Regulering af vandløb og søer

Reguleringer beskrives som indgreb, der ændrer vandløb og søer. Inden disse indgreb (anlægsarbejde) udføres, skal der udarbejdes et projekt og gennemføres en godkendelsesprocedure. Formålet er, at de berørte parter, dvs. myndigheder, bredejere, klageberettigede organisationer og andre interesserede, kan få medindflydelse på projektet.

Lovgivning

Bekendtgørelse om vandløbsregulering og -restaurering m.v

Retningslinjer, herunder godkendelsesprocedure, skal følges i alle sager. 

Hvad skal et forslag til reguleringsprojekt indeholde

Forslag til et reguleringsprojekt skal minimum indeholde:

 • en redegørelse om formålet med og en begrundelse for projektet
 • fornødent oversigtskort og detailplaner,
 • oversigt over de af projektet omfattede ejendomme med fortegnelse over de grundejere og brugere, der ønskes inddraget i projektet,
 • overslag over udgifterne med forslag til fordeling af disse, og
 • en tidsplan for arbejdets udførelse. 

Høring af projektet

Høringsperioden er 4 uger fra kommunen har modtaget en fuldt belyst sag til den er offentliggjort.

Hillerød Kommune vurderer indkommende indsigelser og træffer afgørelse.

Afgørelser kan påklages til Naturstyrelsen. Klagefristen er 4 uger. Klageberettiget er den som afgørelsen er rettet til, samt enhver der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, Danmarks Naturfredningsforening og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Gebyr

Hillerød Kommune opkræver et gebyr på 2 pct. af anlægsudgiften, dog mindst 5.500 kr. (indeksreguleres) for behandlingen af reguleringssager. 

Der opkræves endvidere gebyr for en række andre forhold:

 • Tørlægning eller sænkning af vandstanden i søer.
 • Etablering eller ændring af opstemningsanlæg eller andre anlæg der kan hindre vandets frie løb. 
 • Etablering eller ændring af offentlige udpumpningsanlæg med digeanlæg til afvanding. 
 • Etablering eller ændring af private udpumpningsanlæg med digeanlæg til afvanding. 
 • Anlæg af nye vandløb. 
 • Etablering eller ændring af broer, overkørsler el.lign. 
 • Nedlæggelse af rørledninger, kabler el.lign. i vandløb (krydsning). 

Hillerød Kommune opkræver ikke gebyr:

 • hvis det skønnes, at projektet har miljø/naturforbedrende formål f.eks. fremmer opfyldelse af miljømålet for recipienten
 • hvis reguleringen indgår i naturgenopretningsprojekter
 • ved etablering af overkørelser mv. inden for egen ejendom.

Eksempler:

 • Gebyr opkræves ikke ved genåbning af rørlagte vandløb.
 • Gebyr opkræves ikke i reguleringssager, der har restaureringskarakter dvs. forbedring af naturforholdene i vandløbet ved genslyngning, udlæggelse af gydebanker, sten og lign.
 • Gebyr opkræves ikke vedr. omlægning af dræn i naturgenopretningssager.
 • Gebyr opkræves ikke for anlæg af nye åbne vandløb.

Hillerød Kommune fortager en konkret vurdering om, hvornår der skal opkræves gebyr og træffer afgørelse i tvivlstilfælde.

Såfremt anlægsarbejderne gennemføres, henregnes gebyret til anlægsudgiften.

Gebyret forfalder til betaling, hvis sagen fremmes. Gebyret reguleres ved hvert årsskifte på grundlag af det senest offentliggjorte nettoprisindeks i medfør af lov om beregning af et nettoprisindeks. Gebyret udgør 5.500 kr. i 2008.

Gebyret refunderes, hvis vandløbsmyndighedens godkendelse ophæves af Naturstyrelsen i en klagesag.

Hillerød Kommune

Trollesmindealle 27
3400 Hillerød
Telefon 7232 0000
Fax 7232 3213
Skriv til Hillerød Kommune
CVR nr. 2918 9366

EAN numre

Tilgængelighedserklæring

Åbningstider

Mandag - onsdag kl. 10 - 15
Torsdag kl. 12 - 18
Fredag kl. 10 - 13

 

Telefontider

Mandag - onsdag kl. 10 - 14
Torsdag kl. 12 - 17
Fredag kl. 10 - 12

 

Nyhedsbrev om Favrholm

Tilmeld dig vores nyhedsbrev om Favrholm her

RSS

Samtykke

Jeg giver tilladelse til, at borgerrådgiveren kan indhente, videregive og behandle relevante personfølsomme oplysninger elektronisk. Samtykket kan til enhver tid tilbagekaldes. Læs mere om rettigheder efter persondataloven her