Proces for myndighedsbehandling for privat byggemodning

Fase 1 - Forhandling

Bygherre udarbejder udkast til projekt og forhandler dette på plads med Byplansektionen.

Bygherre fremsender dokumentation til Byplansektion om at

Bygherres forsikring er tegnet og police er betalt.

 

Byplansektion godkender og giver grønt lys til myndighedsbehandling.

 

Fase 2 - Myndigheds-behandling

Bygherre udarbejder vejmyndighedsprojekt til godkendelse hos vejmyndigheden. Udarbejdes efter følgende vejledning www.hillerod.dk/byggemodning

 

Bygherre udarbejder myndighedsprojekt vedr. udledningstilladelse m.v. til godkendelse af kommunens miljømyndighed m. fl.

 

Bygherre sender anfordringsgaranti til godkendelse hos Kommunen.

 

Bygherre fremsender ansøgning om gravetilladelse til kommunens vejmyndighed.

 

Bygherre fremsender afmærkningsplan til godkendelse af kommu-nens vejmyndighed.

 

Bygherre fremsender ansøgning om nedrivningstilladelse til kommu-nen. (kun hvis relevant)

 

Bygherre indhenter godkendelse af spildevands- og regnvandsanlæg herunder LAR-anlæg hos Hillerød Forsyning.

 

Kopi af Hillerød Forsynings godkendelse vedlægges ansøgningen med vejmyndighedsprojekt der sendes til kommunens vejmyndighed.

 

Forudsat at:

  • · anfordringsgaranti er modtaget og godkendt af kommunen,
  • · miljøgodkendelser, gravetilladelse, afmærkningstilladelse m.v. er indhentet,
  • · bygherre har fremsendt kopi af Hillerød Forsynings godkendelse af projekt for spildevands- og regnvandsanlæg inkl. LAR anlæg til kommunen,
  • · og vejmyndighedsprojekt er drøftet på plads med kommunen og Politiet m.fl.,

fremsender kommunen godkendelse af vejmyndighedsprojekt til byg-herre med forbehold for Politiets samtykke.

 

Politiet fremsender herefter samtykke til kommunens godkendelse af Vejmyndighedsprojekt.

 

Når Politiet har fremsendt samtykke af vejmyndighedsprojektet til kommunen kan Bygherre starte byggemodningen.

 

Kommunens vejmyndighed giver grønt lys til at Kommunens bygge-sektions behandling af byggeandragende kan starte.

 

Proces for myndighedsbehandling for privat byggemodning hos Hillerød Kommune

 

Fase 3 - Udførelse

Byggemodning gennemføres.

 

Byggesagsbehandling pågår.

 

Byggerier på de enkelte grunde udføres når byggetilladelse er givet.

Fase 4 - Overdragelsesforretning

Bygherre indkalder kommunens vejmyndighed til gennemgang af vejmyndighedsprojektet med henblik på godkendelse.

 

Bygherre indkalder kommunen, grundejerforening og Hillerød Forsyning til overdragelsesforretning. Vejanlæg og grønne områder m.v. overdrages til Grundejerforeningen. Evt. anlæg i offentlig vej overdrages til kommunen. Spildevands- og regnvandsanlæg inkl. LAR anlæg overdrages som udgangspunkt til Hillerød Forsyning.

 

Såfremt vilkår i anfordringsgaranti er opfyldt nedskrives denne.

 

Bygherre forestår etableringspleje af evt. grønne anlæg i 3 år.

Fase 5 - Overdragelse af det grønne afsluttes og overdrages til grundejerforening

 

Bygherre indkalder Grundejerforeningen, når de 3 års etableringspleje er udført, til overdragelsesforretning af det grønne anlæg til Grundejerforeningen.

Siden blev senest opdateret d. 12-02-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her