Cykelstier på Holmegårdsvej

For at forbedre trafiksikkerheden for cyklister planlægger Hillerød Kommune at etablere nye cykelstier på en del af Holmegårdsvej på strækningen mellem Skansevej og Gl. Holmegårdsvej.

Dette vil ske på strækningen mellem Skansevej og Gl. Holmegårdsvej.

Nord for Gl. Holmegårdsvej er der allerede eksisterende cykelsti på østsiden af Holmegårdsvej. Hvis økonomien tillader det, vil der desuden blive udført ny cykelsti på vestsiden frem til den eksisterende cykelsti forbi busstoppestedet.

Sådan kommer det til at se ud

Den nuværende røde cykelstribe og de eksisterende fortove vil blive omdannet til delte stier, dvs. cykelsti og fortov kommer til at ligge i samme niveau. Cykelstidelen udføres i sort asfalt, mens fortovet udføres med samme type kvadratiske belægningssten, som er brugt på Skansevej og mange andre steder i kommunen.

Delt sti på Skansevej

Mellem belægningssten og skel/hække lægges grus. Ved overkørsler og gående adgange til private matrikler sættes dog chaussésten.

Ved alle sideveje føres fortov og cykelsti ubrudt forbi sidevejen som en overkørsel, da det er den mest sikre løsning for cyklisterne og samtidig giver det god tilgængelighed for alle. Kørebanen bliver 6,5 m bred.

Se normaltværsnit

Overkørsler

Mellem cykelsti og kørebane bliver der etableret kantsten med en højde på 10 cm. Til hver ejendom vil der som udgangspunkt blive etableret én overkørsel. Bredden på en overkørsel er 3 m målt i skel (enkelt-over-kørsel). Der kan dog gives tilladelse til en overkørsel med en maksimal bredde på 5 m. Ud for overkørslen etableres der ved kantstenen en asfaltrampe på 5 m (maks. 7 m).

Tidsplan

Umiddelbart efter påske vil projektforslaget blive fremlagt til orientering for beboere, ejere og andre interesserede.

Projektforslaget vil indeholde plantegninger for hele projektområdet.

Der vil i de efterfølgende 4 uger være mulighed for at stille spørgsmål til projektet og indsende kommentarer, således at der i givet fald kan informeres om dette ved den politiske behandling af projektet på Arkitektur, Byplan og Trafikudvalgets møde 6. maj 2019.

Entreprenørarbejderne forventes at foregå i perioden juli - december 2019 med forbehold for arbejder med forsyningsledninger. Ca. 2 uger før arbejdet opstartes, vil grundejerne modtage mere information.

Hvad kan grundejerne selv gøre?

Hvis du som grundejer planlægger at ændre din indkørsel eller gående adgang i 2019, bedes du kontakte os og søge om tilladelse ved hjælp af dette ansøgningsskema. Retningslinjer for udformning fremgår af kommunens hjemmeside hvor du også kan se reglerne for beskæring af beplantning.

Som grundejer bedes du sørge for, at entreprenøren kan komme til at udføre arbejdet helt ind til skel. Det betyder, at

  • postkasser, der står på offentligt areal, skal flyttes ind på privat grund
  • hække skal klippes tilbage til skel
  • der skal være en frihøjde på 4,00 m under træer, der rager ud over kommende kombineret fortov/cykelsti.

Det kan endvidere komme på tale at fjerne havemure, støttemure og lignende, som befinder sig på offentligt areal, hvis de er en hindring for projektets gennemførelse. De enkelte grundejere vil i givet fald blive kontaktet af os.

Landinspektør opmålinger

Opmåling 1

Opmåling 2

Opmåling 3

Spørgsmål til projektet kan rettes til projektleder Jan Bährentz på mail trafikvejogpark@hillerod.dk.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her