Kloak

Hillerød Kommune er i fuld gang med en langsigtet strategi for håndtering af regn- og spildevand, som led i klimatilpasningen. Når kloakkerne ikke kan følge med nutidens og fremtidens nedbør, medfører det oversvømmelser fra kloakken i private hjem og på sårbare områder. Dette skal undgås. I øjeblikket arbejder Hillerød Kommune og Forsyning sammen om at finde løsninger på fremtidens nedbørs udfordringer. En ny strategi vil blive præsenteret i en nye spildevandsplan, som skal være færdig i 2018.

Mange områder i kommunen er fælleskloakerede, hvor regn- og spildevand afledes i samme ledning. I nye byområder håndteres spildevand og regnvand separat, hvor regnvand renses og enten nedsives lokalt eller ledes ud i vandmiljøet. 

Se fælleskloakering og separatkloakering illustreret nedenfor.

Seperat kloakering
 

Nederst på siden findes der yderligere informationsfoldere om hvilke løsninger der findes for LAR - Lokal Afledning af Regnvand.

Dine kloakforhold

På Hillerød Kommunes hjemmeside kan du via vores webkort finde oplysninger om hvilket kloakopland din grund ligger i. Dvs. ligger din grund i et opland der er fælleskloakeret, separatkloakeret eller spildevandskloakeret. I åbenland områderne, er der som oftest private spildevandsanlæg og derfor er de ikke med i et kloakopland.

Fælleskloakeret: Spildevand og regnvand løber i samme kloakledning
Separatkloakeret: Spildevand og regnvand løber i hver sin kloakledning
Spildevandskloakeret: Spildevand løber til kloakledningen, mens rengvand håndteres på egen grund

Guide til webkort
Webkortet finder du ved at klikke på linket øverst på kommunens hjemmeside. I værktøjslinjen øverst på webkortet, kan du finde din adresse ved at trykke på "adressesøgning". Vejnavn og nummer skal skrives i hver sit felt. Til venstre under korttemaer, klikker du på mappen ”Forsyning” og derefter på mappen ”Spildevand”. Her kan du klikke eksisterende og planlagte kloakoplande på kortet.

Tilslutning til kloak

Når Hillerød Forsyning har etableret ny hovedkloak og ført stik frem til skel, og entreprenøren har givet klarmelding, kan du vælge straks at tilslutte dig det nye stik for henholdsvis regn- og spildevand. Du kan også vælge at vente til et senere tidspunkt. 

 

Færdigmelding af kloak

Når regn- og spildevand er adskilt på din grund, og du har tilsluttet dig Hillerød Forsynings ledningssystem, skal du sende en færdigmelding underskrevet af en autoriseret kloakmester til Hillerød Kommunes miljøafdeling via miljo@hillerod.dk.

Færdigmelding

 

Virksomheder - tilslutningstilladelse, spildevand til kloak 

I følgende situationer skal virksomheder kontakte kommunen:

 • Ny etablering
 • Udvidelse af eller ændringer i produktionen, der medfører øget mængde eller ændring i sammensætning af virksomhedens spildevand. Det kan f.eks. være installering af nye anlæg, nye proceslinjer, udvidelse af holdskift eller ændrede råstoffer.
 • Hvis virksomheden har processpildevand, men ingen tilslutningstilladelse, f.eks. fra en vaskehal eller vaskemaskine til metaldele 

Ved nye afledninger skal tilslutningstilladelsen være givet, inden spildevandet tilledes kloaksystemet. Derfor er det en god idé allerede i forbindelse med projektering eller overvejelser om ændringer at kontakte kommunen.

