Aktuelle vejarbejder og kommende projekter

Hillerød Kommune vil løbende annoncere hvilke aktuelle vejarbejder samt kommende projekter, der er i gang på kommunens veje.

 

Se også, hvor der er givet tilladelser til gravearbejder ved kommunens veje.

Vil du vide mere om de igangværende projekter Hillerød Forsyning arbejder med, kan du læse mere på Hillerød Forsynings hjemmeside

Se også vores overordnede tidsplan for anlægsprojekter.

 

 

Ny frakørsel Hillerød S - Peder Oxes Alle

Fra mandag den 28. september udfører Hillerød Kommune i samarbejde med Vejdirektoratet en ekstra frakørsel ved afkørslen Hillerød S på Hillerødmotorvejens forlængelse.

 

Forbindelsen – også kaldet en shunt -  vil give direkte forbindelse mellem afkørsel Hillerød S og Peder Oxes Alle, uden at man skal gennem rundkørslen ved Egespurs Alle.

 

Shunten forventes at sikre en bedre afvikling af morgentrafikken, således at der ikke længere opstår kødannelser ud på Hillerødmotorvejens forlængelse.

 

Den nye shunt forventes at blive åbnet for trafik i begyndelsen af 2021. Det afsluttende asfaltslidlag og endelig afstribning vil blive udført i maj 2021. Anlægget er forberedt til at kunne indgå i en senere løsning med etablering af motorvej til Hillerød.

 

 

Oversigtsplan

 

 

Ombygning af krydset Nordre Jernbanegade / Helsingørsgade

Byrådet har besluttet at udvide krydset Nordre Jernbanegade / Helsingørsgade. Derfor igangsætter vi nu et projekt med etablering af et "venteområde" for svingende cyklister i krydset. Mens vi bygger krydset om vil der stadig være adgang for fodgængere, som skal til og fra gågaden kan komme forbi arbejdet i hele perioden, ligesom der vil blive opretholdt adgang til forretningerne der ligger lige ved krydset.

 

Da ombygningen betyder at der skal etableres nye kantsten og et asfalteret areal hvor der i dag er overkørsel til gågaden, vil anlægsarbejdet betyde at varekørsel til Gågaden ikke kan ske denne vej som normalt. Der vil i stedet blive etableret omkørsel, og skiltningen i gågaden ændres således at butikkerne også kan få leveret varer i den periode hvor arbejdet er i gang.

 

tegningen her kan du se hvordan krydset bygges om.

 

Renovering af belysning

Hillerød Kommune renovere dele af belysningen flere steder i kommunen.

De ældste og mest slidte belysning bliver udskiftet. I 2020 har vi specielt fokus på gamle lamper og steder hvor der sidder lyskilder der er udgået.

Der vil derfor blive skiftet lamper mange forskellige steder i løbet af året, enkelte steder skifter vi også masterne.

Derudover er vi i gang med at sætte nye målerskabe på alt belysningen, i den forbindelse kan der være områder der kan have lys på om dagen eller hvor der desværre er slukket om natten på grund af arbejdet.

 

Frederiksværksgade spærres ved Teglværksvej 6 uger

 

Frederiksværksgade bliver spærret mellem Tulstrupvej og Teglværksvej fra mandag den 17. august og seks uger frem. Stitunnellen under vejen skal renoveres.

Stitunnellen under Frederiksværksgade skal renoveres og i den forbindelse spærres Frederiksværksgade midlertidigt. Arbejdet med sti-tunnelen igangsættes på baggrund af regeringens opfordring til kommunerne om at fremrykke anlægsarbejder til 2020.

Samtidig anlægger Hillerød Kommune cykelstier langs Frejasvej og Selskovvej. Arbejdet med cykelstierne vil vare frem til juli måned 2021 og strækningen er ensrettet fra nord mod syd. Her kan omkørsel fra Frederiksværksgade og mod nord ske via Hillerødsholmsallé, Thurahsvej og Skovhegnet.

