Affald

Har du spørgsmål vedrørende skrald, dagrenovation, madaffald, storskrald, haveaffald og papirindsamling, skal du kontakte Hillerød Forsyning. Hillerød Forsyning varetager størstedelen af opgaverne med håndtering af affald i Hillerød Kommune.

I forhold til madaffaldsordningen, kan du bestille nye poser ved at sætte en tom pose i klemme i madaffaldsbeholderen, så tager skraldemanden en ny rulle med ved næste afhentning. Henvendelser omkring afhentning af skrald håndteres af Hillerød Forsyning.

Det er ikke tilladt at installere køkkenkværne i Hillerød Kommune.

Det er Hillerød Kommunes vurdering at installering af køkkenkværne ikke er en optimal måde at håndtere madaffald fra enfamiliehuse. Affaldsbortskaffelse af madaffald fra private er reguleret af kommunens regulativ for husholdningsaffald. I Hillerød Kommune indsamles madaffaldet og sendes til bioforgasning.

Det er desuden vores vurdering, at det ikke er miljømæssigt acceptabelt at øge udledningen af organisk stof til vores renseanlæg ved brug af køkkenkværne. Materialet fra køkkenkværne kan desuden nedsætte selvrensningsevnen i hovedkloakledningen.

Hillerød Forsynings opgave

Du kan via Hillerød Forsynings hjemmeside meddele manglende afhentninger af dagrenovation og papir samt bestille ny affaldsbeholder og ekstra sække. Du kan også finde gebyrbladet og affaldshåndbogen på Hillerød Forsynings hjemmeside. 

Har du spørgsmål om dagrenovation / madaffald, andre affaldsordninger eller affaldsgebyrer, skal du kontakte Hillerød Forsyning, Affald via tlf. 4823 1000 eller info@hfors.dk.

Myndighedsopgaverne på affaldsområdet varetages dog stadig af Hillerød Kommune, Miljø Byg og Beredskab. Du kan finde Hillerød Kommunes affaldsplan i højre sidebar. 

Hillerød Forsyning

Genbrugsstationen i Hillerød

På Genbrugsstationen kan du aflevere alt slags affald - undtagen dagrenovation og dyregødning. Enhver der kommer på genbrugsstationen skal rette sig efter personalets instruktioner og anvisninger.  

Derudover kan du aflevere gamle møbler og andre genbrugseffekter i Genbrugshuset, hvor kommunens institutioner og foreninger kan komme og hente det, og dermed give tingene nyt liv.

Genbrugsstationen 
Lyngevej 2
3400 Hillerød

Åben alle dage fra kl. 9 - 17. 

Genbrugsstationen holder lukket:

 • Påskedag 
 • Pinsedag
 • St. Bededag
 • Kr. Himmelfartsdag  
 • 24., 25., 26. og 31. december og 1. januar

Hillerød Kommunes Erhvervs og Husholdnings affaldsregulativer

Retningslinjerne for håndtering af affald fra erhverv fastlægges i kommunens regulativ for erhvervssaffald.

Erhvervsaffaldsregulativ

Retningslinjerne for håndtering af affald fra husholdninger fastlægges i kommunens regulativ for husholdningsaffald.

Husholdningsaffaldsregulativ

Genbrugsguide / Affaldshåndbogen 

Affaldshåndbogen har skiftet navn og hedder nu Genbrugsguiden.

I Genbrugsguiden kan du læse om kommunens forskellige ordninger f.eks. mad- og plastaffald og storskrald, få tips til sortering og aflevering. Derudover indeholder den et kort over den nye genbrugsstation, så du kan forberede dig, inden du kører derhen.

Vejregister og afhentningsdatoer for papir, storskrald og flishugning skal du nu finde på Hillerød Forsynings hjemmeside  under "min affaldsplan".

Genbrugsguiden

Definition af affald - dit affald som ressource

Ved affald forstås ethvert stof og enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med, agter at skille sig af med eller er forpligtet til at skille sig af med.