En ansøgning om tilslutningstilladelse skal sendes til miljo@hillerod.dk, ansøgningen skal indeholde oplysninger om følgende: 

 1. Virksomhedens og ejers/lejers navn, adresse og tlf.nr., gerne med kontaktperson.
 2. Hvornår afledningen begynder.
 3. Beskrivelse af virksomhedstype og den del af produktionen, der afleder spildevandet.
 4. Plan over placering af produktion og lagerlokaler, udendørs oplags- og vaskepladser m.v.
 5. Evt. flow- og procesdiagram (for produktionsvirksomheder).
 6. Tegninger over virksomhedens udvendige- og indvendige kloaksystem.
 7. Oplysninger om hvilke stoffer, der kan forventes at være i det afledte processpildevand og/eller sikkerhedsdatablade for produkterne.
 8. Den afledte maksimale mængde processpildevand pr. døgn og pr. år, samt variation i afledningen over døgn, uge, måned eller år.
 9. Det samlede årlige vandforbrug og vandmængde der afledes (fx. ved bimåler).
 10. Evt. redegørelse for at den valgte produktionsform bygger på den mindst forurenende teknologi. Spørg evt. nærmere herom i kommunen.
 11. Beskrivelse af eventuel rensning af spildevandet på virksomheden.
 12. Evt. egne forslag til vilkår (f.eks. prøveudtagningshyppighed, analyseparametre m.v.) for virksomheden.

Sagsbehandlingstiden for tilslutningstilladelser kan variere, du kan evt. ringe til miljøafdelingen før du søger: 72322170.

 

Hvorfor separere regnvandet?

Når der har været kraftige regnskyl, kan resultatet være, at fortyndet, urenset spildevand løber på overfladen og ud i vandløb og søer. Når vi adskiller regn- og spildevand i hver sin ledning, er det derfor med til at:

 • Reducere risikoen for oversvømmelse i boligområder 
 • Mindske risikoen for opblandet spildevand i kældre 
 • Aflaste renseanlæggene, da der er mindre regnvand, der ledes til disse, hvilket reducerer omkostningerne til rensning af spildevand 
 • Reducere risikoen for, at kloaknettet ikke har kapacitet til at håndtere vandmængderne fra kraftige regnskyl
 • Give færre overløb til søer og åer med en forbedring af vandmiljøet til følge

Læs mere om klimaindsatsen i Hillerød Kommune i folderen nedenfor.

 Klimaindsatsfolder

Hvad betyder separatkloakeringen for dig?

Når vi laver separatkloakering, adskiller vi regnvandet fra spildevandet på den enkelte ejendom og ude i vejen. Regnvandet bliver ført til ét af vores regnvandsbassiner, hvorfra det ledes videre til en nærliggende sø eller å. Spildevandet bliver ledt til et renseanlæg, hvor det bliver behandlet. 


Hvad gør Hillerød Forsyning? 

Hillerød Forsyning håndterer regnvand fra veje og pladser samt det vand fra private matrikler, som den enkelte borger ikke selv kan håndtere. 
Desuden graver Hillerød Forsyning nye spildevandsledninger ned i vejen, og den nuværende kloakledning bliver genanvendt som regnvandsledning. Ved hver enkelt matrikel etablerer forsyningen en ny skelbrønd. 

Hvad skal du gøre? 

Hvis du bor i et fælleskloakeret område, skal du have adskilt regn- og spildevand på din egen grund, når Hillerød Forsynings del af kloaknettet lægges om. Du skal sørge for, at regnvandet kobles på den nye skelbrønd, som Hillerød Forsyning har etableret. Det er Hillerød Kommune, der skal give tilladelse til at afkoble regnvandet og eventuelt nedsive det. Det er er ikke i alle områder man kan få tilladelse til nedsivning. Afkoblingen af regnvandet på din egen grund skal udføres af en autoriseret kloakmester. 

Med den langsigtede separeringsstrategi, der er lagt frem i Spildevandsplanen, har du mulighed for at forberede dig i god tid og for eksempel udføre kloakarbejdet, hvis du alligevel skal lave en ombygning af din ejendom. 