Helt konkret betyder tunnelarbejdet at Frederiksværksgade lukkes mellem Tulstrupvej og Teglværksvej. Man kan altså godt køre på Frederiksværksgade, men ikke igennem hele gaden.

Der bliver lavet omkørsel via Tjørnevang og Kirsebæralle.

Dette vil give ekstra trængsel ved T-krydset for enden af Kirsebæralle ved Tulstrupvej. For ikke at få for lange køer omkring krydset, bliver der midlertidigt forbud mod at køre til venstre fra Kirsebæralle ad Tulstrupvej. De billister, der i dag kører fra Kirsebæralle og ud på Tulstrupvej mod syd, kan i stedet køre ad Selskovvej/Frejasvej ned til Herredsvejen. Det stykke af Selskovvej, der løber mellem Frederiksværksgade og Hillerødsholmsallé bliver holdt åben i begge retninger i den periode, hvor der bliver arbejdet på stitunnellen.

Stitunnelen under Frederiksværksgade bliver også lukket for gående. Gående og cyklister kan i stedet krydse Frederiksværksgade. Der etableres en beskyttet krydsning og et lille stykke sti på Teglværksvej så skoleeleverne til Ålholmskolen kan godt krydse Frederiksværksgade, så de kan cykle til skole.

Vi ved godt, at det giver nogle gener i en periode. Men vi har vurderet, at det vil være muligt at afvikle trafikken på denne måde og samtidigt få udført vores anlægsarbejder.

 

 

 

Cykelsti på Tamsborgvej

For at forbedre trafiksikkerheden for cyklister planlægger Hillerød Kommune at etablere ny cykelsti på den vestlige side af Tamsborgvej på strækningen mellem Jespervej og Københavnsvej.

Det nuværende fortov og en del af kørebanen vil blive omdannet til en delt sti, dvs. hvor fortov og cykelsti kommer til at ligge i samme niveau, svarende til fortov og cykelsti i Tamsborgvejs østlige side.

Kørebanen bliver 6,5 m bred, hvilket er nødvendigt for at opretholde busdrift i begge retninger.

Cykelsti og fortov afbrydes ved Skansevej, men vil ved Hjortholmvej blive ført ubrudt forbi som en overkørsel svarende til den østlige side. Dette er den mest sikre løsning for cyklisterne og giver samtidig en god tilgængelighed for alle fodgængere.

Entreprenørarbejderne vil komme til at foregå i perioden september 2020 – april 2021.

Stiplan – nord

Stiplan – syd

Tværsnit mv

 

 

Asfaltarbejde 2020

 

Hillerød Kommune gennemføre større asfaltarbejder på udvalgte strækninger i de angivne perioder:

 • Funkevej uge 36
 • Rørmosevej uge 40
 • Poppelvej uge 40
 • Tulstrup Have uge 40

I samarbejde med entreprenørfirmaet Pankas er arbejdet tilrettelagt for minimere de trafikale gener.

 

Der udlægges slidlag på følgende strækninger:

 

Funkevej

Kørebane - Hastigheden nedsættes og der bliver opsat lysregulering.

Funkevej

 

 

Poppelvej

Kørebane samt venstre fortov. Vejen spærres fra kl. 06-18. beboerkørsel tilladt.

Poppelvej

 

 

Tulstrup Have.

Kørebane. Vejen spærres fra kl. 06-18. Beboerkørsel tilladt.

Tulstrup Have

 

 

Rørmosevej

Kørebane. Vejen spærres fra kl. 06-18. Beboerkørsel tilladt.

Rørmosevej

 

I august og september måned vil Hillerød Kommune gennemføre større asfaltarbejder på udvalgte strækninger i de angivne perioder:

 • Damtoften uge 34
 • Tietgensvej uge 35
 • Mejsevej uge 35
 • Svalevej uge 35
 • Spættevej uge 35
 • Brødeskovvej uge 38
 • Løngangsgade uge 38

I samarbejde med entreprenørfirmaet Pankas er arbejdet tilrettelagt for at minimere de trafikale gener.

 

Der udlægges slidlag på følgende strækninger:

 

Løngangsgade - begge sider

Løngangsgade - begge sider

 

 

Damtoften - Fællessti

Damtoften Fællessti

 

 

Brødeskovvej - kørebane/vendeplads

Brødeskovvej kørebane/vendeplads

 

 

Tietgensvej -kørebane

Tietgensvej kørebane

 

 

Mejsevej, Spættevej, Sporvej - i hele området

Mejsevej, Spættevej, Sporvej - fortov i hele området

 

 

 

 

 

 

 

 

I 27-28 gennemførte Hillerød Kommune asfaltarbejder på Peder Oxes Alle.

 

Arbejdet blev delt op i flere etaper som fremgår af kortmaterialet herunder.

 

Under hele perioden var vejen spærret om natten men vejen var åben om dagen. Der blev henvist til omkørsels tavler som trafikanter skulle følge. I samarbejde med entreprenøren Pankas var arbejderne planlagt med henblik på at minimere de trafikale gener.

 

Peder Oxes Alle

Rundkørsel + Peder Oxes Alle

 

Fræsning den 5-6. juli Natarbejde fra kl. 18:00 til 06:00

Asfalt den 8-9-10. juli Natarbejde fra kl. 18:00 til 06:00

Omkørsels tegning

 

 

 

 

I 25-26 uge udførte Hillerød Kommune asfaltarbejder på Skovledet.

 

Arbejdet blev delt op i flere etaper som fremgår af kortmaterialet her under.

 

Under hele perioden var vejen spærret, der blev henvist til omkørsel tavler som trafikanter skulle følge. Beboer kørsel var tilladt.

I samarbejde med entreprenøren, Pankas, var arbejderne planlagt med henblik på at minimere de trafikale gener.

 

 

Fræsning del 1 & 2   d.17-18-06       Natarbejde fra kl 18:00 til 06:00


Asfalt del 1     D.22-23- om dagen lukkes i etaper. Kl 06:00 til 18:00

Asfalt del 2     D. 24-25-06 om dagen lukkes i etaper. Kl 06:00 til 18:00

 

Skovledet del 1

 

Skovledet del 2

 

Vi udlagde nyt slidlag på Nødebovej, på strækningen fra krydset Stenholtsvej/Nødebovej til kommunegrænsen til Gribskov Kommune.

Strækningen var delt op i 3 etaper.

 

 

Etape 3

Startede 11. juni 2020 og forventet afsluttet 19. juni 2020.

Dele af arbejdet udførtes som nattearbejde i tidsrummet kl. 18:00 til kl. 06:00.

Natarbejdet medførte støjgener for naboerne på strækningen.

Der blev opsat lysregulering på strækningen så trafikanterne blev generet mindst muligt af trafikken.

Etape 2+1

Startet den 24. juni og forventet afsluttet 6. juli 2020.

Der forekom nattearbejde på strækningen i tidsrummet kl 18:00 til kl 06:00.

Natarbejdet medførte støjgener for naboerne på strækningen.

Ved Kildeportvej blev spærret for gennemkørsel under hele perioden fra den 24. juni – 7. juli. Trafikanter skulle benytte omkørselstavler.

Der blev opsat lysregulering på strækningen så trafikanterne blev generet mindst muligt af trafikken.

Tidsplan for asfalt arbejdet

Nødebovejen del 3 Fræsning  d.11. juni            Natarbejde (18-06) Asfalt       d.17-18-19. juni med lysregulering om natten.

Nødebovej del 2+1 Fræsning    d.24-25. juni af cykelstier Natarbejde (18-06) Fræsning    d.26-27-28. juni af vejen del 2+1 Natarbejde (18-06) Asfalt stier d.29-30. juni samt 1-2. juli Asfalt vej    d.5-6. juli Natarbejde (06-18)
 

Hillerød kommune beklager de gener arbejdet medfører, men håber på beboere og trafikanters forståelse.

