal udskiftes med typegodkendte rør senest 30 år efter installationen. For rør ældre end 30 år gives dog en frist indtil 31. december 2010.

Volumenmåler

Mellemstore olietanke skal senest den 1. januar 2010 have installeret en volumenmåler til opgørelse af forbruget. Disse forbrugsdata skal anvendes i den lovpligtige beholdningskontrol.

Generelle krav til egenkontrol af tankanlæg

Ejer og bruger af mellemstore olietanke skal løbende kontrollere, at tankanlægget er tæt.

Dobbeltbæggede tanke eller rør skal kontrolleres med overvågning. Automatisk overvågningsanlæg skal funktionsafprøves hvert år. Manuel overvågning skal ske ugentligt.

Enkeltvæggede tanke kan kontrolleres med elektronisk pejleudstyr med lækagealarm. Der skal føres et beholdningsregnskab hver måned ud fra målinger med pejleudstyret. Hvis den enkeltvæggede tank ikke har elektronisk pejleudstyr med lækagealarm, skal der føres regnskab over beholdning i tanken samt påfyldte og aftappede eller i øvrigt forbrugte mængder. Regnskabet skal gøres op hver 14. dag, når der er volumenmåler ellers ugentligt.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS