Stier langs Frejasvej og Selskovvej

Hillerød Kommune har indgået aftale med entreprenørfirmaet MJ Eriksson om at etablere cykelstier langs Frejasvej og Selskovvej mellem Industrivænget og Skovhegnet. Strækningen er knap 1,5 km fra Frejasvej 46 til Skovhegnet/Pilevej. På strækningen er der tre større lysregulerede kryds, fem mindre T-kryds, og et kryds med en hævet flade, som alle skal ombygges.

 

Entreprenøren har sammen med Hillerød Kommune udarbejdet en overordnet tidsplan for arbejdet, se planen. Tidsplanen opdateres og justeres i takt med at arbejdet skrider frem.

 

Det forventes at Frejasvej ensrettes i anlægsperioden, for at skabe et sikkert arbejdsmiljø for vejarbejderne. Der vil blive opsat omkørselsskiltning ligesom der varsles om ændringer i så god tid som muligt.

 

Anlægsarbejderne starter op i løbet af Juni måned 2020 og vil løbe til Marts 2021. I løbet af projektet vil Hillerød Kommune, sammen med entreprenøren og det rådgivende ingeniørfirma Sweco kontakte lodsejerne, der er berørt af projekterne for at sikre en så smidig anlægsperiode som muligt.

 

Selv om Hillerød Kommune har stort fokus på fremkommeligheden i anlægsperioden er der ingen tvivl om, at anlægsarbejderne vil genere trafikken. Særligt i myldretiden vil der være trafikale udfordringer på Frejasvej og Selskovvej.

 

Hillerød Kommune vil løbende opdatere hjemmesiden med ny information.

 

Igangsætning af åstedsforretninger i forbindelse med ekspropriation august 2019

I forbindelse med arbejdet med anlæg af cykelstier langs Frejasvej og Selskovvej indkaldes hermed til åstedsforretninger med henblik på ekspropriation af arealer. Formålet med offentliggørelsen er at underrette enhver, der som ejer, bruger, panthaver eller på anden måde har en retlig interesse at varetage i anledning af ekspropriationen.

Berørte ejere af ejendomme på strækningen har modtaget personlig indkaldelse via E-boks eller brev.

Ekspropriationsplaner med arealfortegnelse m.m. er fremlagt i borgerservice hos Hillerød kommune, Trollesmindealle 27, 3400 Hillerød fra mandag den 17. juni 2019, og frem til ekspropriationerne er gennemført.  Du kan læse mere om materialet.

Åstedsforretningernes forløb

Det bekendtgøres herved, at der i henhold til bestemmelserne i kap. 10 i lov om offentlige veje og efter beslutning i Hillerød Kommunes byråd den 24. april 2019, afholdes åstedsforretning for nedenstående ejendomme således:

Onsdag den 21. august 2019

Matr. nr.:

1zd, 1abu, 1abr, 1abp, 1zs, 1afn, 1aso, 1km, 1pi, 1tæ, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Åstedsforretningen indledes kl. 9.00. Mødestedet er indkørslen ved matr. nr. 1zd Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Torsdag den 22. august 2019

Matr. nr.:

1fo, 1yl, 1dg, 1ym, 1df, 1de, 1bæ, 1bo, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Åstedsforretningen indledes kl. 9.00. Mødestedet er indkørslen ved matr. nr. 1fo/1yl Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Mandag den 26. august 2019

Matr. nr.:

1lu, 1ff, 1gv, 1ki, 1kk, 1mz, 1aøy, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Åstedsforretningen indledes kl. 9.00. Mødestedet er indkørslen ved matr. nr. 1lu Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Onsdag den 28. august 2019

Matr. nr.:

1xq, 1pg, 1ot, 1qh, 1øu, 1øh, 1øf, 1øe, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Åstedsforretningen indledes kl. 9.00. Mødestedet er indkørslen ved matr. nr. 1xq Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Torsdag den 29. august 2019

Matr. nr.:

1æu, 1æt, 1æs, 1æg, 1æf, 1øv, 1ze, 1tv, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Åstedsforretningen indledes kl. 9.00. Mødestedet er indkørslen ved matr. nr. 1au Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Mandag den 2. september 2019

Matr. nr.:

1tu, 1aøt, 1zr, 1ii, 7ø, 7æ, 7v, 7r, Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Åstedsforretningen indledes kl. 9.00. Mødestedet er indkørslen ved matr. nr. 1tu/1aøt Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Onsdag den 4. september 2019

Matr. nr.:

7n, 1eø, 1fs, 1fr, 1iq, 1iu, Hillerødsholm, Hillerød Jorder og 24c, 24a Nyhuse, Hillerødsholm.

Åstedsforretningen indledes kl. 9.00. Mødestedet er indkørslen ved matr. nr. 7n Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Torsdag den 5. september 2019

Matr. nr.:

1asi, 1ll, 1mn, 1my, 1mx, 1nz, 1mv, 7u Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Åstedsforretningen indledes kl. 9.00. Mødestedet er indkørslen ved matr. nr. 1asi Hillerødsholm, Hillerød Jorder.

