Spring menu over
Periode
6. december 2022 - 31. januar 2023
Status
Aktiv
Type
Arkiv

Hillerød Byråd sender forslag til lokalplan 465 for Favrhøj med miljørapport samt forslag til tillæg 5 til Kommuneplan 2021 i høring.

Invitation til borgermøde

Du er velkommen til borgermøde torsdag den 19. januar 2023 kl. 17.00 på Hillerød Rådhus, Byrådssalen, Trollesmindealle 27.

På mødet vil vi gennemgå lokalplan og kommuneplantillæg, bygherre vil præsentere projektet, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Høringsperiode

Planforslagene er i høring fra den 6. december til den 31. januar 2023.

Har du spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 7232 2121, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Baggrunden for lokalplanen er Byudviklingsselskabet Favrholm A/S’ ønske om at udvikle det centralt placerede område, mellem Nyt Hospital Nordsjælland og Favrholm Station.

Området ligger ca. 10 min. på cykel fra Hillerød bymidte og vil i fremtiden være det første møde med Favrholm, for de mange mennesker der dagligt vil komme med toget på vej til det nye hospital.

Lokalplanen skal skabe de planmæssige rammer for opførelsen af bebyggelsen og sikre, at det nye byområde indgår i en sammenhæng og helhed med bydelen Favrholm og de nærmeste omgivelser. Det skal sikres, at områdets centrale placering afspejles i en høj kvalitet i arkitektur og byrum, og at området planlægges under hensyntagen til områdets eksisterende natur- og landskabsværdier. Lokalplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Favrholm Helhedsplan 2022.

Et forslag til en lokalplan medfører nogle midlertidige retsvirkninger, som bl.a. betyder, at man ikke må foregribe eller handle i strid med lokalplanforslagets indhold. De midlertidige retsvirkninger er beskrevet i lokalplanforslaget.

Du kan se lokalplanen her:

Se forslag til lokalplan 465 for Favrhøj her

Hillerød Kommune ønsker i Favrholm at fremme bæredygtig transport bl.a. ved etablering af attraktiv delebilsparkering.

Lokalplanen for Favrhøj er som udgangspunkt tænkt som en bilfri by, med begrænset biltrafik på bebyggelsens langsgående forbindelsesåre. Med de bløde trafikanter i fokus disponeres vejen som et såkaldt shared space, så renovation, brandredning og kørsel til opgange kan håndteres herfra. Decentralt på terræn placeres parkeringspladser for delebiler, samt handicappladser og korttidsparkering for beboere, mens den egentlige bilparkering dels placeres i et parkeringshus ved indkørslen til Favrhøj, og dels i en parkeringskælder under det centrale byrum. Bygherre ønsker en reduktion i parkeringsnormen, svarende til det antal parkeringspladser en delebilsplads forventes at gøre det ud for.

Det vurderes, at 1 delebilsparkeringsplads i det konkrete tilfælde kan gøre det ud for 4 parkeringspladser.

Kommuneplantillægget medfører at:

  • der inden for rammeområde FH.C.1 kan ske en reduktion på maksimalt 76 parkeringspladser i p-hus, ved etablering af 19 delebilsparkeringspladser.

De øvrige bestemmelser for rammeområderne FH.C.1 ændres ikke.

Du kan se forslag til tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021 her

Har du bemærkninger til lokalplanen og kommuneplantillægget, kan du lave et høringssvar. Du har følgende muligheder for at sende dit høringssvar:

  • Skriv dit høringssvar via Hillerød Kommunes digitale lokalplanportal. Klik på den orange knap ”Din kommentar”, som du finder øverst på siden.
  • Skriv dit høringssvar og send det med posten til Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.

Vi skal modtage dit høringssvar senest den 31. januar 2023.

Alle høringssvar bliver offentliggjort på lokalplanportalen.

Høringssvarene vil blive behandlet af byrådet, når de skal beslutte, om de vil vedtage lokalplanen.

Hillerød Kommune har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser, af en realisering af lokalplanens anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at planerne må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der skal udarbejdes en miljørapport af lokalplan 465. Miljøvurderingen er en del af lokalplanens redegørelse og miljørapporten er vedlagt som bilag til lokalplanen.

Se Miljøvurdering af forslag til lokalplan 465 her

Se Miljørapport af forslag til lokalplan 465 her

Hillerød Kommune har foretaget en screening af de forventede miljømæssige konsekvenser af en realisering af kommuneplantillæggets anvendelses- og udnyttelsesmuligheder, i henhold til Lovbekendtgørelse nr. 973 af 25. juni 2020 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM). Screeningen viser, at kommuneplantillægget ikke må antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. På baggrund af screeningen har byrådet besluttet, at der ikke udarbejdes en miljørapport af tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2021.

Klagevejledning vedr. afgørelse om miljøvurdering

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket vil sige senest den 3. januar 2023.

Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.
Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.

Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.
Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Byudvikling

Telefontider
Mandag til onsdag kl. 10 – 14
Torsdag kl. 12 – 17
Fredag kl. 10 – 12

Brug Digital Post, hvis du skriver om dig, et familiemedlem eller andre personfølsomme oplysninger.

Hillerød Kommune - logo