El og varme

Her kan du finde oplysninger om el og varmeforsyningen i Hillerød Kommune. Derudover kan du finde viden om jordvarme og dispensation fra fjernvarmenettet.

Elforsyning

Oplever du problemer med elforsyningen, skal du kontakte dit elselskab.

Offentliggørelser af varmeprojekter

Her kan du finde de områder hvor der ikke tidligere har været fjernvarme, men hvor det nu er muligt at installere:

Egeskov Slot

Ullerød Nord

Frederiksbro

Gørløsegårdsvej

Hospital Nordsjælland

Varmeforsyning

Der kan være forskellige regler og leveringsbestemmelser for dit område, alt afhængig af, om du får varme fra Hillerød Forsyning eller HMN Naturgas. 

Du kan finde de regler der gælder for dit forsyningsselskab på selskabets egen hjemmeside.

Hillerød Forsynings varmeregulativ

Jordvarme

Hvis du ønsker at etablere et jordvarmeanlæg på din ejendom, skal du ansøge Hillerød Kommune om tilladelse inden etableringen af anlægget. Du skal bruge kommunens ansøgningsskema til jordvarmeanlæg. 

Ansøg om jordvarmeanlægDer er i øjeblikket en sagsbehandlingstid på 6-8 uger, hvorefter en eventuel tilladelse sendes i høring i 4 uger. Tilladelsen kan på eget ansvar straks tages i brug. 

Tilladelse til jordvarmeanlæg gives i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19 samt bekendtgørelsen om jordvarmeanlæg.

Miljøbeskyttelsesloven

Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg

 

Afstandskrav

Der må ikke gives tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg nærmere end 50 meter fra et alment vandindvindingsanlæg og 5 meter fra andre vandindvindingsanlæg. Derudover kan der være afstandskrav til § 3-beskyttet natur, hvilket skal beskrives i tilladelsen, da det beror på en konkret vurdering. 

 

Undtagelser

I visse tilfælde kan der gives dispensation i forhold til afstandskravene. 
I områder kategoriseret som Natura2000 skal der laves en konsekvensvurdering over anlæggets påvirkning af området, inden tilladelsen kan gives. I den forbindelse skal der påregnes en længere sagsbehandlingstid.  

 

Færdigmelding

Når der er givet tilladelse til et jordvarmeanlæg og anlægget er etableret, skal der indsendes en færdigmelding af anlægget til Hillerød Kommune. Herefter vil der blive foretaget en registrering i BBR.

Færdigmeldingsskema

 

Årligt eftersyn

Som ejer af et jordvarmeanlæg har du pligt til, minimum en gang årligt, at få foretaget et eftersyn af anlægget af en sagkyndig. I forbindelse med eftersynet skal kontrolløren udfylde en rapport som dokumentation for, at eftersynet er gennemført. Rapporten skal opbevares af ejer i minimum 10 år, og skal kun fremsendes til kommunen, hvis Miljø og Byg beder om det. Såfremt kontrolløren ikke har en rapport til brug for dokumentation, kan Hillerød Kommunes skema for dokumentation benyttes.

Årligt eftersyn

 

Sløjfning af jordvarmeanlæg

I tilfælde af, at et jordvarmeanlæg ønskes sløjfet, skal sløjfningsskemaet udfyldes og sendes til Hillerød Kommune. Når Miljø og Byg har modtaget dette skema, bliver sløjfningen registreret i BBR, hvorefter tilladelsen bortfalder.

Sløjfningsskema for jordvarmeanlæg

Varmepumper

Hvis du beslutter dig for at installere en varmepumpe, bør du finde en hensigtsmæssig placering af den udvendige del af varmepumpen for at undgå unødige støjgener for dig selv og dine omgivelser.

Varmepumper skal overholde følgende støjgrænser i byzone:

 Tidsrum

Man - Fre

07 - 18

Lørdag

07 - 14

Man - Fre

18 - 22

Lørdag

14 - 22

søn- og helligdage

07 - 22

Alle dage

22 - 07

Åben og lav bebyggelse 45 40 35

 

Det er dog ikke muligt at måle støjniveauet før varmepumpen er installeret. Derfor har Energistyrelsen udviklet et program der kan beregne støjniveauet og hjælpe med at finde den bedste placering til varmepumpen. Her kan du indtaste oplysninger om din varmepumpe, hvordan du ønsker at placere den i forhold til husmuren og på hvilket underlag samt din adresse. Herefter får du et kort frem over din ejendom hvor du kan se støjudbredelsen fra varmepumpen og du kan flytte rundt på den.

Find programmet her.

Energistyrelsen har desuden udarbejdet en vejledning om varmepumper og støj fra disse, hvor du kan du læse mere om installation af varmepumper: 

Vejledning om varmepumper

Dispensation for tilslutning til fjernvarmenettet 

Er din ejendom tilsluttet fjernvarme og er der ikke tinglyst en lokalplan eller servitutter der forudsætter fjernvarmetilslutning eller fastlagt i et varmeprojekt for dit område, er det fjernvarmeforsyningsselskabets bestemmelser vedr. tilslutningspligt der gælder.

I Hillerød Kommune er der i de fleste områder tilslutningspligt til fjernvarmen ved nybyggeri. Ønsker du ikke at blive tilsluttet fjernvarmen, skal huset bygges som lavenergihus og der skal ansøges om fritagelse for tilslutningen inden der er givet byggetilladelse til huset. Er et hus først bygget og tilsluttet fjernvarmen, kan man som udgangspunkt ikke opnå fritagelse fra tilslutningspligten. 

Der er i Hillerød Kommune ikke nogen steder, hvor der er pålagt aftagerpligt. Dermed er der ingen krav til, at man skal aftage fjernvarme, kun at nogen ejendomme skal være tilsluttet. 

Du kan se om der er tilslutningspligt i dit område, ved at gå ind på PlansystemDK og klikke på varmeforsyning i højre side. I PlansystemDK kan du også se om din ejendom er omfattet af en lokalplan.

Du kan se om der er tinglyst servitut/deklaration på ejendommen, hvis du følger linket til borger.dk nedenfor. 

Planinfo

Borger.dk

Lavenergihuse

40 % af energiforbruget i Europa går til vore bygninger. I Danmark alene drejer det sig om et beløb på 50 milliarder kroner om året. Nye tillæg til bygningsreglementerne skal få os til at spare mindst 25-30 % på energiforbruget. Idéen er at kravene bliver strammet hvert femte år, så vi skal blive bedre og bedre til at bygge nye lavenergiboliger. 


Energiklasser

Energiklassen er et udtryk for, hvor meget energi huset bruger pr. m2 til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand. Der er lovkrav til hvor meget energi et hus må bruge, men det er hverken dyrt, svært eller grimt at bygge huse, der bruger meget mindre energi end lovkravene. 

Tal med din arkitekt/entreprenør om at bygge et hus, der overholder kravene til gældende lovgivning for lavenergihuse.


Passivhuse

Et passivhus er i princippet et hus som i høj grad udnytter solindstråling som opvarmning. I Tyskland er et passivhus bl.a. defineret ved at have et maksimalt nettobehov til rumopvarmning på 15 kWh/m²år. Der er endnu ikke en dansk standard for passivhuse.

Et nyt hus med et energiforbrug, der svarer til et passivhus, kan typisk opnås ved følgende tiltag:

  • installation af et mekanisk ventilationsanlæg med varmegenvinding
  • 100 mm ekstra vægisolering i forhold til referencehuset
  • udnyttelse af solvarme
  • 3-lags lavenergivinduer
  • en meget stor lufttæthed af klimaskærmen
  • foranstaltninger, som sikrer en mere effektiv naturlig ventilation på varme solrige sommerdage
  • ekstra 150 mm isolering på loftet; og
  • ekstra 50 mm i gulvet


Energiberegning for byggeriet


Du skal bede din rådgiver eller bygmester om at lave en energiberegning for dit hus. Energiberegningen skal fremsendes  i forbindelse med færdigmeldingen af byggesagen.

Der er et energiberegningsprogram, Be10, der kan beregne, hvor meget energi et hus behøver. I programmet skal det indtastes, hvor stor boligen er, hvor meget isolering der er i væg, loft og gulv, antal og størrelse af vinduer og deres orientering samt mange andre ting. Der skal indtastes data for varme og ventilationsanlæg, samt eventuelle varmepumper, solvarme- eller solcelleanlæg. Når alle data er indtastet i programmet, får du et resultat, der viser, om huset overholder energirammen. Resultatet er summen af varme og elforbrug.

El er energiforbrug til f.eks. cirkulationspumper og til at køle huset ned, når det bliver for varmt. Det sidste hedder "overtemperatur", og det betyder at temperaturen i boligen overstiger 26 grader. På baggrund af størrelsen af vinduerne og deres placering beregner programmet, om der bliver mere end 26 grader i boligen om sommeren. Hvis huset får "overtemperatur" kan det være nødvendigt at bruge energi på at afkøle huset. Energiforbruget til dette køleanlæg indgår i beregningerne af husets samlede energiforbrug - også selvom du ikke installerer et køleanlæg. Det gælder således om at bygge en bolig, der kan holde en behagelig temperatur hele året rundt.

Be15 beregningsprogram

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her