Spring menu over
Periode
29. april 2022 - 10. juni 2022
Status
Aktiv
Type
Høring

Hillerød Byråd har den 27. april 2022 godkendt at sende forslag til Favrholm Helhedsplan 2022 i høring frem til den 10. juni 2022.

Helhedsplan 2022 erstatter den hidtidige helhedsplan fra 2014. Helhedsplanen udstikker de overordnede fysiske rammer for udviklingen af de 300 ha jord, som byen vil blive udvidet med de kommende mange år.

Der er dog tale om en opdatering og uddybning, som for store dele af Favrholms vedkommende ikke ændrer på den fysiske placering og fordeling af bykvarterer og grønne kiler i forhold til hidtidige planer. Det er først og fremmest følgende 5 ting som er nye i Helhedsplan 2022:

  1. Der er siden 2014 vedtaget en række mere detaljerede Favrholmplaner. Hvert nyt dokument har indeholdt små ændringer og forbedringer. Disse ændringer og forbedringer er nu indarbejdet i forslag til Helhedsplan 2022.

  2. Byrådet vedtog i marts 2020 en opdateret vision for Favrholm, med øget fokus på sundhed i bred forstand samt på de lærende, eksperimenterende og procesmæssige aspekter af byudviklingen (”I Favrholm vil vi skabe en bydel med livskraft på tværs af generationer, aktører og områder”). Den nye vision er nu indarbejdet og udfoldet i forslag til Helhedsplan 2022.

  3. Byrådet indgik i 2019 en udviklingsaftale om et stadionkvarter i den sydvestlige del af Favrholm. Der er derfor udarbejdet en masterplan for stadionkvarteret som er i høring samtidig med Helhedsplan 2022.
    Masterplanens hovedlinjer er indarbejdet i forslag til Helhedsplan 2022. Placeringen af et stadion udløser behov for en direkte sti- og evt. vejforbindelse til Favrholm station. Dette er i Helhedsplan 2022 indikeret med en stiplet linje gennem Hestehaven, men den nærmere placering vil først blive fastlagt senere.

  4. Hillerød Forsyning ønsker at bevare deres kraftværksbygning i Favrholm. I helhedsplanen fra 2014 var bygningen forudsat fjernet, fordi funktionen som kraftvarmeværk ophører med udgangen af 2022. Men Hillerød Forsyning ønsker nu at indrette energicentral i en del af bygningen. Forslag til Helhedsplan 2022 åbner derfor mulighed for at bevare bygningen i bearbejdet form, som en integreret del af den nye by.

  5. Udviklingen af Favrholm er ved at skifte fase. Helhedsplan 2014 havde fokus på infrastruktur, hospital og landskab. Men i den kommende fase bliver det primært private aktører som skal udfolde og realisere visionerne og ambitionerne for Favrholm i kvarterer og bymiljøer. Forslag til Helhedsplan 2022 indeholder derfor en styrket beskrivelse af byrådets forventninger til kommende byggerier i form af 10(+1) kvalitetsmål og eksempler til inspiration.

Stadionkvarteret og kvalitetsmålene kan ses som to sider af samme sag, nemlig som eksempler på hvordan byrådets vision for Favrholm kan omsættes til konkret fysisk by. For resten af Favrholm er alle beskrivelser opdateret.

Du kan læse mere om indholdet i Favrholm Helhedsplan 2022 i dette debatoplæg

Miljøvurdering af Favrholm Helhedsplan 2022

Helhedsplan 2022 er omfattet af miljøvurderingslovens regler, da den fastlægger rammer for fremtidige anlægstilladelser. By og Miljø har derfor gennemført en screening af planens forventelige miljømæssige konsekvenser. Da Helhedsplan 2022 i vidt omfang bygger på Favrholm Helhedsplan 2014 og Masterplan for Stadionkvarteret samt en række øvrige eksisterende planer, som allerede er miljøvurderet, konkluderes det i miljøscreeningen, at der ikke også er behov for en miljøvurdering af Favrholm Helhedsplan 2022. Årsagen er, at den ikke indeholder nye emner, som giver anledning til miljøspørgsmål, som ikke allerede er undersøgt på dette stadie af planlægningsprocessen. Miljøscreeningen har været i høring blandt berørte myndigheder uden bemærkninger. Der vil i senere stadier af planlægning, f.eks. i forbindelse med lokalplanlægning, skulle tages stilling til, om den mere detaljerede planlægning udløser krav om nye miljøvurderinger.

