Spring menu over
Periode
4. september 2023 - 30. oktober 2023
Status
Aktiv
Type
Arkiv

Hillerød Byråd sender forslag til Strategi for fysisk planlægning 2023 i høring og indkalder samtidig ideer og forslag til Kommuneplan 2025.

Invitation til borgermøde

Du er velkommen til borgermøde torsdag den 12. oktober 2023 kl. 17.00-19.00 på Hillerød Rådhus, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød.

På mødet vil vi præsentere den nye strategi for fysisk planlægning, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål samt drøfte indholdet.

Høringsperiode

Strategi for fysisk planlægning 2023 er i høring fra den 4. september 2023 til den 30. oktober 2023.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til Byudvikling på tlf. nr. 7232 2124, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Strategi for fysisk planlægning er Hillerød Byråds strategi for udvikling af det fysiske miljø i Hillerød Kommune.

Strategien er et udtryk for byrådets afvejning af forskellige interesser som natur, miljø, bevaring, CO2-reduktion, klimatilpasning samt vækst og udvikling.

I strategien fremgår det også, hvilke områder der er planlagte til byudvikling i den gældende Kommuneplan 2021.

I strategien bliver det slået fast, at planlægning og boligudvikling skal tage udgangspunkt i den nuværende velfærdskapacitet, såvel som i infrastruktur og forsyning. Det fremgår derfor i strategien, at boligudbygningshastigheden skal tilpasses den nuværende kapacitet i skoler og dagtilbud, at der tages hensyn til drikkevandsressourcen ved salg af erhvervsgrunde, at cyklende skal prioriteres bl.a. for at fremme fremkommelighed, og at trafiksituationen i Hillerød skal undersøges nærmere.

Bæredygtighed og herunder den grønne omstilling er også et gennemgående emne. Det fremgår derfor af strategien, at der skal udarbejdes retningslinjer for vedvarende energianlæg, at transport af overskudsjord skal mindskes, og at der skal arbejdes videre med klimatilpasning og bynatur.

Samtidig handler strategien om at øge kvaliteten i det fysiske miljø. Det fremgår derfor, at der udarbejdes nye principper for byggeri i Hillerød by, at der indarbejdes retningslinjer for boligtyper og størrelser i den kommende kommuneplan, at lysforurening skal håndteres, at der på sigt skal udpeges nye kulturmiljøer, og at visioner for landsbyerne indarbejdes i den fysiske planlægning.

Med strategien har byrådet besluttet, at der foretages en fuld revision af den kommende kommuneplan med fokus på følgende områder:

 • Rammer for detailhandel, uddannelse, daginstitutioner og plejehjem
 • Rammer og rækkefølgebestemmelser for Stadionkvarteret i Favrholm
 • Rækkefølgebestemmelser for bl.a. Skævinge
 • Retningslinjer for boligtyper og -størrelser
 • Retningslinjer for klimatilpasning
 • Retningslinjer for trafik, herunder cykelparkeringsnorm og parkeringskrav til el- og delebiler
 • Retningslinjer for jordbalance i lokalplaner og placering af overskudsjord
 • Retningslinjer for solcelleparker og mindre anlæg til vedvarende energi
 • Retningslinjer for lys
 • Retningslinjer for bynatur
 • Principper for bebyggelse og anvendelse i Hillerød bys midte, herunder maximale højder
 • Indarbejdelse af landsbyvisioner.

Retningslinjer for solcelleparker og ændringer i rammerne i Favrholm forventes at blive udarbejdet som kommuneplantillæg til den gældende kommuneplan og behandlet af byrådet inden det samlede forslag til en ny kommuneplan.

I Stadionkvarteret forventes det, at der gives mulighed for lidt større butikker og muligvis justeres parkeringsnormen.

Der er i øjeblikket et debatoplæg i høring om planlægning af  solcelleparker.

Læs mere om planlægning af solcelleparker på Sammen om Hillerød

Har du bemærkninger til Strategi for fysisk planlægning, kan du lave et høringssvar. Du har følgende muligheder for at sende dit høringssvar:

 • Skriv dit høringssvar via den digitale Strategi for fysisk planlægning. Klik på den orange knap ”Din kommentar”, som du finder øverst på siden i høringsperioden.
 • Skriv dit høringssvar og send det med posten til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Vi skal modtage dit høringssvar senest den 30. oktober 2023.

Alle høringssvar bliver offentliggjort på den digitale strategi for fysisk planlægning.

Høringssvarene vil blive behandlet af byrådet, når de skal beslutte, om de vil vedtage Strategi for fysisk planlægning.

Har du ideer eller forslag til Kommuneplan 2025, kan du sende dem til os nu. Du kan sende det til os via mail eller med fysisk post.

 • Send en mail til byudvikling@hillerod.dk.
 • Send det med posten til Hillerød Kommune, Byudvikling, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød 

Vi skal modtage dine ideer og forslag senest den 30. oktober 2023.

Alle ideer og forslag vil blive offentliggjort i forbindelse med, at byrådet behandler dem på deres møde den 28. februar 2024.

Hillerød Kommune har foretaget en screening af strategiens indhold, jf. Miljøvurderingslovens § 8, stk. 2. Emner i strategien, som fører til ændringer i kommuneplanen, omfatter et mindre område på lokalt plan og/eller indeholder mindre ændringer, og en screening har vist, at strategien ikke vurderes at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Der udarbejdes jf. Miljøvurderingslovens § 10 ikke en miljøvurdering af Hillerød Kommunens Strategi for fysisk planlægning 2023.

Du kan se miljøscreeningen som bilag på den digitale strategi under kapitlet ”Revision af Kommuneplan”.

Du kan se miljøscreeningen her - PDF

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.

Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Byudvikling

Telefontider

Mandag - tirsdag kl. 10 - 14

Onsdag lukket 

Torsdag kl. 10 - 17

Fredag kl. 10 - 12

 

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo