Spring menu over

Et lokalråd er en forening, der har til formål at varetage et lokalområdes interesser og være bindeled mellem borgere, foreninger, organisationer og kommune. Det er op til lokalrådet at definere foreningens formål nærmere.

Lokalrådene i Hillerød har forskellige måder at organisere sig på, ligesom de også er finansieret forskelligt.

Årligt dialogmøde

Der holdes et årligt dialogmøde mellem lokalrådene, Byrådet og forvaltningen. Formålet med mødet er bl.a. at lokalrådene orienteres om den forestående budgetproces, ligesom dialogmødet handler om at skabe et grundlag for det kommende års samarbejde med udgangspunkt i gensidig orientering og drøftelser af både kommunale og lokale tiltag, projekter og idéer.

Mødet planlægges af forvaltningen i fællesskab med repræsentanter for lokalrådene.

Lokalråd i Hillerød Kommune

Alsønderup Sogns Lokalråd blev stiftet i 1994. Det overordnede formål med lokalrådets virke er, at styrke:

”…beboernes fællesskab og samhørighed, som dette kommer til udtryk gennem foreninger, institutioner, selskaber og virksomheder tilknyttet lokalsamfundet. Lokalrådet tilstræber at formidle lokalsamfundets medindflydelse på udefrakommende forslag eller afgørelser, som særligt vil berøre dette lokalsamfund.”

Alle borgere, der bor i Alsønderup Sogn og er over 18 år, kan stille op til lokalrådets bestyrelse og deltage i lokalrådets arbejdsgrupper.
Lokalrådet sikrer at rådet repræsenterer lokalområdet ved at søge at 
opsamle lokalsamfundets og de lokale foreninger og institutioners ønsker til offentlige myndigheder om forhold i lokalsamfundet, og vi formidler, at disse ønsker når frem til rette myndighed og så vidt muligt drøftes med myndigheden.

Formand Henrik Østergaard
Mail:  lokalraad@alsonderup.dk
Hjemmeside: www.alsonderup.dk

Brødeskov Borgerforening blev stiftet i 1971 og skiftede i 2009 navn til Brødeskov Lokalråd. Lokalrådet dækker et spredt geografisk område bestående af Ny Hammersholt, Hammersholt, Hestehaven, Nr. Herlev og Freerslev samt de mellemliggende landområder.

Brødeskov lokalråd arbejder for at understøtte og formidle et aktivt fællesskab mellem områdets beboere og foreninger. Lokalrådet varetager desuden områdets interesser over for politikere og myndigheder.

Brødeskov Lokalråds bestyrelse er demokratisk valgt på den årlig generalforsamling. Det er muligt at tegne medlemskab af foreningen, og det er kun medlemmer, der kan stemme på generalforsamlingen. Lokalrådet lægger dog vægt på at repræsentere alle borgere i brødeskovområdet. Lokalrådet udgiver ”Brødeskov Borgeravis” fire gange årligt, der husstandsomdeles til alle borgere i området.

Formand Mathias Skarby
Telefon: 2154 3122
Mail: bestyrelsen@brodeskov.net
Hjemmeside: www.brodeskov.net

Beboerforeningen Gadevang blev stiftet i 1972. I 2012 tog foreningen navneforandring fra beboerforening til Gadevang Lokalråd. Alle beboere i området Gøgehuset, Tegngården og Gadevanghuse er automatisk medlemmer.

Gadevang Lokalråd har som formål at varetage beboernes fælles interesser. Herunder at bevare lokalsamfundet og medvirke til en rimelig udbygning af områdets kulturelle, sociale og servicemæssige faciliteter, samt skabe et godt sammenhold mellem lokalsamfundets beboere.
Lokalrådets bestyrelse arbejder for at videreføre de gode traditioner, der er i Gadevang og støtte op om nye initiativer fra forskellige interessegrupper i byen.

Formand Ole Strand
Adresse: Gadevangsvej 120, 3400 Hillerød
Telefon: 4037 9045
Mail: ols@ca.dk 
Hjemmeside: www.gadevang.dk 

 

Lokalrådet for Gørløse & Omegn blev stiftet i 2021. Lokalrådet er genopstået som et joint venture projekt mellem Gørløse og borgere fra Sigerslevøster.

Lokalrådets formål er at varetage områdets beboeres almene interesser og virke til gavn for området og dets beboere;

 • at varetage lokalsamfundets interesser.
 • at fremme trivsel og udvikling i lokalsamfundet.
 • at bevare og videreudvikle de fysiske, kulturelle og demokratiske værdier i lokalsamfundet.
 • at søge at få medindflydelse i anliggender, som vedrører lokalsamfundet.

Lokalrådet for Gørløse & Omegn består af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, der vælges for 2 år, således at halvdelen afgår hvert år.

Lokalrådet for Gørløse & Omegn
Formand Stig Mohr Langborg
Telefon 51 24 63 76
Mail: lokalraad@3330.dk
Web: www.3330.dk

Harløse Lokalråd blev stiftet i 1976. Harløse lokalråd omfatter borgere i følgende områder: Gl. Harløse, Ny Harløse, Harløse overdrev, Klostervang, Æbelholtsvang, Tjæreby, Æbelholtsdam samt Freersvang.

Lokalrådets formål er:

 • at varetage lokalområdets fælles interesser og anliggender i forhold til offentlige myndigheder og institutioner
 • at medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem lokalområdets borgere
 • aktivt opsøge og formidle relevant information fra myndighederne til lokalområdets borgere
 • at være en seriøs og positiv samarbejdspartner for myndigheder og institutioner.

Harløse arrangerer og afholder mindst 2 borgermøder hvert år på faste datoer. Der kan være mellem 5-7 personer i lokalrådet, som vælges på borgermøderne.

Formand Søren Hjort Kodal
Telefon: 4017 7563
Mail: formand@harlose.dk  
Hjemmeside: www.harlose.dk

Hillerød Bys Lokalråd blev stiftet på en generalforsamling den 29. maj 2013. Borgere, der er bosiddende i, eller har tilknytning til Hillerød by kan blive medlem af lokalrådet.

Lokalrådets formål er, på et partipolitisk uafhængigt grundlag, at påvirke Hillerød kommune og andre myndigheder og organisationers prioritering og udførelse af opgaver, der har almen interesse for Hillerød by. For at komme i betragtning skal emner, der tages op, være af generel og overordnet interesse for byens liv. 

Formand Karen Kongsted
Mail: hilleroedbyslokalraad@gmail.com
Hjemmeside: www.hillerodbyslokalraad.dk

Ll Lyngby Sogns Lokalråd blev stiftet i juni 2007. Lokalrådet dækker L. Lyngby Sogn, som består af Meløse, St. Lyngby og Ll. Lyngby med opland. Alle beboere over 18 år i området har medbestemmelse i lokalrådet. Lokalrådet ledes af en styregruppe på 7 personer, som tilstræbes at være fordelt så 3 vælges fra Meløse-området, 3 fra St. Lyngby – området og 1 fra Ll. Lyngby-området. Desuden vælges 2 suppleanter.

Lokalrådets formål er at varetage områdets beboeres almene interesser og virke til gavn for området og dets beboere. 

Lille Lyngby Bylaug
Formand Søren Kyed
Mail: sk@sorenkyed.dk
Mail: Ll.lyngbysogn@gmail.com

Lokalrådet i Nødebo er stiftet med baggrund i ”Nødebo Borger- og Grundejerforening” af den 5. maj 1945, og benævnes i dag Nødebo Lokalråd. Lokalrådet er upolitisk og varetager som sådan borgerne i Nødebo’s interesser i alle anliggender.

Alle beboere over 15 år med folkeregisteradresse (eller som ejer en ejendom) i Nødebo og Nødebo Sogn har stemmeret, idet rådet vælges jf. de for rådet fastsatte vedtægter, på en årlig generalforsamling. Rådsmedlemmer vælges for en to-årig periode. Rådet har endvidere en (valgt) revisor, der årligt gennemfører revision af rådets indtægter og udgifter. Den lokale sognepræst er tilforordnet rådet, uden stemmeret, og byrådsmedlemmer der er bosiddende i Nødebo kan tiltræde bestyrelsen, ligeledes uden stemmeret.

Vedtægter, information om rådets arbejde samt sammensætningen af rådet fremgår af Lokalrådets Hjemmeside.

Lokalrådet afholder månedligt åbne møder, hvor borgere kan deltage og stille spørgsmål eller foreslå emner som lokalrådets bestyrelse skal arbejde med. Møderne annonceres på rådets hjemmeside, hvoraf også dagsordner og referater fremgår.

Nødebo Lokalråd arbejder for at tage ansvar for byen, at være det lokale bindeled og for at gøre en forskel. Lokalrådets formål er at tilsikre fortsat udvikling af byen, med størst mulig respekt for de enkelte borgere mv., samt tillige at sikre stabilitet og bevarelse af Nødebo som landsbysamfund.

Af foreningens Love, sidst ændret og vedtaget i marts 2005, fremgår bl.a.:

…..

§ 3  Lokalrådets formål er at virke til gavn for byen og dens beboere.

 

§ 4  Lokalrådets opgaver er bl.a.

 • At bevare områdets præg intakt i samarbejde med myndigheder og interesseorganisationer.
 • At medvirke til at gennemførelse af foranstaltninger i beboernes interesse, f.eks. vedrørende vej, stier, fortove, belysning, anlæg og rekreative områder, børne- og uddannelsesinstitutioner, idræts- og andre fritidsaktiviteter, ældreaktiviteter samt offentlig transport og kommunikation (post, informationsnetværk o.lign.)
 • At holde kontakt med lokale politikere og myndigheder,
 • At formidle information til alle områdets beboere, og
 • At arrangere møder og andre aktiviteter, f.eks. afholdelse af tværpolitiske møder før byrådsvalg.

…….

 Lokalrådet sikrer, at rådet repræsenterer lokalområdet, ved at tilsikre en bred repræsentation i Lokalrådet blandt byens foreninger mv., samt ved at gennemfører formelle høringer blandt områdets beboere og foreninger, forud for præsentation af Nødebos samlede holdning for relevante aktører.

Endvidere opretholder Lokalrådet en tæt kontakt til, og dialog med, borgere i Nødebo samt foreninger, interessegrupper, institutioner og erhvervsdrivende i byen, således Lokalrådet tilsikre, at kunne repræsentere Nødebo på et velfunderet og solidt grundlag i forhold til Hillerød kommune, samt i forhold til andre relevante statslige såvel som ikke statslige aktører.

Lokalrådet kommunikerer ikke udelukkende elektronisk med byens borgere, men også via artikler i bladet ”Kirke- & Kro”, der udgives af Nødebo Kro og Nødebo/Gadevang sogn og husstandsomdeles i Nødebo (og Gadevang). Yderligere gennemfører Lokalrådet spørgeskemaundersøgelser, enten elektronisk eller ved fysisk husstandskontakt med alle (eller relevante) husstande i Nødebo, afhængig af behovet herfor.

Midler til lokalrådets drift tilvejebringes gennem frivillige bidrag fra foreningerne i Nødebo (grundejerforeninger samt øvrige foreninger).

Formand Maria Sloth Brendstrup
Telefon: 3144 7539 
Mail: noedebo.lokalraad@gmail.com
Hjemmeside: www.noedebo.dk

Skævinge Lokalråd har eksisteret siden 2007 og dækker Skævinge by og sogn.


Lokalrådets formål: At virke til gavn for Skævinge by og sogns beboere.

Opgaver:

 • At være med til at præge udviklingen i lokalsamfundet i samarbejde med borgere, interesseorganisationer, erhvervslivet og foreningerne.
 • At have en løbende dialog med Hillerød Byråd og Forvaltningen i Hillerød Kommune om tiltag, der påvirker hverdagen i Skævinge by og sogn.
 • At formidle borgernes ønsker til Hillerød Kommune om forandringer i lokalsamfundet.
 • At viderebringe informationer fra Hillerød Kommune, der har indflydelse på udviklingen i lokalsamfundet.
 • At arrangere eller være medarrangør af møder om emner, der berører vores lokalsamfund.
 • At nedsætte arbejdsgrupper på relevante områder med deltagelse fra lokalrådet og fra de berørte interessenter/foreninger.

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7-10 medlemmer.
Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt.
Lokalrådets vedtægter fremgår af lokalrådets hjemmeside.

Formand Bernt Salzwedell
Mail: bernt@salzwedell.dk
Hjemmeside: www.skaevinge.dk

Ullerødgruppen blev stiftet i 2008. Ullerødgruppen fungerer som Ullerøds lokalråd. Ullerødgruppens formål er:

 • med udgangspunkt i aktiviteterne og i det forpligtende fællesskab at styrke informationen, sammenholdet og fælles initiativer af kulturel og lokal art, som har interesse for interessenterne i Ullerødgruppen. Vi ønsker dermed at skabe rum for medlemmernes evne og lyst til at tage ansvar og til at deltage aktivt og engageret i lokalmiljøet i Ullerød.
 • At skabe lokalarrangementer såsom: Skt. Hans aften, lokaloplysende møder, folkelige møder m.v.
 • At koordinere kulturarrangementer og andre arrangementer som er med til at skabe identitet og fremme sammenhold i lokalområdet. 

Formand Torben Ebbesen, sognepræst
Telefon: 4825 4850
Mobil: 2042 2562
Mail: te@km.dk 
læs mere om lokalområdet her: http://www.aalholm-if.dk/klub/alholm-idraets-forening/sider/ullerod-gruppen

Uvelse-Lystrup lokalråd blev stiftet den 16. maj 2006. Alle borgere og grundejere, der er fyldt 18 år i Uvelse-Lystrup valgdistrikt er automatisk medlemmer af lokalrådet.
Lokalrådets primære formål er:

 • At følge og medvirke til udviklingen i området med henblik på at bevare dette som et levende lokalsamfund
 • At medvirke til en rimelig og passende udbygning af områdets tekniske, sociale, kulturelle og servicemæssige faciliteter
 • At varetage borgernes fælles interesser i forhold til bl.a. offentlige myndigheder og institutioner
 • At medvirke til et godt sammenhold og en god kontakt mellem områdets borgere

Formand Aksel Hauge Pedersen
Telefon: 4827 8250 mobil 5197 1644
Mail: akselhauge@gmail.com
Hjemmeside: www.uvelse-lystrup.dk

 

Kultur, Idræt og Fritid

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Hillerød Kommune - logo