Invitation til borgermøde og besøg i Pionercampen

Hillerød Kommune inviterer til borgermøde om Favrholm Helhedsplan 2022 og forslag til Masterplan for Stadionkvarteret onsdag den 11. maj 2022 kl. 19-21 på Rådhuset i Hillerød.

På mødet vil vi gennemgå planforslagene, og du får mulighed for at stille spørgsmål og komme med kommentarer.

Du er også meget velkommen til et udendørsarrangement tirsdag den 17. maj kl. 16-18 i Pionercampen i Favrholm

Her kan du høre oplæg om, hvordan naturen påvirker vores sundhed, både i Favrholm og i din egen have, gå en tur i området med en af arkitekterne bag masterplanen for Stadionkvarteret, høre oplæg om helhedsplanen for hele Favrholm, samt møde FC Nord-sjællands maskot Timba og et par spillere og repræsentanter fra FC Nordsjælland.

På www.favrholm.dk kan du læse mere om Favrholm, og se hvordan du finder vej til Pionercampen

Høringssvar

Hvis du ønsker at komme med idéer og bemærkninger til Favrholm Helhedsplan 2022 kan du gå ind på Sammen om Hillerød og give dit bidrag.

Du er også velkommen til at sende en mail til byudvikling@hillerod.dk - husk at skrive dit fulde navn og adresse i mailen. Du kan også skrive til: Hillerød Kommune, By og Miljø, Trollesmindeallé 27, 3400 Hillerød.
Idéer og bemærkninger skal være modtaget senest den 10. juni 2022.

De skriftlige høringssvar vil blive behandlet efter fristens udløb.
Vi gør opmærksom på, at alle høringssvar bliver offentliggjort i forbindelse med byrådets behandling af planerne.

Når byrådet har vedtaget de endelige planer, vil vi besvare alle høringssvar.

Ved endelig vedtagelse vil planen blive annonceret her på hjemmesiden.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål, kan du ringe til By og Miljø på tlf. nr. 72322134 eller 72322135, mandag til onsdag fra kl. 10.00 – kl. 15.00, torsdag fra kl. 12.00 – kl. 18.00 og fredag fra kl. 10.00 – 13.00.

Du kan klage over retlige spørgsmål jf. planlovens § 58, det vil sige spørgsmål om, hvorvidt afgørelsen ligger inden for de lovmæssige rammer, som kommunen må træffe afgørelser efter.
En eventuel klage skal være indgivet inden 4 uger fra offentliggørelsen.
Du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk, hvor du logger på med NemID. I søgefeltet, skal du skrive ”Klageportalen” og herefter vælge ”Selvbetjening” og ”Klag til Planklagenævnet eller Miljø- og Fødevareklagenævnet”. Følg i øvrigt vejledningen i Klageportalen.

Det koster 900 kr. at klage som privatperson. Virksomheder, organisationer og offentlige myndigheder skal betale 1.800 kr. Du betaler gebyret med betalingskort eller bankoverførsel i Klageportalen. Klagen bliver først sendt videre, når gebyret er betalt, og du har endeligt godkendt klagen.

Klage er indgivet rettidigt, når den er tilgængelig for Planklagenævnet i Klageportalen, og gebyret er betalt inden udløbet af klagefristen.
Planklagenævnet vil som udgangspunkt afvise en klage, hvis der er klaget uden om Klageportalen, klagen er indkommet for sent eller gebyret ikke er betalt.
Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Planklagenævnet, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg, som beslutter om du kan blive fritaget.

Du kan læse mere om Planklagenævnet, og om hvordan klagesagen behandles på www.naevneneshus.dk.

Hvis du ønsker at klage til domstolene, skal dette ske inden 6 måneder fra planens offentliggørelse, jf. Lov om Planlægning § 62, stk. 1.

Hillerød Kommune - logo