 

Udgifter ved separering af regnvand

Hillerød Forsyning afholder udgifter til etablering af ny kloak i vejen, og der opkræves ikke ekstra tilslutningsbidrag fra dig i forbindelse med arbejdet. Det, du skal betale for, er således udgiften til at skille regnvandet fra spildevandet på din egen grund og sørge for, at regnvandet bliver tilsluttet den nye skelbrønd, som Hillerød Forsyning har etableret. Resultatet af en omlægning fra fælles- til separatkloak bliver, at:

 • Spildevand fra toilet, bad, køkken med mere udledes til hovedledningen for spildevand
 • Regn- og drænvand fra din grund udledes til hovedledningen for regnvand

Du kan kontakte Hillerød Forsyning for mere information via info@hfors.dk.

Privat fælleskloak

Hvis du bor i et område med privat fælleskloak, skal de ejendomme, der er tilkoblet fælleskloakken, selv betale omlægningen af den private kloak til separatsystem. 

Det er muligt at lade Hillerød Forsyning overtage privat fælleskloak, jf. betalingsvedtægten. Læs betalingsvedtægt for Hillerød Spildevand A/S her

Den Blå Fisk

Den Blå Fisk er en kampagne for at sikre rent vand i vores vandløb og søer.

Kampagnen løber af stablen i foråret 2019 i store dele af Sophienborg kvarteret. De synlige tegn på kampagnen er de små blå fisk ved mange af områdets kloakriste. Den blå fisk viser, at denne kloak fører regnvand direkte ud i naturen – og her skal man ikke hælde beskidt vaskevand eller andet snavs i.

Download og læs folderen "Den Blå Fisk".

Den blå fisk hænger sammen med separatkloakering

Store dele af Sophienborg kvarteret er separatkloakeret. Det betyder, at man skiller spildevandet fra boligerne fra regnvandet, der kommer fra veje, fliser og tage. Før der blev separatkloakeret, blev alt vand – både det rene regnvand og det beskidte spildevand – ført til rensningsanlægget.

Det giver god mening kun at rense det beskidte vand, men det betyder også, at vi må passe ekstra godt på, at det kun er rent vand, der via regnvandskloakkerne ledes ud i naturen.

Flere blå fisk

Man støder på de blå fisk flere steder i Danmark. Fra Albertslund Kommune i øst til Skanderborg Kommune i vest markerer de blå fisk regnvandskloakkerne og hjælper borgerne med at holde naturen ren.

Fiskens hjælpere i Hillerød

I Hillerød får Den Blå Fisk hjælp af eleverne fra Sophienborg Skolen. Kampagnen indgår i et undervisningsforløb på Sophienborg Skolen. Hillerød Kommune har udleveret skabeloner, blå (miljøvenlig) maling og gule sikkerhedsveste. Eleverne har udført det praktiske arbejde med at male de mange blå fisk.

Vi siger mange tak for den store hjælp.

Hjælp fisken og vandmiljøet i Hillerød

Du hjælper naturen ved at være særlig opmærksom på, hvor dit spildevand ender:

 • Vask ikke din bil eller cykel på vejen ved en regnvandskloakrist. Hvis du kører bilen i vaskehallen, er du sikker på at spildevandet og de miljøfarlige stoffer bliver sendt til rensningsanlægget.
 • Rens dit tag, fliser og havemøbler med rent vand uden brug af miljøfarlige kemikalier.
 • Hæld ikke vaskevand fra gulv eller vinduer i regnvandskloakken. Hæld det i toilettet, håndvasken eller et indendørs afløb. Vandet herfra går til renseanlægget.
 • Hæld ikke kemikalier, olie eller andet snavs i regnvandskloakken. Kemikalierester kan du aflevere på genbrugsstationen. Læg gamle aviser eller klude som underlag, når du hælder om. De kan suge spild op og derefter smides ud.

 Store udslip eller uheld

 • Forsøg at begrænse forureningen eller spredningen.
 • Ring til Alarmcentralen på 112. Så vil miljøvagten rykke ud.

Den Blå Fisk og FNs verdensmål

Blå Fisk kampagnen understøtter arbejdet med FNs verdensmål nr. 14.

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her