Som affald anses dog ikke stoffer eller genstande, som er resultatet af en produktionsproces, som ikke primært sigter mod fremstilling af dette stof eller denne genstand, og hvis:

 • det er sikkert, at stoffet eller genstanden videreanvendes,

 • stoffet eller genstanden kan anvendes direkte uden anden yderligere forarbejdning, end hvad der er normal industriel praksis,

 • stoffet eller genstanden fremstilles som en integrerende del af en produktionsproces, og

 • videreanvendelse er lovlig, dvs. at stoffet eller genstanden lever op til alle relevante krav til produkt-, miljø- og sundhedsbeskyttelse for den pågældende anvendelse og ikke vil få generelle negative indvirkninger på miljøet eller menneskers sundhed

Det er kommunen der klassificere om et stof/materiale er affald. Når kommunen har truffet beslutning om klassificering, er der ikke klageadgang.

 

Genanvendeligt affald

Affald er ikke bare affald. Affald er en ressource, som kan bruges til at lave nye produkter, eller til at lave elektricitet og varme.

Når du sorterer dit affald til genanvendelse, i stedet for at smide f.eks. papir og metal til dagrenovation, bliver dit affald meget mere værd som ressource.

Mange tror at det sorterede affald stadigt bliver sendt til forbrænding, og det gjorde det også i gamle dage. Men når du nu sorterer dit affald til genanvendelse, kan dit affald blive til mange nye produkter, og således kan vi spare på råmaterialer i form af olie, træer og metaller fra undergrunden.
 
Se hvad dit affald kan blive til og find de forskellige genanvendelige affaldsfraktioner her.

Bygge- og anlægsaffald

Bygge- og anlægsaffald skal anmeldes til Hillerød Forsyning. Det er bygherren som har ansvaret for at bygge- og anlægsaffaldet bliver håndteret efter gældende regler. Hvis du er i tvivl om der er miljøskadelige stoffer i dit byggeaffald, kan du i nedenstående folder læse om hvilke typer huse der kunne have PCB, asbest eller andet gemt samt hvor i huset det kan være brugt.

Folder - miljøskadelige stoffer i byggeaffald

 

Du kan læse mere om bygge- og anlægsaffald, samt anmelde dit affald på Hillerød Forsynings hjemmeside.

Anmeld bygge- og anlægsaffald

Asbest i affald

Asbest er et byggemateriale, der kan tåle meget høje varmegrader, og som ikke kan brænde. Derfor er det i mange år blevet brugt til isolering og brandsikring. 

Asbest er lavet af naturlige fiberformede mineraler, der er så små og tynde, at de kan trænge ind i kroppen via luftvejene.

Bortskaffelse af asbestholdigt materiale skal anvises af Hillerød Forsyning. Dog kan hele plader i mindre omfang afleveres på Genbrugspladsen. 

Bygninger fra før slutningen af 1980’erne indeholder med vis sikkerhed asbest et eller flere steder

Hvis man er i tvivl, kan man bruge følgende tommelfingerregl; hvis bygning eller materiale er fra før forbud (midt 1980’er afhængig af materiale) skal det behandles som asbestholdigt. 

Anmeld asbestaffald

 

Rengøring af asbestholdige materialer

Tagplader som indeholder eller som kan indeholde asbest må ikke højtryksspules. Ved rengøring af en hel tagflade skal spulevandet opsamles og filtreres.

Sikker håndtering af asbest

Det er arbejdstilsynet som regulerer reglerne for sikkerhedsforanstaltninger ved arbejde med asbestholdigt materiale. Generelt gælder der følgende: 

 • Med undtagelse af mindre vedligeholdelsesarbejde skal området være afgrænset, afspærret og afskærmet. 
 • Nedtagning skal ske forsigtigt så asbestholdigt materiale ødelægges mindst muligt.  
 • Ved store vedligeholdelses- eller nedbrydningsopgaver skal dem der udfører opgaverne være uddannet.
 • Ved mindre opgaver skal der bæres støvmasker, dragter og handsker.

