Kloak

Hillerød Kommune er i fuld gang med en langsigtet strategi for håndtering af regn- og spildevand, som led i klimatilpasningen. Når kloakkerne ikke kan følge med nutidens og fremtidens nedbør, medfører det oversvømmelser fra kloakken i private hjem og på sårbare områder. Dette skal undgås. I øjeblikket arbejder Hillerød Kommune og Forsyning sammen om at finde løsninger på fremtidens nedbørs udfordringer. En ny strategi vil blive præsenteret i en nye spildevandsplan, som skal være færdig i 2018.

Mange områder i kommunen er fælleskloakerede, hvor regn- og spildevand afledes i samme ledning. I nye byområder håndteres spildevand og regnvand separat, hvor regnvand renses og enten nedsives lokalt eller ledes ud i vandmiljøet. 

Se fælleskloakering og separatkloakering illustreret nedenfor.

Seperat kloakering
 

Nederst på siden findes der yderligere informationsfoldere om hvilke løsninger der findes for LAR - Lokal Afledning af Regnvand.

Dine kloakforhold

På Hillerød Kommunes hjemmeside kan du via vores webkort finde oplysninger om hvilket kloakopland din grund ligger i. Dvs. ligger din grund i et opland der er fælleskloakeret, separatkloakeret eller spildevandskloakeret. I åbenland områderne, er der som oftest private spildevandsanlæg og derfor er de ikke med i et kloakopland. 

Guide til webkort

I værktøjslinjen øverst på webkortet, kan du finde din adresse ved at trykke på "adressesøgning". Vejnavn og nummer skal skrives i hver sit felt. Til venstre under korttemaer, klikker du på Forsynings mappen og derefter på Spildevands mappen. Her kan du klikke eksisterende og planlagte kloakoplande på. 

Tilslutning til kloak

Når Hillerød Forsyning har etableret ny hovedkloak og ført stik frem til skel, og entreprenøren har givet klarmelding, kan du vælge enten straks at tilslutte dig det nye stik for henholdsvis regn- og spildevand.

Du kan også vælge at vente på, at Hillerød Kommune fremsender et varslingsbrev efterfulgt af et påbud om separering af regnvand og spildevand. Det sker, efterhånden som vi kommer ud i de forskellige områder.

Tidsfristen i påbuddet er fastsat, jf. byrådets beslutning, til 1. maj 2018, eller 1 år efter Hillerød Forsyning har etableret en skelbrønd på din matrikel. 

 

Færdigmelding af kloak

Når regn- og spildevand er adskilt på din grund, og du har tilsluttet dig Hillerød Forsynings ledningssystem, skal du sende en færdigmelding underskrevet af en autoriseret kloakmester til Hillerød Kommunes miljøafdeling via miljo@hillerod.dk.

Færdigmelding

Hvorfor separere regnvandet?

Når der har været kraftige regnskyl, kan resultatet være, at fortyndet, urenset spildevand løber på overfladen og ud i vandløb og søer. Når vi adskiller regn- og spildevand i hver sin ledning, er det derfor med til at:

• reducere risikoen for oversvømmelse i boligområder 
• mindske risikoen for opblandet spildevand i kældre 
• aflaste renseanlæggene, da der er mindre regnvand, der ledes til disse, hvilket reducerer omkostningerne til rensning af spildevand 
• reducere risikoen for, at kloaknettet ikke har kapacitet til at håndtere vandmængderne fra kraftige regnskyl
• give færre overløb til søer og åer med en forbedring af vandmiljøet til følge

Læs mere om klimaindsatsen i Hillerød Kommune i folderen nedenfor.

 Klimaindsatsfolder

Hvad betyder separatkloakeringen for dig?

Når vi laver separatkloakering, adskiller vi regnvandet fra spildevandet på den enkelte ejendom og ude i vejen. Regnvandet bliver ført til ét af vores regnvandsbassiner, hvorfra det ledes videre til en nærliggende sø eller å. Spildevandet bliver ledt til et renseanlæg, hvor det bliver behandlet. 


Hvad gør Hillerød Forsyning? 

Hillerød Forsyning håndterer regnvand fra veje og pladser samt det vand fra private matrikler, som den enkelte borger ikke selv kan håndtere. 
Desuden graver Hillerød Forsyning nye spildevandsledninger ned i vejen, og den nuværende kloakledning bliver genanvendt som regnvandsledning. Ved hver enkelt matrikel etablerer forsyningen en ny skelbrønd. 

Hvad skal du gøre? 

Hvis du bor i et fælleskloakeret område, skal du have adskilt regn- og spildevand på din egen grund, når Hillerød Forsynings del af kloaknettet lægges om. Du skal sørge for, at regnvandet kobles på den nye skelbrønd, som Hillerød Forsyning har etableret. Det er Hillerød Kommune, der skal give tilladelse til at afkoble regnvandet og eventuelt nedsive det. Afkoblingen af regnvandet på din egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

Med den langsigtede separeringsstrategi, der er lagt frem i Spildevandsplanen, har du mulighed for at forberede dig i god tid og for eksempel udføre kloakarbejdet, hvis du alligevel skal lave en ombygning af din ejendom. 


Er du allerede separatkloakeret, bedes du venligst udfylde et spørgeskema og sende det retur til Hillerød Kommune enten pr. brev eller på mail til miljo@hillerod.dk

 Spørgeskema

Udgifter ved separering af regnvand

Hillerød Forsyning afholder udgifter til etablering af ny kloak i vejen, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag fra dig i forbindelse med arbejdet. Det, du skal betale for, er således udgiften til at skille regnvandet fra spildevandet på din egen grund og sørge for, at regnvandet bliver tilsluttet den nye skelbrønd, som Hillerød Forsyning har etableret. Resultatet af en omlægning fra fælles- til separatkloak bliver, at:

  • Spildevand fra toilet, bad, køkken med mere udledes til hovedledningen for spildevand
  • Regn- og drænvand fra din grund udledes til hovedledningen for regnvand

Du kan kontakte Hillerød Forsyning for mere information via info@hfors.dk.

Separering ved særligt kompliceret byggeri

Der kan være tilfælde, hvor det er teknisk meget svært og kompliceret at gennemføre en separatkloakering. 

Byrådet har besluttet, at såfremt kloakarbejdets omkostninger overstiger 70.000 kroner, vil det være muligt at opnå dispensation fra kravet om separatkloakering. Dispensationen vil ofte være tidsbegrænset og indebære krav om, at fuld separatkloakering skal gennemføres i forbindelse med fremtidig renovering af ejendommen og kloaksystemet. En ansøgning om dispensation for kompliceret byggeri skal i videst muligt omfang ledsages af: 

• en redegørelse for mulige løsninger for udførelse af hel eller delvis separering på ejendommen 
• prisoverslag fra entreprenør 

Der kan først søges om dispensation fra separatkloaring efter du har modtaget et påbud fra kommunen. 

Ansøg om dispensation

Privat fælleskloak

Hvis du bor i et område med privat fælleskloak, skal de ejendomme, der er tilkoblet fælleskloakken, selv betale omlægningen af den private kloak til separatsystem. 

Det er muligt at lade Hillerød Forsyning overtage privat fælleskloak, jf. betalingsvedtægten. Læs betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S her

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS