Vedligeholdelse af vandløb, grøfter, dræn og ledninger

Her kan du læse om de pligter, der påhviler private bredejere.

Vedligeholdelse af private grøfter og rørlagte strækninger påhviler ’bredejeren’, dvs. at den enkelte grundejer skal vedligeholde de grøfter og/eller dræn, der måtte findes på ejendommen (Hillerød Kommune varetager vedligeholdelse af kommunale vandløb). Ved grøfter og dræn i skel er det almindelig praksis (ikke vedtaget ved lov), at to modstående grundejere til en grøft hver renser den halvdel, der ligger til højre på deres ejendom.

Vedligeholdelsen omfatter, mht. vandløb og grøfter, oprensning og beskæring af grøde/beplantning. Det er vigtigt at oprense til bunden af grøften, der ofte mærkes som et kompakt lag. Grøftens tværsnit bør have en flad smal bund og skrånende brinker, så erosion undgås. Til og fra rørlagte strækninger skal der som udgangspunkt renses op til bundkanten af røret. Mht. vedligeholdelse af dræn og drænbrønde skal der foretages oprensning af drænbrønde samt spuling af dræn i fornødent omfang. Desuden omfatter vedligeholdelsen fornyelse/renovering af rørlagte strækninger. Mange rør er af ældre dato – fra 40’erne - og Hillerød Kommune har kun i enkelte tilfælde oplysninger om, hvor rørene ligger.

Private vandløb - vejledning i vedligeholdelse

 

Tilsyn

Kommunalbestyrelsen fører som vandløbsmyndighed tilsyn med kommunale og private vandløb jf. vandløbslovens §7, stk. 2. Ved private drænings- og udgrøftningsanlæg udføres tilsynet dog kun i forbindelse med konkrete sager, der rejses over for vandløbsmyndigheden.

Hvis man svigter sin vedligeholdelsespligt

Såfremt en bredejer svigter sin vedligeholdelsespligt, kan kommunalbestyrelsen som vandløbsmyndighed skriftligt henstille den manglende vedligeholdelse. Er fristen udløbet, og det viser sig, at arbejdet ikke er udført, kan kommunalbestyrelsen give påbud om at sikre bortledning af vandet. Såfremt et påbud ikke bliver efterkommet inden for tidsfristen, kan vandløbsmyndigheden igangsætte den nødvendige vedligeholdelse på grundejerens regning.

I forårs- og efterårsmånederne kan der forekomme store nedbørsmængder, hvilket kan give anledning til midlertidig oversvømmelse af vandløb og grøfter. Sådanne midlertidige oversvømmelser er ikke nødvendigvis udtryk for mangelfuld vedligeholdelse og må derfor til en vis grad accepteres af berørte lodsejere.

Lovgivning

Se vandløbsloven her

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her