Vandløbsrestaurering

Hillerød Kommune gennemfører projekter vedr. vandløbsrestaurering som led i gennemførelsen af vandområdeplanerne.

Forundersøgelse af restaureringstiltag jf. vandområdeplan i Kollerød Å

Indsats O08590_g omfatter Kollerød Å og er beliggende øst for Gørløse i Hillerød Kommune. Den udpegede indsats inkluderer etablering af sandfang, udlægning af groft substrat samt genslyngning og omfatter en ca. 4 km langs strækning i Kollerød Å. Formålet er at forbedre de fysiske forhold i vandløbet og dermed opnå målopfyldelse på strækningen.

Kollerød Å slynges i det eksisterende tracé på fem strækninger, mens der på fire strækninger udlægges skjulesten og strømkoncentratorer. Desuden etableres der to gydebanker umiddelbart nedstrøms Uvelsevej/Enghaven samt én nedstrøms broen ved Hanebjergvej.

Periode: 2017-2020


Kontaktperson: Torben Carmes, toca@hillerod.dk

Projektet modtager støtte fra Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

     

 

Vandløbsrestaurering i Kollerød Å

Projektet omfattede følgende restaureringstyper i vandområde o8590_g: Udlægning af groft materiale og genslyngning. Restaureringstypen etablering af sandfang indgår ligeledes i indsatsprogrammet for vandløbsforekomsten, men Hillerød Kommune har bemærket, at der findes sandfang i både Kollerød Å og Lynge Å opstrøms indsatsstrækningen, samt at der ved besigtigelsen ikke blev observeret tydelige tegn på sandvandring, formentlig som følge af gode faldforhold.

Det gennemførte projekt havde til formål at forbedre forholdene for smådyrene i vandløbet i form af flere skjul og et mere varieret strømningsmønster samt forbedrede forhold for fisk i Kollerød Å.

Projektet omfattede følgende anlægstekniske tiltag:

 • Genslyngning i eksisterende tracé på 5 strækninger
 • Udlægning af groft materiale, herunder
  • Udlægning af skjulesten på 4 strækninger
  • Etablering af 3 gydebanker

Periode: Projektet er gennemført i 2018Kontaktperson: Torben Carmes, mail: toca@hillerod.dk

 Se forundersøgelse og detailprojekt for Kollerød Å her

Vandløbsrestaurering af Slåenbækken

Slåenbækken er et offentligt vandløb. Vandløbet er på projektstrækningen omfattet af Regulativ for Slåenbækken af 18. august 2011. Hillerød Kommune er vandløbsmyndighed.

Slåenbækken indgår i Havelse Å-systemet og har udløb i Havelse Å umiddelbart opstrøms Hillerødmotorvejen ved Solrødgård. Havelse Å afvander til Roskilde Fjord ved Havelse Mølle.

Den samlede projektstrækning er 3467 meter lang og er i vandområdeplanens indsatsprogram (vandområde 05537_y) udpeget til følgende indsatser:

 • Genslyngning
 • Udlægning af groft materiale
 • Etablering af sandfang
 • Genåbning af rørlagt strækning m. smårestaurering (st. 718-865).

Slåenbækken er målsat i Vandområdeplanen til god økologisk tilstand med krav om DVFI kl. 5. Vandløbet er desuden målsat til god kemisk tilstand.
Vandløbets nuværende økologiske tilstand er dårlig. Tilstanden er bestemt af tilstanden for fisk (dårlig). Vandløbets nuværende tilstand i relation til DVFI er moderat (DVFI 4 på alle stationer på strækningen).

Kontaktperson: Jeff Rasmussen, jr@hillerod.dk

Se rapporten Forundersøgelse Slåenbækken her

Projektet modtager støtte fra Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

     

 

Vandløbsrestaurering i Følstrup Bæk inkl. Egelundsbækken

Hillerød Kommune har modtaget støtte til gennemførsel af vandløbsrestaurering i Følstrup Bæk inkl. Egelundsbækken.

Etablering af sandfang indgår ligeledes i indsatsprogrammet for vandløbsforekomsten, men Hillerød Kommune benytter ikke denne restaureringstype, da det ved besigtigelsen blev vurderet, at et sandfang langs indsatsstrækningen ikke ville være afgørende for at skabe målopfyldelse i vandløbet, da der allerede, under de nuværende forhold, findes fine fysiske forhold.

Det ansøgte projekt har til formål at sikre god økologisk tilstand på strækningen, som er 2,922 km lang og har samlet set dårlig økologisk tilstand pga. dårlig økologisk tilstand for fisk. Projektstrækningen afvander til Esrum Sø.

Projektet omfatter følgende tiltag:

 1. Udlægning af grus og sten på én lokalitet i Egelundsbækken for at skabe egnede gydeforhold for ørred og samtidig skabe en opstuvning ind i røret, der kan forbedre passagemulighederne for både fisk og smådyr.
 2. Etablering af 3-4 gydebanker i Følstrup Bæk på en 50 m lang strækning umiddelbart nedenfor den gamle møllesø.
 3. Udlægning af variationsskabende skjulesten i Følstrup Bæk på en ca. 300 m lang strækning nedstrøms de etablerede gydebanker.
 4. Udligning af fald ved fordelerbygværk, ved udlægning af sten på den nedstrøms side af stemmeplankerne i omløbet. Ved dette tiltag forventes det, at passageforholdene vil forbedres, da fiskene vil have mulighed for at svømme igennem åbningen frem for at skulle springe.

Periode: Projektet forventes gennemført i efteråret 2020.Kontaktperson: Torben Carmes, mail toca@hillerod.dk

Se forundersøgelse Følstrup Bæk og Egelundsbækken her

Projektet modtager støtte fra Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

     

 

Forundersøgelser – vandløbsrestaurering af 3 strækninger af i Havelse Å

Formålet med projektet er at undersøge forudsætninger for at udføre restaurering af 3 delstrækninger i Havelse Å i form af forbedring af de fysiske forhold i vandløbet, så det på sigt kan blive et bedre levested for flora og fauna.

Formålet er herudover at leve op til EU's målsætning om som minimum at opnå god økologisk tilstand jf. vandrammedirektivet.
Virkemidlerne er følgende: Etablering af træer, udlægning af groft materiale, etablering af sandfang og udlægning af groft materiale sammen med etablering af træer.

Strækninger:
Vandområde o8590_y: projektstrækningen er 4,86 km lang.
Vandområde o8590_b og o8590_i: Projektstrækningen er på samlet 10,56 km. På en del af projektstrækningen er Havelse Å grænsevandløb mellem Halsnæs og Hillerød Kommune. De to kommuner har aftalt, at Hillerød Kommune er projektleder.

Såfremt forundersøgelsen viser, at projekterne er realiserbare og omkostningseffektive, udføres fase 2 i form af detailprojekt med henblik på projektets realisering. Berørte lodsejere vil blive kontaktet i forbindelse med forundersøgelsen.

Periode:
Forundersøgelsen forventes gennemført i efteråret 2020.

Se kortbilag vedr. projektet her:
Kortbilag vedr. vandområde_o8590_y 
Kortbilag vedr. vandområder o8590_i og o8590_b

Kontaktperson: Torben Carmes toca@hillerod.dk

Projektet modtager støtte fra Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

     

 

Vandløbsrestaurering i Gørløse Å

Hillerød Kommune har gennemført et vandløbsrestaureringsprojekt i Gørløse Å vest for Gørløse by. På to strækninger er der etableret nye gydebanker, udlagt skjulesten og høller. På en strækning er eksisterende gydebanker suppleret med yderligere gydegrus og skjulesten, og der er udgravet høller. På en anden strækning er der udlagt skjulesten og udgravet høller. De samlede projektstrækninger er beliggende vandløbets station 4.008 til 5.032. Projektet er omfattet af den statslige vandområdeplan 2015-2021 for Vandområdedistrikt Sjælland med indsatsnummer o8590_c.

Periode:
Er gennemført i 2019-2020.

Kontaktperson: Torben Carmes, toca@hillerod.dk

Se Forundersøgelsesrapport vedr. projektet i Gørløse Å her

Projektet modtager støtte fra Den Europæiske Union, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond

     

Siden blev senest opdateret d. 25-09-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her