Tjek om der er asbest i dit tag

Man kan selv kontrollere om ens eternittagplader er asbestholdige. På bagsiden af tagpladerne er der et 5-10 cifres nummer. Hvis det første tal er 4 eller 5, er tagbelægningen fremstillet uden asbest. Hvis det første tal derimod er 0 eller 1, så indeholder pladen med garanti asbest.

Bly i affald

Du skal anmelde dit blyholdige affald til Hillerød Forsyning. 

Anmeld blyholdigt affald

 

Afhængigt af hvilke blyforbindelser det drejer sig om, kan det have forskellige egenskaber og farlighed. Det kan f.eks. gøre produktet, jorden eller affaldet kræftfremkaldende eller miljøskadeligt, og ved forskellig koncentration.

Hvis man er i tvivl om, hvilke specifikke blyforbindelser f.eks. en gammel maling indeholder, kan man nøjes med at bestemme indholdet af bly og så behandle det som om, det var den farligste blyforbindelse. Det vil sige, at man bruger forsigtighedsprincippet.

Når man klassificerer farlige stoffer med miljøfare, risikosætningerne R50/53, er grænseværdien 0,25 %, svarende til 2.500 ppm. Ved som udgangspunkt at bruge denne grænseværdi sikrer Hillerød Kommune, at samme farlighedsdefinition for blyforbindelser bruges, uanset om det er i produkter, kasserede produkter altså affald, eller jord. 

Hillerød Kommune bruger som udgangspunkt 2.500 ppm = 2.500 mg pr. kg TS som grænseværdi for, hvornår indholdet af blyforbindelser gør affaldet farligt.

Det vil sige, at hvis affaldsproducenten ikke kan dokumentere præcis hvilke blyforbindelser en given affaldsfraktion indeholder, så bruger Hillerød Kommune grænseværdien 2.500 ppm.

OBS!

Vær i øvrigt opmærksom på reglerne om kildesortering, at farligt affaldsfraktion ikke må blandes med andre affaldsfraktioner, og at håndteringen ikke må bidrage til forurening af omgivelserne.

PCB i affald

PCB (Poly-Chlorede Biphenyler) er et miljøproblematisk stof, som kan forekomme i affaldsstrømme i forbindelse med nedrivnings- og renoveringsprojekter. 

PCB er udbredt i byggeriet. PCB-holdige materialer blev brugt i bygninger, der er opført eller renoveret i perioden 1950-1977, men er nu forbudt. De største mængder af PCB, findes i dag i elastiske fuger og i termoruder.

Du skal anmelde dit PCB-holdige affald til Hillerød Forsyning.

Anmeld PCB-holdigt affald

 

Grunden til at PCB'er er blevet forbudt er, den sundhedskadelige påvirkning som bl.a. kan være hormonforstyrelser og kræft.

Skal du renovere eller nedrive et hus der er fra 1950-1970 skal du derfor få dit hus screenet for PCB, så byggeaffaldet bliver behandlet korrekt.

Du kan læse mere om PCB i PCB-guiden.

PCB-guide

Genanvendelse af byggeaffald

Efter Restproduktbekendtgørelsen om "Anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald", må kun uforurenet bygge- og anlægsaffald genanvendes uden tilladelse.

Affald må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer, der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. imprægneret træ, PCB-fugemasse, tjære, sod, rester af maling og lak.”

Affaldet kan efter Restproduktbekendtgørelsen genanvendes på 2 måder:

 • som erstatning for primære råstoffer
 • forberedes til genbrug, til samme eller beslægtede formål, som affaldsmaterialerne har været brugt til hidtil. Forberedelse kan fortolkes som mursten som renses for mørtel for at blive brugt som mursten igen osv.

Genanvendelse skal anmeldes til kommunen senest 2 uger før anvendelsen. Anmeldelsen skal oplyse om:

 1. Hvor bygge- og anlægsaffaldet agtes anvendt
 2. Datoen for projektets påbegyndelse
 3. Mængden og typen af affald, der agtes anvendt i projektet

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbreve her

RSS