 

 

Hillerød Kommune gravede i uge 22 ved Fruervadvej. Gravearbejdet startet tirsdag den 26. maj 2020. Vi forventet at være færdig fredag den 29. maj 2020.

Under hele perioden var vejen være spærret. Beboer kørsel var tilladt.

I samarbejde med entreprenøren var arbejdet tilrettelagt for at minimere de trafikale gener.

 

I april og maj 2020 udførte Hillerød Kommune større asfaltarbejder på udvalgte strækninger i de angivne perioder:  

 • Fyrrebakken uge 18
 • Store Lyngby uge 18
 • Ny Harløsevej ( Ved Skævinge kirke) uge 18
 • Hillerødsholmsalle uge 19
 • Slangerupgade uge 19
 • Lystrupvej uge 19

I samarbejde med entreprenørfirmaet Pankas var arbejdet tilrettelagt for at minimere de trafikale gener.

Der blev udlagt slidlag på følgende strækninger:  

Fyrrebakken udlagde slidlag på fortovet. Under perioden var vejen spærret, beboer kørsel var tilladt.

 

I Store Lyngby udlagde der slidlag på fortovet. I perioden var fodgængere henvist til modsatte fortov.

På Ny Harløsevej udlagde der slidlag på den delte cykelsti/fortov. Cyklisterne havde mulighed for at trække deres cykel på græsarealet.

Cykelstien var spærret i perioden. Fodgængere blev henvist til modsatte side af vejen.

På Hillerødsholmsalle udlagde der slidlag på fortov. Der arbejdede skiftevis på fortovet. Fodgængere blev henvist til modsatte side.

På Slangerupgade udlagde der slidlag på cykelstien. Cykelstien varspærret og cyklister blev bedt om at trække cyklen på fortovet.

I Lystrup blev der udlagt slidlag i uge 19.

Arbejdet gik i gang tirsdag den 5. maj med at fræse i Lystrup by.

Vejen var spærret fra kl. 06:00 til 18:00. Der blev henvist til omkørsels tavlerne.

Onsdag den 6. maj var cykelstien langs Lystrupvej asfalteret.

Asfaltarbejde på kørebane blev delt op i tre etaper.

 1. etape

Asfalt arbejdet startede torsdag den 7. maj. Her var hastigheden på strækningen nedsat og lysregulering opsat.

2. etape

Asfalt arbejdet startede mandag den 11. maj. Her var strækningen spærret i tidsrummet fra kl. 06:00 til 18:00. Der blev henvist til omkørsels tavlerne.

3. etape

Asfalt arbejde startede tirsdag den 12. maj. Her var hastigheden på strækningen nedsat og lysregulering opsat.

I hele perioden var der vej adgang langs vejene.

 

 

 

 

 

 

 

3 busholdepladser på Møntportvejen og Frederiksværksgade

Hillerød Kommune skal anlægge 3 holdepladser for turistbusser. 2 på Møntportvejen og 1 på Frederiksværksgade, som er en del af de erstatningspladser vi etablere for de busholdepladser, der til sommer skal nedlægges på Markedspladsen.

Entreprenørfirmaet BVN a/s med Carsten Nielsen skal lede anlægsarbejderne.

Anlægsarbejderne forventes at starte op den 14. april med færdiggørelse medio maj 2020 - dvs. en arbejdsperiode på ca. 4 uger.

Vi holder 2 spor åbne (et kørespor i hver retning) på Frederiksværksgade i hele anlægsperioden.

Se kort.

    

 

 

Stier langs Frejasvej og Selskovvej – orientering til naboer og interessenter

Hillerød Kommune ønsker, at der langs Frejasvej og Selskovvej etableres cykelstier og fortove i hver retning syd for Herredsvejen og delte stier med cykel- og gangarealer nord for Herredsvejen. Strækningen er knap 1,5 km fra Frejasvej 46 til Skovhegnet/Pilevej. På strækningen er der tre større lysregulerede kryds, fem mindre T-kryds, og et kryds med en hævet flade, som alle skal ombygges.

