Vejledning i vedligeholdelse af private vandløb

Et privat vandløb kan være en drænledning, en grøft, et lille vandløb eller en sø.

Visse vandløb er offentlige og vedligeholdes helt eller delvist af kommunen, men langt de fleste vandløb og drænledninger er private.

Drænledninger
Drænledninger er anlagt for at lede vandet væk fra marker og fugtige områder.
Drænene fra markerne på en enkelt ejendom samles ofte i større drænledninger, rørlagte vandløb eller grøfter, som passerer flere andre ejendomme i området.

Hvor ligger dræn og rørlagte vandløb på min mark?
Har du ikke kendskab til, hvor dræn og rørlagte vandløb ligger på ejendommen, er her et par tip:
Større rørledninger er typisk lagt i det gamle vandløbsleje, dvs. de laveste liggende områder i terrænet. Måske kan du finde brønddæksler på marken eller i skel.
Ellers prøv at spørge naboerne eller den tidligere ejer, måske ved de noget.
Du kan måske også finde tegninger i forbindelse med tinglysninger, i landsarkivet, hos det rådgivende firma, der har udarbejdet projektet i sin tid eller hos kommunen.

Hvad sker der, hvis drænledningen ikke virker, eller grøften ikke er renset op?
Så vil vandet typisk stuve op i de lavest liggende områder. Måske sker det ikke på din mark. Det kan også være hos naboerne eller deres naboer igen.

Har jeg pligt til at vedligeholde dræn, rørlagte vandløb og grøfter?
Såfremt de kun tjener til afvanding af egen ejendom, har du ikke pligt til at vedligeholde. Ofte passerer ledninger eller grøfter dog over flere ejendomme og fører vand fra større arealer, og så har man ifølge vandløbsloven pligt til at vedligeholde den strækning, der går over ens ejendom.
Vær opmærksom på, at man har pligt til at modtage vand fra højere liggende ejendomme. Man må altså ikke blokere dræn eller opstemme grøfter, så vandet fra andre ejendomme ikke kan komme videre.

Er det altid mig, der skal vedligeholde vandløbene på min ejendom?
Som hovedregel skal grundejeren sørge for at vedligeholde vandløb, grøfter og drænledninger på egen grund. De offentlige vandløb vedligeholdes dog af kommunen. Der kan endvidere være tinglyst bestemmelser på enkelte ejendomme om, at ejerne af disse skal sørge for vedligeholdelse af drænledninger og vandløb på tilstødende ejendomme. Ligger vandløbet i skel deles vedligeholdelsen mellem de to ejendomme. Spørg kommunen, hvis du er i tvivl.

Hvordan vedligeholdes vandløb, dræn og rørlagte vandløb?
Vandløb
Vandløbet/grøften skal vedligeholdes, så vandet føres videre. Ved vedligeholdelse skal planterne der bremser vandets frie løb slås væk og evt. aflejringer i bunden graves af. Hvor det er muligt udføres vedligeholdelsen, så der tages størst muligt hensyn til miljøet i vandløbet, dvs. en del af planterne efterlades i selve vandløbet og planterne på skråningen og kanten af vandløbet slås mindst muligt. Hvor der findes tilløb fra rør eller afløb i rør, bør rørene normalt have frit udløb i grøften. Grav ikke åbne vandløb dybere eller bredere end nødvendigt for afvandingen. Det vil give problemer med aflejringer af slam/sand. Der kan være sat riste foran indløb i rør for at tilbageholde grene, kviste og blade, som ellers vil aflejre sig i rørene.
Lad være med at fjerne risten, det kan bare give tilstopninger. Gør det i stedet til en rutine at rense risten jævnligt.

Dræn og rørlagte vandløb
Drænledninger, rørlagte vandløb og brønde skal også vedligeholdes. Hvert år renses brøndene på drænsystemet op, så de er helt fri for sand og andre aflejringer.
Drænledninger og rørlagte vandløb spules om nødvendigt. Spuling udføres af slamsugerfirmaer.

Hvad gør jeg, hvis naboen ikke vedligeholder vandløbet?
Konstaterer du, at vandet fra dræn/grøfter på din ejendom ikke kan løbe videre i systemet ind på naboejendommen, bør du rette henvendelse til ejeren af denne ejendom.
Opstår der uenighed om vedligeholdelse af vandløbet kan du kontakte kommunen som er vandløbsmyndighed for private vandløb.

Hvordan finder jeg fejl eller tegn på at en drænledning ikke fungerer efter hensigten?
Se efter følgende:

 • Er der højdeforskelle på vandspejlet i to brønde på vandløbet?
 • Er brøndene fyldt med sand eller jord?
 • Er der våde pletter eller små søer i lavninger?
 • Er rørudløbet frit?
 • Står der træer ovenpå ledningen, så rødderne kan være trængt ind i rørene?
 • Er der opstået huller i jorden over ledningen?
 • Ligger ledningen i mosejord som kan have ”sat sig”?
 • Er rørene gamle?
 • Har der været gravearbejder i nærheden af ledningen?
 • Ligger ledningen helt oppe i pløjelaget, så den kan være ramt af ploven eller trykket sammen?
 • Er der skarpe knæk på ledningen?
 • Er det længe siden ledningen er blevet spulet?

 

 

Siden blev senest opdateret d. 23-01-20

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her