Jord

Lovgivningen om forurenet jord har til formål, at sikre en sammenhængende og styrket indsats mod jordforurening og, at sikre vandforsyningen og befolkningens sundhed.

Jordforureninger bliver registreret/kortlagt af regionen. En jordforurening kan kortlægges på 2 niveauer:

Vidensniveau 1:

Hvis der er tilvejebragt en faktisk viden om, at aktiviteter på arealet kan have været kilde til jordforurening. I praksis vil det sige, at regionen kan registrere en ejendom på mistanke.

Vidensniveau 2: 

Hvis der er tilvejebragt et dokumentationsgrundlag, der gør, at det med høj grad af sikkerhed kan fastlægges, at der på arealet er en jordforurening af en sådan art og koncentration, at forureningen kan have skadelig virkning på mennesker og miljø.

Derudover er dele af byzonen klassificeret som et område der kan være lettere forurenet. Dette kaldes "områdeklassificeret område". Du kan læse mere her:

Områdeklassificeringsrapport

Hvis du støder på forurening på din grund, skal du stoppe arbejdet og kontakte Hillerød Kommune via miljo@hillerod.dk.

Hvad betyder det at din grund er forurenet?

Med mindre Region Hovedstaden bestemmer andet, kan ejeren fortsætte med at bruge grunden som hidtil. Kortlægningen får først betydning, hvis man skal bygge eller lave gravearbejde på grunden. 

Du kan finde ud af om din grund er forurenet her.

Tilladelser i forhold til forurenet jord

§8 tilladelse

Hvis du vil bygge, ombygge eller foretage ændringer på en forureningskortlagt grund, kræver det, ud over en byggetilladelse, også en tilladelse fra kommunens miljøsektion – en såkaldt § 8-tilladelse efter jordforureningsloven. Det samme gælder, hvis du vil bruge din grund på en anden måde, f.eks. ændre brugen fra erhverv til bolig. 

Du skal sende din ansøgning til Hillerød Kommune, Miljø Byg og Beredskab. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Beliggenhed
  • Navn og adresse for de involverede parter (ansøger, grundejer, bygherre, byggetilsyn og miljøteknisk tilsyn)
  • Oversigtskort
  • Tidsplan for projektet
  • Oplysninger om ejendommens nuværende anvendelse og forureningsstatus
  • Formålet med projektet
  • En detaljeret beskrivelse af det planlagte projekt
  • En forureningsbeskrivelse og relevante risikovurderinger

Det kan i særlige tilfælde tage op til to måneder at behandle en §8 tilladelse.

§19 tilladelse

I nogle tilfælde, kan kommunen give tilladelse til, at forurenede jord genanvendes. Det kan f.eks. være, hvis den bygges ind i en støjvold.

Hvis der er behov for at lægge den forurenet jord i midlertidig depot, kræver dette også en tilladelse.

Tilladelserne gives efter miljøbeskyttelseslovens § 19 og kaldes derfor for en §19-tilladelse. 

Hvis du ønsker at genanvende/midlertidigt deponere forurenet jord, skal du sende din ansøgning til Hillerød Kommune, Teknik Planlægning, Miljø. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

  • Projektets formål
  • Beliggenhed
  • Planforhold
  • Ejerforhold
  • Hvor jorden kommer fra samt jordmængder
  • Analyseresultater på den jord der ønskes genanvendt
  • Kort over hvor på arealet jorden placeres
  • En vurdering af miljømæssige emissioner i form af støv og støj i forbindelse med anlægsprojektet
  • En beskrivelse af slutafdækningen
  • Risikovurdering på jord, grundvand og recipient samt overfor mennesker der anvender arealet

Jordflytning

Al opgravning og flytning af jord fra forurenede matrikler, matrikler der ligger i områdeklassificerede områder (byzone) og offentlig vej skal anmeldes til Hillerød Kommune, Miljø Byg og Beredskab.

Så længe jorden befinder sig inden for én matrikel, er det den pågældende ejer, der er ansvarlig for at den forurenede jord ikke bliver yderligere til gene. 

Du anmelder jordflytningen over jordweb.

Jordweb 

Krav til analyser før jordflytning

Jordens placering før flytning Minimums prøveantal Anvendelse som fordrer at jorden er uforurenet
Jord fra kortlagte arealer 1 prøve pr. 30 ton* 1 prøve pr. 30 ton*
Jord fra klassificerede områder (byzone) og offentlige vejarealer (dog ikke kortlagte arealer inden for området) 1 prøve pr. 120 ton 1 prøve pr. 30 ton

 

*Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering, som kommunen har godkendt. 

 

Tabellen angiver det antal prøver der skal udtages til analyse i forbindelse med anmeldelse af jordflytning, når der udtages repræsentative prøver, efter at eventuelle hot-spots er afgrænset. Tabellen angiver minimumsprøveantal, fordi det kan forekomme, at modtageren kræver flere analyser. 

 

50 %-reglen

Hvis større områder eller jordlag betragtes som samlede partier, kan jordpartiet kategoriseres ved brug af 50 %-reglen.

Jordpartiet skal repræsenteres af mindst tre prøver og følgende skal være overholdt: 
Gennemsnittet for hver enkelt forureningskomponent må ikke overskride grænseværdien for den pågældende kategori/klasse. 
Intet enkelt analyseresultat må overskride grænseværdien for den samlede kategori/klasse med mere end 50 % 

En forudsætning, at jorden, der sammenlægges, kan betragtes som et parti, dvs. at jorden kommer fra det samme areal, der indeholder de samme forureningskomponenter i omtrentlig samme koncentrationer.

 

Opklassificering

Hvis jorden er forklassificeret og hver enkelt jordprøve samt den jordmængde, der er repræsenteret herved, betragtes som et selvstændigt jordparti, så bortgraves hvert felt ud fra det pågældende analyseresultat og uden brug af gennemsnit og 50 %-reglen.


I de tilfælde, hvor der eksisterer et afgrænset felt med kraftig forurening, anbefales det, at dette graves bort først. 

For at sikre at al den kraftigt forurenede jord er afgravet, kan der enten udtages yderligere jordprøver til dokumentation eller foretages en opklassificering af den tredjedel af de felter, som støder umiddelbart op til en kraftig forurening. Opklassificeringen skal ske, hvis der er mere end 2 jordklasser i mellem felterne. Opklassificeringen skal ske både vertikalt og horisontalt.

Det vil sige: 
En klasse 0 opklassificeres til klasse 1, hvis den støder op til et felt med klasse 2, 3 eller 4

En klasse 1 opklassificeres til en klasse 2, hvis den støder op til et felt med klasse 3 eller 4

En klasse 2 opklassificeres til en klasse 3, hvis den støder op til et felt med klasse 4

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her