Du kan læse mere på Hillerod.dk/frejasvej 

 

Lukning af banestien på Frederiksbro

I forbindelse med igangsætning af byggemodning og etablering af etape 1 på Frederiksbro grunden skal der ske en række arbejder med tungt entreprenørmateriel på, og nær den nuværende banesti. Stien skal flyttes til et fremtidigt forløb lidt nord for den nuværende placering.

Hillerød Kommune har derfor meddelt dispensation fra lokalplanen for området til at lukke banestien i en periode. Som alternativ til Banestien vil det være muligt at anvende den sydligere beliggende Trollesmindesti.

Trollesmindestien er forbundet med bymidten via en tunnel til Slangerupsgade og derfra videre til bymidten. Anvendelse af Trollesmindestien vil medføre en omvej på ca. 800 meter for en cyklist fra Thorsvang til Slangerupsgade.

Det vides endnu ikke præcist hvornår lukningen træder i kraft, da det afhænger af entreprenørens arbejder, entreprenøren vil skilte omvejskørsel på stien. Hillerød Kommune følger så vidt muligt løbende op på hjemmeside og facebook.

Omkørslen ses på nedenstående kort.

 

 

Trafiksanering Nødebo

Byrådet har samlet i 2018-2019 afsat 2 mio. kr. til en trafiksanering i Nødebo. I den forbindelse har Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget besluttet en møderække med borgerne i Nødebo for at kvalificere det kommende projekt.

Første møde blev afholdt 24. maj 2018 på et velbesøgt møde med mere end 70 deltagere. Første møde havde til formål at opliste trafikale problemer og arbejdet foregik i 10 grupper ved caféborde.

Efter mødet er udarbejdet 4 dokumenter, som danner baggrund for det kommende møde i august. Nødebo Lokalråd har udarbejdet følgende:

 Problematikker Nødebo maj 2018

Trafikvej til landsby

Dagsorden for borgermøde nr. 2 torsdag den 23. august kl. 19.30-21.00 på Nødebo Kro

 •  Velkomst og dagens program ved Dan Riise
 • Oplæg om problemer ved Nødebo Lokalråd
 • Opsamling af problemer fra første møde samt trafikmålinger mv. Ivan Christensen
 • Introduktion til arbejdet ved cafébordene ved Ivan Christensen
 • Prioritering af de vigtigste problemer ved bordene
 • Pause 5 min hvor kommunen byder på en forfriskning
 • Forslag til løsninger ved bordene
 • Grupperne redegør kort for de vigtigste problemer og løsningsforslag
 • Afslutning og videre forløb ved Dan Riise.

Dagsorden for 3. borgermøde om trafiksanering i Nødebo torsdag den 29. november kl. 19.30-21.00 på Nødebo Kro var:

 1.  Velkomst og dagens program ved Dan Riise
 2. Opsamling fra sidste møde (Ivan Christensen)
 3. Præsentation af forslag til trafiksanering (Ivan Christensen)
 4. Afklarende spørgsmål
 5. Pause
 6. Drøftelse af forslag
 7. Afslutning og videre forløb ved Dan Riise.

Her kan du finde notater fra borgermøderne i Nødebo, fra processen med inddragelse af borgernes ønsker og forslag, i forbindelse med etablering af trafiksanering igennem Nødebo by.

Der ligger også et kort med Hillerød Kommunes første oplæg til løsning, forslaget blev ikke godkendt og der arbejdes videre med alternative løsninger.

Arkitektur, Byplan og Trafikudvalget tager stilling til det videre forløb d. 6 februar.

Oplevede problemer i Nødebo - borgermøde.

Løsningsforslag fra borgere i Nødebo.

Noter fra borgermøde.

Oplæg til løsning fra Hillerød Kommune - ej godkendt.

 

 

 

 

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her