Såfremt der er spørgsmål i forbindelsen med åstedsforretningerne kan du rette henvendelse til:

Projektleder John Halkær Kristiansen,

Hillerød Kommune, tlf.: 7232 2241 eller e-mail: trafikvejogpark@hillerod.dk.

 

15. januar 2020 endelig ekspropriationsbeslutning

Byrådet i Hillerød Kommune har den 18. december 2019 truffet beslutning om endelig ekspropriation fra ejendommene, der skal afgive areal til cykelstierne langs Frejasvej og Selskovvej.

De berørte ejere har alle fået tilsendt et tilbud om erstatning, de har nu frem til den 19. januar til at tage stilling til tilbuddet.

Hillerød Kommune har på baggrund af byrådets beslutning igangsat udarbejdelsen af et udbudsmateriale, udbudsmaterialet koordineres med Hillerød Forsyning som skal have udført kloakarbejder på strækningen samtidig.

Det forventes at udbuddet kan sendes ud i løbet af februar måned, således at arbejdet med at anlægge cykelstierne kan gå i gang i løbet af marts.

 

 

 

25. april 2019 - Byrådet har behandlet projektforslaget

Byrådet behandlede på sit møde den 24. april kommentarer og bemærkninger fra berørte borgere og andre interessenter, til det offentliggjorte skitseprojekt for etablering af stier langs Frejasvej og Selskovvej. Samtidigt besluttede byrådet at arbejde videre med det fremlagte projekt og at igangsætte detailopmålinger på de ejendomme, som berøres af projektet med anlæg af stier langs Frejasvej og Selskovvej.

Opmåling:

Indenfor den nærmeste fremtid vil de berørte grundejere få tilsendt en orienteringsskrivelse hvoraf det fremgår hvornår opmålingerne foregår. Opmålingen har til formål at sikre, at der er sammenhæng mellem de enkelte grunde og vejen, der vil derfor på baggrund af detailopmålingen skulle ske mindre tilrettelser i projektet, der kan for eksempel være tale om at justere terrænet inde på grunden for at skabe adgang til indkørsel og lignende. Får du ikke en orientering er der ikke behov for opmåling på din ejendom.

Opmålingerne kræver, at kommunens rådgivere LIFA landinspektører og det rådgivende ingeniørfirma Sweco får adgang til grunden, hvor de vil måle op og eventuelt afsætte enkelte punkter med små stokke, opmålingen kræver ikke adgang til bygninger, og der skal heller ikke graves på ejendommen.

Det forventes, at opmålingen kommer til at foregå i maj måned.

Ekspropriation:

På baggrund af opmålingerne, og det reviderede projektforslag, gennemføres efterfølgende en egentlig ekspropriation på de ejendomme, hvor der er behov for at afgive areal til projektet. På baggrund af projektets kompleksitet har Hillerød Kommune udskudt åstedsforretninger og ekspropriationer til August måned.

Inden Åstedsforretningerne gennemføres udsender Hillerød Kommune orientering og detaljerede tegninger og beskrivelser for den enkelte ejendom til ejerne.

Du kan læse mere om procedurerne ved ekspropriation efter vejloven i Vejdirektoratets vejledning her: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/SoegIVejloven/Documents/Vejledninger/Ekspropriation%20-%20print.pdf

Den videre proces

Den opdaterede plan for den videre proces ser således ud:

 1. VVM-Screening og afgørelse i offentlig høring hos berørte lodsejere april-maj 2019
 2. Supplerende opmålinger maj 2019
 3. Igangsætning af åstedsforretninger i forbindelse med ekspropriation august 2019
 4. Politisk behandling af ekspropriationsbeslutning september 2019
 5. Udbud og licitation af anlægsarbejder oktober-november 2019
 6. Anlæg af cykelstier ultimo 2019 – ultimo 2020 (afhængig af vintervejret).

 

Frejasvej og Selskovvej består i dag af to kørebaner, én i hver retning, med fortov i hver side. Den eksisterende bredde fra skel til skel indenfor vejmatriklen er ca. 10 meter. Biltrafikken er i dag omkring 8.000-9.000 daglige motorkøretøjer med en andel af lastbiler på ca. 8 %.

Projektet er en samlet udmøntning af forlægningen af Trollesmindealle, og et projekt til forbedring af cykelforholdene på Selskovvej.

Det rådgivende ingeniørfirma Sweco har for Hillerød Kommune udarbejdet vedhæftede projektforslag, se bilag 1-5, som hermed fremlægges til orientering for interesserede. Interesserede kan stille spørgsmål til projektet og indsende kommentarer. Kommentarer i forbindelse med denne orientering bedes være os i hænde senest den 26. marts 2019 så der i givet fald kan informeres om dette ved den politiske behandling af projektet på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde 3. april 2019. Spørgsmål og eventuelle kommentarer bedes sendt på email trafikvejogpark@hillerod.dk.

