Vandområdeplaner og projekter i Hillerød Kommune

Vandløb, søer og kystvande skal have en god vandkvalitet og et alsidigt dyre- og planteliv. Desuden skal mennesker, dyr mv. beskyttes mod skadelige, miljøfremmede stoffer i vandmiljøet.

Miljøkravene til vandmiljøet er fastsat i EU’s vandrammedirektiv og udmøntes i Danmark ved lov om vandplanlægning.

Miljømålene for vandmiljøet med tilhørende indsatsprogram fremgår af de statslige vandområdeplaner, som har en levetid på 6 år.

Gældende vandområdeplan for 2015-2021 for vandområdedistrikt Sjælland kan ses her 

Anden vandplanperiode forløber i årene 2015-2021 og Miljø og Fødevareministeriet har startet processen omkring forberedelse af 3. vandplanperiode (2021-2027).

Gældende vandområdeplan for 2015-2021 for vandområdedistrikt Sjælland kan ses her

Hillerød Kommunes Vandhandleplan

Hillerød Kommune har udarbejdet en vandhandleplan med prioritering af indsatsen for 2. vandplanperiode samt en tilhørende tidsplan.

Vandhandleplanen kan ses her med tilhørende kortgrundlag for de målrettede virkemidler

De statslige vandplaner indeholder et bindende indsatsprogram

Indsatsprogrammet er opdelt i generelle virkemidler og målrettede virkemidler. De generelle virkemidler implementeres via sektorlovgivningen. Det gælder f.eks. regler for randzoner langs vandløb og søer samt for efterafgrøder.

De målrettede virkemidler gælder kun bestemte arealer, der er udpeget i vandplanerne. Det gælder f.eks. vandløbsstrækninger, hvor vedligeholdelsen skal ændres eller åbning af rørlagte vandløb.

Gennemførelsen af vandområdeplanen sker via et indsatsprogram, der fremgår af bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter.

Du kan finde bekendtgørelsen her  

Indsatsprogrammet består af dels grundlæggende og dels af supplerende foranstaltninger.

Hillerød Kommune er ansvarlig for gennemførelse af de såkaldte supplerende foranstaltninger for vandforekomster i form af konkrete projekter i vandløb eller søer.

Projekter i Hillerød Kommune

Se sørestaureringsprojekter i Hillerød Kommune her

Se vandløbsrestaureringsprojekter i Hillerød Kommune her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her