Bilag 1

Bilag 2

Bilag 3

Bilag 4

Bilag 5

Den videre proces

Der sker inddragelse af grundejere og borgere på flere tidspunkter i processen. Den foreløbige tidsplan er:

 1. Orientering af naboer og interessenter (dette brev)
 2. Politisk behandling af projektforslag april 2019
 3. VVM-Screening og afgørelse i offentlig høring april 2019
 4. Supplerende opmålinger maj 2019
 5. Igangsætning af åstedsforretninger i forbindelse med ekspropriation maj-juni 2019
 6. Politisk behandling af ekspropriationsbeslutning august 2019
 7. Udbud og licitation af anlægsarbejder august 2019
 8. Anlæg af cykelstier medio september 2019 – september 2020 (afhængig af vintervejret)

Læs mere om opmålinger, ekspropriation og VVM-screening i det følgende:

 Supplerende opmåling

I forbindelse med det videre arbejde med at fastlægge det fremtidige skel mellem vej og grund skal der eventuelt foretages supplerende opmålinger på nogle af ejendomme på strækningen.

Opmålingen har til formål at sikre, at der er sammenhæng mellem de enkelte grunde og vejen, der vil derfor på baggrund af detailopmålingen skulle ske mindre tilrettelser i projektet, der kan for eksempel være tale om at justere terrænet inde på grunden for at skabe adgang til indkørsel og lignende.

Opmålingerne kræver, at kommunens rådgiver LIFA landinspektører får adgang til grunden, hvor de vil måle op og eventuelt afsætte enkelte punkter med små stokke, opmålingen kræver ikke adgang til bygninger, og der skal heller ikke graves på ejendommen.

Det forventes, at opmålingen kommer til at foregå i maj måned. Hillerød Kommune er forpligtet til at give den enkelte grundejer besked om opmålingen senest 14 dage før opmålingen skal ske, du vil derfor modtage en henvendelse fra Hillerød Kommune i begyndelsen af maj såfremt der er behov for opmåling på din ejendom.

Ekspropriation

På grund af strækningens nuværende bredde skal der eksproprieres til anlæg af stierne på begge sider af vejen, på store dele af strækningen. Der skal eksproprieres fra omkring 60 ejendomme på strækningen.

Der ligger en fast lovbestemt procedure for gennemførsel af ekspropriationer efter vejloven.

Kort fortalt består ekspropriationen af fire trin:

 1. Der indkaldes til åstedsforretning. Indkaldelsen og ekspropriationsmaterialet sendes til de berørte grundejere og fremlægges offentligt på Rådhuset. Indkaldelsen sker med 4 ugers varsel.
 2. Der afholdes åstedsforretning. Forretningen afholdes på matriklen, fra Hillerød Kommune deltager et byrådsmedlem som leder ekspropriationen ligesom Hillerød Kommunes projektleder og rådgiver deltager sammen med en landinspektør. Det er muligt under forretningen at fremsætte ønsker og kommentarer til ekspropriationen, herunder omfang og erstatning. Lifa landinspektører udarbejder indkaldelser, høringsmateriale, ekspropriationsmateriale, fører protokol.
 3. Efter åstedsforretningen er der 4 ugers periode, hvor grundejer har mulighed for at kommentere protokol og ekspropriation.
 4. Når høringsperioden er overstået beslutter Byrådet den endelige ekspropriation, herunder tilbud om erstatning. Det er muligt at klage over beslutningen i henhold til reglerne herfor.

Du kan læse mere detaljeret om reglerne i Vejdirektoratets vejledning her: http://www.vejdirektoratet.dk/DA/vejsektor/vejregler-og-tilladelser/SoegIVejloven/Documents/Vejledninger/Ekspropriation%20-%20print.pdf

Grundejer og Hillerød Kommune kan i forløbet beslutte at indgå en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår. Aftalen skal endeligt godkendes af Byrådet, og er herefter gældende.

VVM-Screening

Hillerød Kommune skal som bygherre foretage en VVM-screening af anlægsprojektet. VVM-Screeningen sker på baggrund af de oplysninger der foreligger. VVM-Screeningen er en betingelse for at få tilladelse til at gå i gang med projektet. På baggrund af VVM-Screeningen afgør miljømyndigheden i Hillerød Kommune, om der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering af projektet, eller om der kan gives tilladelse til gennemførelse af projektet.

Sweco har for Trafik, Vej og Park i Hillerød Kommune udarbejdet en VVM-Screening for anlæg af projektet for stier langs Frejasvej og Selskovvej. Screeningen er indsendt til Natur og byplan sektionen i Hillerød Kommune, hvor den behandles.

Når miljømyndigheden har afgjort om projektet kan igangsættes uden VVM, sendes afgørelse og screening i offentlig høring. De berørte grundejere vil alle få direkte besked, og afgørelsen offentliggøres på Hillerød Kommunes hjemmeside.

Når høringen er gennemført træffer miljøyndigheden endelig afgørelse om projektet kan igangsættes.

Kontaktoplysninger

Kommunens projektleder: John H. Kristiansen på trafikvejogpark@hillerod.dk

Sektionstelefon: 72 32 22 41

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her